Compliance

Szczegółowo przeprowadzony compliance w prawie pracy umożliwia pracodawcy eliminację błędów wynikających z nieustannie zmieniających się przepisów oraz zapewnia pracownikom najlepsze warunki współpracy.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Istotną rolę w zarządzaniu kapitałem ludzkim odgrywa umiejętny dobór odpowiednich narzędzi. Zalicza się do nich także znajomość prawa. To właśnie dzięki niej pracodawca może przeciwdziałać niedostosowaniu aktów wewnętrznych do wymagań prawnych oraz zapobiegać powstawaniu ewentualnych niezgodności w przyszłości.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Co robimy

Stała obsługa prawna
Windykacja należności
Wdrożenia i audyty RODO
Prawo pracy

Stała obsługa prawna

W gronie naszych stałych Klientów są osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jak i oddziały oraz filie przedsiębiorstw zagranicznych. Kancelaria prawna GLC realizuje kompleksową obsługę dzięki współpracy doświadczonego zespołu: adwokatów, doradców podatkowych, aplikantów i prawników wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym i prawie spółek, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu (m.in. księgowości, kadr i płac).

 • porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności;
 • opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów;
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów;
 • obsługę prawną czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentację wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmianę wysokości kapitału zakładowego;
 • reprezentację w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji;
 • audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa;
 • pomoc przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.

Windykacja należności

W celu przeprowadzenia działań windykacyjnych Kancelaria GLC LEGAL zapewnia pomoc m.in. w zakresie: sporządzania monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty, sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, prowadzenia postępowania klauzulowego, przy postępowaniu egzekucyjnym, czy przy przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

W celu profesjonalnego prowadzenia egzekucji wierzytelności naszych Klientów, na stałe współpracujemy z licznymi kancelariami komorniczymi. Pozwala nam to na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności Klienta.

 • przygotowujemy wezwania do zapłaty;
 • prowadzimy negocjacje z dłużnikami;
 • zawieramy ugody sądowe i pozasądowe;
 • zabezpieczamy wierzytelności;
 • prowadzimy sądową windykację należności;
 • uzyskujemy i zaskarżamy nakazy zapłaty;
 • windykujemy należności zagraniczne we współpracy z zagranicznymi partnerami;
 • świadczymy pomoc w zakresie wykonania i uznania polskich wyroków za granicą (w UE oraz poza UE);
 • wspieramy Klientów potrzebujących pomocy w zakresie wykonania zagranicznych wyroków w Polsce

Wdrożenia i audyty RODO

Administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz zapewnienia domyślnej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dostosowanie się do wymogów RODO wymaga przygotowania szeregu procedur i polityk. Zważywszy, że RODO wciąż budzi wiele obaw i wątpliwości, wsparcie eksperta jest nieocenione na każdym etapie wdrożenia.

 • przeprowadzamy audyty istniejących rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych,
 • analizujemy ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • weryfikujemy procedury i polityki Klientów pod kątem ochrony danych osobowych,
 • dostosowujemy działalność Klienta do wymogów i standardów RODO,
 • opracowujemy polityki ochrony danych osobowych oraz inne procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • kompleksowo wdrażamy RODO,
 • analizujemy umowy i regulaminy Klientów pod kątem RODO,
 • przygotowujemy dokumentację w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • współpracujemy z Inspektorami Danych Osobowych,
 • udzielamy bieżącego doradztwa w zakresie RODO,
 • przygotowujemy kodeksy postępowania w sprawie RODO i wspieramy w procesie certyfikacji,
 • szkolimy Klientów i ich pracowników w zakresie RODO i ochrony danych osobowych.

Prawo pracy

 • badanie działań pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności z przepisami Kodeksu Pracy oraz innymi aktami, mającymi zastosowanie w danym zakładzie;
 • ocena wszystkich etapów działania pracodawcy w toku zatrudnienia pracownika – od sposobu przeprowadzenia rozmowy o pracę, poprzez analizę formy oraz sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, jak i wzajemne rozliczenia po jego zakończeniu;
 • weryfikacja realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na pracodawcę – w tym m.in. skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz weryfikacja przyjętej w tym zakresie polityki firmy, jak również realizacji obowiązków i uprawnień wobec działających na terenie zakładu pracy związków zawodowych.
 • Po przeprowadzeniu compliance pracodawca może skutecznie ocenić, które elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa negatywnie oddziałują na funkcjonowanie firmy. W efekcie może przyjąć model, który wyraźnie usprawni sposób działania firmy, a zarazem będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Nie każdy pracodawca ma świadomość, że odprawa pieniężna, o której mowa w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2013 r. – w określonych przypadkach – może być wypłacona pracownikowi w przypadku zwolnień indywidualnych.

Rozwój gospodarczy jest wprost proporcjonalny do wzrostu liczby przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizowanych transakcji. Tendencja ta powinna być odmienna, jednak nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy już od samego początku potrzebują wsparcia doświadczonych adwokatów, doradców podatkowych, a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu. Stała obsługa prawna jest jednym z bardziej istotnych elementów funkcjonowania każdej firmy.

We współczesnym obrocie gospodarczym zachowanie płynności finansowej jest warunkiem niezbędnym. Powierzenie windykacji należności doświadczonej kancelarii prawnej pozwala zaoszczędzić czas i uzyskać gwarancję należytego dochodzenia swoich roszczeń na każdym etapie sprawy.

Skorzystanie ze wsparcia specjalistów to gwarancja otrzymania profesjonalnej pomocy na każdym etapie kontroli. Przekazując obsługę kontroli w ręce GLC, można nie tylko oszczędzić czas, ale przede wszystkim zyskać pewność, że dokumentacja zostanie przygotowana w prawidłowy sposób.

Wdrożenie RODO powinno być dostosowane do specyfiki i zakresu działalności. Usługi w obszarze ochrony danych osobowych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Naszym celem jest umożliwienie Klientom działania w zgodzie z prawem i równocześnie w sposób najmniej dolegliwy dla codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Zakres usług

Obsługa prawna biznesu

Połączenia, podziały i przekształcenia

Zakładanie spółek

Compliance

RODO, AML/CFT i Whistleblowing

Sukcesja Biznesu

Doradztwo prawne dla FinTech

Doradztwo Transakcyjne

Spory sądowe

Plany motywacyjne

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!