Nowy Ład w pigułce – stan na 12 października 2021 r.

W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Nowy Ład). Ustawa trafi teraz do Senatu. Tempo prac legislacyjnych wskazuje, że jest wielce prawdopodobne, iż Nowy Ład zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

10 najważniejszych zmian jakie przyniesie Nowy Ład

Jako GLC przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych w Nowym Ładzie, które mogą mieć wpływ na opodatkowanie dochodów od przyszłego roku.
Zapraszamy również do obejrzenia naszej rozmowy odnośnie Polskiego Ładu, czyli ile stracimy w największej od lat rewolucji podatkowej.

Nr 1 : Zmiany w tzw. skali podatkowej.

Projektowane zmiany mają podnieść pierwszy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł i kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych. Przede wszystkim nową kwotę wolną będą stosować wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatek będzie zatem płatny tylko od nadwyżki ponad 30 tys. złotych rocznie.
Ponadto, w związku z podniesieniem progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł. Z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

Nr 2: Zmiany w składce zdrowotnej.

Wskazać należy, iż zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Niestety, uchwalona ustawa to odliczenie likwiduje.
Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej ma być częściowo zrekompensowany poprzez tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.
Dla podatników PIT rozliczających się podatkiem liniowym (19%) składka zdrowotna będzie wynosić 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia).
Dla podatników rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – podatnicy o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nr 3: Zmiany w leasingu.

W przypadku podatników PIT projektowana ustawa ma zlikwidować możliwość korzystnego pod względem podatkowym wykupu samochodów z leasingu. Nastąpi to poprzez poszerzenie zakresu przychodów z działalności gospodarczej. W tym przypadku do przychodów przedsiębiorca zaliczy przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (umowa leasingu) ustawy o PIT.
Co więcej dochodem w PIT – w przypadku samochodów wykupionych do majątku prywatnego będziemy stosować nową regulację, która przewiduje, że dochodem będzie sprzedaż składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Nr 4: Ograniczenie amortyzacji wynajmowanych mieszkań.

W projekcie ustawy zdecydowano również na ograniczenie zakresu amortyzacji podatkowej. Zmiana będzie wywoływać skutki przede wszystkim dla osób czerpiących dochody z wynajmu mieszkań. Amortyzacji nie będą podlegać budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy (art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 1 października).

Nr 5: Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Członkowie zarządu, którzy pełnią funkcję na podstawie powołania – na mocy uchwały zgromadzenia wspólników (bądź zgromadzenia akcjonariuszy) będą obowiązani do opłacenia składki zdrowotnej (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). Ustawodawca zakłada zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych polegające na zmianie art. 66 w ust. 1 po pkt 35 poprzez dodanie pkt 35a w brzmieniu: „35 a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie;”.
Składka zdrowotna dla członków zarządu ma wynosić 9 %.

Nr: 6: Opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia.

Planowane zmiany w podatkach dochodowych mają istotne obciążyć pracodawców, którzy zatrudniają pracowników „na czarno”. Do przychodów z działalności gospodarczej będziemy pracodawcy będą obowiązani zaliczyć: wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Nr 7: Nowe zasady rozliczania dochodów z tzw. najmu prywatnego

Projektowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. wyłącza możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego na zasadach ogólnych (oprócz sytuacji, gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).
Podatnik osiągających dochody z tzw. najmu prywatnego będzie mógł je rozliczać wyłącznie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN).
Wskazać należy, iż taka zmiana spowoduje brak możliwości uniknięcia zapłaty podatku od najmu prywatnego, gdyż wyłącza się możliwość opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych i związaną z tym amortyzację.

Nr 8: Pakiet uszczelniający.

Zdaniem ustawodawcy istnieje ponadto pilna potrzeba zmniejszania nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy. W projekcie zakłada się zatem:

 • opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia – patrz punkty wyżej;
 • wspieranie płatności bezgotówkowych – wprowadzenie ulgi na terminal dla małego biznesu. Firmy, które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Pieniądze pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle. Zdaniem Ministerstwa Finansów – będzie to najszybszy zwrot VAT w Unii Europejskiej;
 • uszczelnienie exit tax oraz uniemożliwienie wnoszenia do firmy przeszacowanego majątku.

Nr 9: Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienia organów podatkowych

Planowane jest również rozszerzenie uprawnień organów podatkowych celem weryfikacji podatników pod kątem wywiązywania się przez podatnika z przepisów prawa podatkowego. Do tego służyć ma instytucja nabycia sprawdzającego. Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie: 1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej; 2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.
Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to rozwiązanie systemowe, które z uwagi na brak nadmiernego formalizmu w ich stosowaniu, będzie mogło przyczynić się do skuteczniejszego niż obecnie przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego, co wiąże się z uszczupleniem dochodów państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Nr 10: Podatek minimalny CIT.

Projektowana ustawa zakłada również istotne zmiany dla podatników CIT. Wprowadzona ma być konstrukcja podatku minimalnego dla podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych.
Zgodnie z nowym art. 24ca, który ma zostać dodany do ustawy o CIT – podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% – wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

Podstawa opodatkowania będzie składać się z dwóch części:

 • 4% przychodów operacyjnych podatnika (innych niż z zysków kapitałowych) oraz tzw. nadmiarowych płatności biernych, na które składają się m. in. poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego przekraczające 30% podatkowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru.
 • Minimalny podatek będzie stanowił zatem sumę 0,4% przychodów oraz 10% nadmiarowych płatności biernych do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej.

Podatek minimalny CIT nie będzie miał zastosowania do m. in. następujących podatników:

 1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 2. będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;
 3. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 4. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zainteresował Cię nasz artykuł o Nowym Ładzie?

Możesz pobrać artykuł w formie PDF.

Nowy Ład w pigułce artykuł pdf - 10 najważniejszych zmian

 

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Podcast: Najkorzystniejsza forma działalności w Polskim Ładzie.

  Rok podatkowy 2022 zaczyna rozkręcać się na dobre, a wraz z nim rusza drugi sezon naszych spotkań. Rozmawiamy o tym,...

  Amortyzacja podatkowa i księgowa środków trwałych. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych.

  Często, podczas wykonywania przez nas zleceń, pojawia się problem dotyczący nieprawidłowych stawek i metod amortyzacji podatkowej. Jest to spowodowane próbą...

  Czy spółka komandytowo-akcyjna jest atrakcyjna w Polskim Ładzie? 

  Ostatnio w internecie pojawiły się głosy, że spółka komandytowo akcyjna jest idealnym rozwiązaniem na uniknięcie problemów z polskim ładem. Niestety,...