Compliance – stała obsługa podatkowa przedsiębiorców

Co roku wzrasta liczba regulacji, do których należy się zastosować pod groźbą dotkliwych sankcji, nawet jeśli zostaną spowodowane nieumyślnie.

Dynamika zmian przepisów generuje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności działań przedsiębiorców. Głównym zadaniem compliance jest wprowadzenie ładu w funkcjonowanie firmy.

Co robimy

Usługa tax compliance realizowana przez ekspertów GLC ma na celu pomoc Klientom w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Podstawową zaletą są audyty podatkowe, które mają na celu weryfikację zgodności rozliczeń podatkowych oraz wskazanie ewentualnego ryzyka i nieprawidłowości.

compliance podatkowy wchodzą również aspekty obejmujące ceny transferowe.

Usługa obejmuje:

  • opracowanie polityki (systemu) compliance i bieżącą weryfikację jej przestrzegania,
  • weryfikację umów zawartych z kontrahentami klienta (dostawcy, odbiorcy) pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego,
  • analizę zakupu usług obcych w zakresie odpowiedniego udokumentowania oraz uznania danego wydatku za koszt podatkowy,
  • wprowadzenie procedur dotyczących analizy wiarygodności kontrahenta (dobra wiara) oraz weryfikację praktycznego stosowania procedur w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym,
  • obsługę kontroli podatkowych w okresie trwania umowy,
  • analizę wysokości płaconego podatku w odniesieniu do możliwości optymalizacji ponoszonych kosztów, jak i osiąganych przychodów,
  • weryfikację marżowości oraz rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • sporządzanie dokumentacji transakcji oraz procesów chroniącej przed ich zakwestionowaniem przez organy podatkowe,
  • bieżące wskazywanie zmian podatkowych mające istotne znaczenie dla Klienta.

Nasi eksperci w tej dziedzinie

Łukasz Zarzycki

Partner Zarządzający (Audyt), Biegły rewident, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny, Executive MBA

dr Bartosz Kubista

Partner Zarządzający (Podatki), Adwokat | Doradca podatkowy

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Procedura compliance  to zbiór spójnych, usystematyzowanych zasad i procedur, które obejmują poszczególne aspekty działania danej jednostki. W ramach naszych usług ekspercki zespół GLC proponuje wprowadzenie kompleksowych działań prawnych i podatkowych. Stworzenie prawidłowego systemu compliance stanowi duże wyzwanie zarówno dla kadry, jak i dla wszystkich pracowników. Wynika to z faktu, że wiąże się on z dokładną weryfikacją i oceną istniejących zasad, a czasami także z ich gruntowną zmianą lub budową od podstaw.

dr Marek Mikułapartner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w każdym obszarze prowadzenia biznesu - oferujemy wiele specjalistycznych usług pod jednym dachem

Skontaktuj się z nami