Audyt prawny (Legal due diligence)

Audyt prawny jest zalecanym, a niekiedy wręcz niezbędnym instrumentem w przypadku planowanego przejęcia, połączenia lub przekształcenia spółki. Zwykle jest także niezbędny w razie zmiany struktury udziałowej, znacznych zmian lub rozszerzania zakresu działalności.

Pozwala osiągnąć rzetelną transparentność działalności przedsiębiorstwa, działań Zarządu, a także ocenić rentowność podjętych działań i zawartych umów. Jest to nierzadko kluczowe dla skuteczności rozmów z kontrahentami, ale i samymi wspólnikami.

Zakres przeprowadzanego audytu prawnego zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości. Audyt co do zasady można przeprowadzić kompleksowo bądź w wybranych dziedzinach – zgodnie ze zleceniem np. wyłącznie pod kątem analizy umów handlowych czy regulaminów i umów pracowniczych.

Co robimy

W ramach wsparcia w zakresie legal due diligence specjaliści GLC dokonują szczegółowej i wielopłaszczyznowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa, skupiając się przede wszystkim na:

 • analizie całokształtu działalności badanego podmiotu, w szczególności na ocenie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, analizie umów handlowych, weryfikacji zarządzania zasobami ludzkimi;
 • analizie stopnia powodzenia lub ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji,
 • ocenie przyjętych oraz wdrożonych procedur ochrony danych osobowych;
 • ocenie stanu toczących się spraw sądowych oraz przedsądowych;
 • ocenie stopnia ochrony praw autorskich, tajemnicy handlowej, licencji, znaków towarowych, znaków graficznych oraz patentów;
 • ocenie obszarów działalności, które generują największe ryzyko prawne lub podatkowe.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

head of audit, partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, executive MBA

Liczne zmiany legislacyjne powodują, że przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej działalności – często nieświadomie – mogą naruszać normy prawne. Może to powodować daleko idące sankcje finansowe lub karne. Przeprowadzenie kompleksowego badania podmiotu pozwala zweryfikować przyjęte praktyki i procedury oraz dostosować je pod kątem zgodności z prawem. Codzienna praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy coraz częściej wyrażają zainteresowanie przeprowadzenia audytu prawnego ich przedsiębiorstwa.

dr Marek MikułaPartner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Kancelaria GLC w ramach usługi legal due diligence zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów, analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych.

Doświadczenie naszych specjalistów sprawia, że jakość świadczonych usług w zakresie legal due diligence jest na najwyższym poziomie.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami