Wycena przedsiębiorstw oraz aktywów

Wycena spółki, przedsiębiorstw i aktywów zwykle ma miejsce w związku z procesem sprzedaży, przekształceń, a także optymalizacji podatkowych. Proces ten wymaga indywidualnego podejścia w zależności od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzi dana firma. Kluczową kwestią jest także cel, jaki taka wycena ma spełnić. Mogą to być wspomniane już wcześniej sytuacje związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa czy jego przekształceniami. Proces wyceny spółki może być także konieczny z takich przyczyn jak:

 • likwidacja firmy,
 • sprawy sądowe,
 • zakup przedsiębiorstwa.

Niezależnie od okoliczności towarzyszących wycenie firmy, warto powierzyć to zadanie fachowcom, dzięki którym całość tych procedur przebiegnie w sposób profesjonalny oraz z pełnym wsparciem na każdym jego stadium.

Znaczenie wyceny spółki

Dlaczego oszacowanie wartości firmy jest tak istotne? Ponieważ korzyści z tego procesu czerpie nie tylko firma, ale także np.: inwestorzy, kontrahenci czy organy państwowe (m.in. GUS czy Urząd Skarbowy). Gospodarka jest bardzo złożona i następuje w niej szereg zmian w szybkim tempie, dlatego rozpoznanie ich oraz dostosowanie firmy do postępujących przemian jest kluczową kwestią w zakresie funkcjonowania firmy. Wycena ma zatem znaczenie zarówno gospodarcze, jak i strategiczne – przedsiębiorstwo mające wiedzę na temat własnej wartości oraz indywidualnych kapitałów jest bardziej wiarygodne. Z uwzględnieniem czynników różnego rodzaju (m.in. społecznych, ekonomicznych i demograficznych), poddając się procesowi wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwo może także oszacować swoje zdolności do generowania zysków.

Wycena spółki – co warto wiedzieć

Zespół ekspertów GLC wspiera Klientów na każdym etapie funkcjonowania spółki. Pomożemy nie tylko w dokonaniu wyceny działalności, ale również dostarczymy pełną i profesjonalną wiedzę na temat całościowego funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem – m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac. Nasi klienci otrzymują także fachową obsługę prawną oraz wsparcie podatkowe i przy rozliczeniach księgowych.

Mamy bogate doświadczenie zarówno w weryfikacji rzeczywistej wartości firmy metodą dochodową, jak i majątkową oraz porównawczą. Daną metodę dostosowujemy do rodzaju i potrzeb przedsiębiorstwa, dzięki czemu cały proces przebiega bez przeszkód.

Co robimy

 • dokonujemy weryfikacji majątku przedsiębiorstwa (metoda majątkowa) – polega to na obliczaniu wartości firmy na podstawie składników aktywów i pasywów obcych, opierając się na sprawozdaniach finansowych, korygowaniu aktywów czy też pomniejszaniu aktywów o pasywa obce,
 • badamy zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku (metoda dochodowa) – opiera się głównie na zyskach netto, dywidendach, finansowych nadwyżkach oraz wolnych przepływach pieniężnych, które sumuje się jako przyszłe strumienie dochodowe firmy i na tej podstawie określa wartość dochodową przedsiębiorstwa,
 • dokonujemy weryfikacji poprzez porównanie na tle konkurencji (metoda porównawcza) – w tej metodzie porównuje się dane przedsiębiorstwo do firmy o podobnym profilu, tej samej branży lub o zbliżonej wielkości sprzedaży; innymi czynnikami porównawczymi są także podobne rozmiary i działanie na tym samym rynku,
 • weryfikujemy i wyceniamy znaki towarowe,
 • weryfikujemy i wyceniamy pakiety wierzytelności,
 • przygotowujemy testy na utratę aktywów, w tym wartości firmy.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

Wycena firmy oraz jej aktywów ma na celu ustalenie rzeczywistej wartości danego podmiotu gospodarczego. Precyzyjnie identyfikujemy kluczowe czynniki, które mają wpływ na wartość rynkową podmiotu.

Łukasz ZarzyckiPartner zarządzający, Executive MBA, biegły rewident, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny

Specjaliści GLC wyceny przedsiębiorstwa i aktywów dokonują przy zachowaniu najwyższych standardów postępowania – obiektywnie, bezstronnie i poufnie. Dzięki postępowaniu zgodnie z wymogami ekspertów z całego świata wyceny są wykonywane w sposób profesjonalny, uregulowany prawnie oraz z zachowaniem wypracowanych w branży norm postępowania w tym zakresie.

Dlaczego GLC?

 • interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin – finansów, prawa, podatków i nieruchomości: zespół naszych profesjonalistów składa się zarówno z doradców podatkowych, prawników i księgowych, jak i doświadczonych rewidentów oraz specjalistów ds. kadr i płac – łącznie ponad 100 ekspertów. Wszyscy pracownicy są fachowcami w swoich dziedzinach i stale poszerzają swoją wiedzę, aby podnosić jakość usług oraz oferować klientom jak najlepsze rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
 • bogate doświadczenie – mamy na swoim koncie zarówno wycenę małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych spółek: oferujemy nasze fachowe usługi już od 1999 r., kiedy to zaczynaliśmy działalność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (wówczas jeszcze pod inną nazwą). Z czasem nasza działalność rozszerzała się na inne obszary działalności biznesowych, takie jak doradztwo rachunkowe i podatkowe, a obecnie także księgowość czy prawo.
 • szeroki zakres usług – wspomniane już wyżej w pełni profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe oraz prawne oraz wsparcie biegłych rewidentów i radców prawnych. Otrzymujecie Państwo kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działania.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami