Due Diligence

Podstawowym celem due diligence jest wyczerpująca ocena kondycji firmy. Obejmuje ona wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Proces ten polega na gromadzeniu informacji, a następnie na kompleksowym przeanalizowaniu sposobu funkcjonowania danego podmiotu. Analizie podlegają historyczne oraz bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a cały wynik procesu jest szczególnie przydatny w przypadku chęci zakupu firmy przez inwestora – to z reguły właśnie on zleca jego przeprowadzenie. Kontrola jest wykonywana przez zewnętrzną firmę, która poddaje weryfikacji wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa – to różni due diligence od audytu, którym nie dość, że firma często zajmuje się we własnym zakresie, to w dodatku sprawdza jedynie jeden, konkretny obszar funkcjonowania.

Procedura due diligence pozwala inwestorowi na weryfikację prawdziwości i rzetelności informacji przekazanych mu uprzednio przez sprzedającego. Tym samym, dzięki due diligence, możliwa jest realna minimalizacja ryzyka związanego z planowaną transakcją. Minimalizacja ryzyka dotyczy głównie due diligence przeprowadzanego w celu finansowym, a więc sprawdzenia wartości przedsiębiorstwa i określenia jego zadłużenia. Tutaj kontroli zostają poddane takie obszary jak m.in.:

 • poziom sprzedaży,
 • poziom kosztów działalności operacyjnej,
 • wysokość marż.

Dzięki kontroli powyższych aspektów inwestor jest w stanie oszacować również prognozy inwestycyjne dla ocenianej firmy. Z kolei due diligence podatkowe skupia się głównie na weryfikacji prawidłowych działań podatkowych przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie przepisów dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych czy też od nieruchomości. W ten sposób sprawdza potencjalne ryzyko inwestycyjne w kontekście zaległości podatkowych. Inną opcją przeprowadzenia due diligence jest także kontrola obszaru prawnego funkcjonowania firmy, w tym sprawdzenie stanu prawnego firmy, jej aktywów oraz rozpoznanie potencjalnych problemów prawnych.

Zakres przeprowadzanego due diligence zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego struktury i wielkości. Ważnymi czynnikami są także branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo, kultura organizacji, liczba pracowników czy sposób prowadzenia działalności. Sprawia to, że w każdej firmie procedura due diligence przebiega w nieco inny sposób. Istotne jest nie tylko poprawne przeprowadzenie kontroli, ale również określenie działań adekwatnych do danej sytuacji.

Warto mieć na uwadze, że w celu przeprowadzenia due diligence w prawidłowy sposób należy zwrócić się do zaufanych ekspertów w swoich dziedzinach – głównie z zakresu finansów, radców prawnych, księgowych czy biegłych rewidentów. Gronem takich profesjonalistów może poszczycić się GLC. W naszej bogatej ofercie usług poza wsparciem w obszarach związanych z rachunkowością oraz podatkami proponujemy także fachowe doradztwo i pomoc w przeprowadzaniu due diligence. Pomożemy również w dostosowaniu tego procesu do specyfiki przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane kontroli. Ponieważ nasi eksperci stale dbają o poszerzanie wiedzy, możemy zapewnić rozwiązania dopasowane do sytuacji przedsiębiorstwa oraz znajomość bieżących zmian w przepisach prawnych i podatkowych.

Co robimy

W ramach wsparcia w zakresie due diligence specjaliści GLC dokonują szczegółowej i wielopłaszczyznowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa:
 • ocenie aktualnego statusu przedsiębiorstwa oraz analizie umów, pozwoleń i zobowiązań przedsiębiorstwa
 • weryfikacji zobowiązań z tytułu podatków, wykorzystania tarczy podatkowej i pozostałych aspektów podatkowych;
 • ocenie sprawozdań finansowych, rachunków, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz bilansu zysków i strat, a także pozostałych aspektów finansowych;
 • weryfikacji struktur organizacyjnych i ich wydajności;
 • zbadaniu efektywności i skuteczności pracy przedsiębiorstwa w oparciu o korzystanie z konkretnych narzędzi;
 • wycenie majątku przedsiębiorstwa.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

head of audit, partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, executive MBA

Współcześni inwestorzy poszukują na rynku nowych perspektyw rozwoju przedsiębiorstw, a także nowych źródeł przychodów. Coraz częściej decydują się więc na przekształcenia, restrukturyzacje podmiotów, bądź na przeprowadzenie fuzji czy przejęć. Inwestycje te mogą przynieść wymierne korzyści, jednak obarczone są także wysokim ryzykiem. Wiąże się ono najczęściej z brakiem dostępu do pełnych informacji dotyczących planowanej transakcji.

Łukasz ZarzyckiPartner zarządzający, executive mba, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

GLC w ramach usługi due diligence zapewnia wsparcie wyspecjalizowanych ekspertów – analityków, biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników i doradców podatkowych.

Doświadczenie naszych specjalistów  sprawia, że jakość świadczonych usług w zakresie due diligence jest na najwyższym możliwym poziomie.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami