prawo dla firm

Ochrona sygnalistów – najważniejsze zapisy projektu ustawy

Sygnaliści (ang. „whistleblower”) to osoby, które nagłaśniają nielegalne lub też nieuczciwe praktyki stosowane w przedsiębiorstwie lub też inne wykryte nieprawidłowości. Dotychczas sygnaliści nie podlegali jakiejkolwiek ochronie w związku ze swoimi działaniami, a w konsekwencji byli narażeni na negatywne reakcje, toteż w Unii Europejskiej dostrzeżono konieczność wprowadzenia prawnych mechanizmów ich ochrony, czego efektem jest Dyrektywa Parlamentu...
Read More

Nowy Ład w pigułce – stan na 12 października 2021 r.

W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Nowy Ład). Ustawa trafi teraz do Senatu. Tempo prac legislacyjnych wskazuje, że jest wielce prawdopodobne, iż Nowy Ład zacznie obowiązywać...
Read More

Nowy Polski Ład – Zwiększenie progu podatkowego do 120 000

Próg podatkowy nie był zmieniany od kilkunastu lat, według przedstawionego projektu Polski Ład, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tyś. W roku ubiegłym, w ramach skali podatkowej uległa zmianie pierwsza, niższa stawka podatku. Dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku wyniosła bowiem 17% wobec 18% w latach wcześniejszych. Zwiększenie progu podatkowego do 120...
Read More

Nowy Polski Ład – składka zdrowotna

Zaprezentowane zmiany odnośnie składki zdrowotnej wzbudzają najwięcej kontrowersji. Według uzasadnień Ministra Finansów, pracownicy i przedsiębiorcy zapłacą ją w wysokości 9% dochodu. Natomiast wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, ma spowodować, że mniej korzystne stanie się wypychanie pracowników na umowę o dzieło lub zlecenie. Czy faktycznie to się zmieni? Aktualna składka zdrowotna Obecnie, zgodnie...
Read More

Uproszczenie zbywania akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

W dniu 01 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które rozszerzyły dotychczasowy krąg spółek kapitałowych poprzez wprowadzenie tzw. prostej spółki akcyjnej. Poniżej zostanie omówione zagadnienie związane ze zbywaniem akcji takie spółki. Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, akcje takie są zbywalne z tym jednakże zastrzeżeniem, że nie mogą być dopuszczane...
Read More

Rada dyrektorów w Prostej Spółce Akcyjnej

Jedną z całkowitych nowości w polskim systemie prawnym, jest wprowadzenie na wzór systemu amerykańskiego rady dyrektorów jako organu prostej spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną rady dyrektorów, jest łączenie przez ten organ funkcji zarządu i rady nadzorczej. Tym samym Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna zarówno za prowadzenie spraw spółki, jej reprezentacje jak i sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem jej...
Read More

Wkład w postaci pracy w Prostej Spółce Akcyjnej

Akcje w prostej spółce akcyjnej (P.S.A.) mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. Wkłady niepieniężne można podzielić na: zwiększające wysokość kapitału akcyjnego – czyli takie, które spełniają kryteria zdolności aportowej wkładów (np. prawa rzeczowe, takie jak własność nieruchomości czy ruchomości; prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, takie jak autorskie prawa majątkowe,...
Read More

Forma umowy dla Prostej Spółki Akcyjnej

Odnosząc się do zagadnienia formy umowy Prostej Spółki Akcyjnej należy zauważyć, że w jej przypadku zastosowanie mają regulacje analogiczne do tych odnoszących się już do Spółki Akcyjnej. Umowa prostej spółki akcyjnej również powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Udział notariusza w procesie zawiązania spółki ogranicza ryzyko błędów, co do treści umowy, zwłaszcza skutkujących jej...
Read More

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Nowością legislacyjną wprowadzoną w konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej jest brak kapitału zakładowego znanego z tradycyjnej spółki akcyjnej. Stosownie do treści art. 3003 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 poz. 1526, „KSH”): „W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się...
Read More

Jakie korzyści płyną ze stałej obsługi prawnej firmy?

Jedną z usług kancelarii prawnych jest obsługa prawna firm. To rozwiązanie, które może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Sprawdźmy, dlaczego warto zdecydować się na pomoc profesjonalnego prawnika. Na czym polega stała obsługa prawna firm? Stała obsługa prawna firm: polega na świadczeniu kompleksowych usług o charakterze prawnym przez kancelarię na rzecz klienta (na zasadzie outsourcingu), klient otrzymuje...
Read More
1 2 3 4