Obsługa prawna biznesu

Zapewnienie przedsiębiorstwu solidnego fundamentu prawnego to klucz do trwałego sukcesu i innowacji. W GLC dostarczamy kompleksową obsługę prawną, która chroni, wspiera i napędza rozwój Twojego biznesu, przekształcając wyzwania regulacyjne w strategiczne atuty, umożliwiając skupienie się na tym, co najważniejsze – wzroście i innowacyjności Twojego biznesu.

Skontaktuj się

dr Marek Mikuła

Partner Zarządzający (Prawo), Adwokat | Doradca podatkowy

Dynamiczny rozwój rynku i ciągłe zmiany w przepisach prawnych stawiają przedsiębiorstwa przed wyzwaniami, które wymagają nie tylko bieżącego monitorowania otoczenia regulacyjnego, ale także strategicznego podejścia do zarządzania ryzykiem prawnym. Skomplikowane wymogi prawne mogą stanowić przeszkodę dla organizacji na każdym etapie ich rozwoju, od startupów po globalne korporacje, wprowadzając element niepewności do planowania biznesowego i operacyjnego. Dlatego też, korzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej nie jest już wyborem, ale kluczowym elementem zapewniającym ciągłość działania, bezpieczeństwo prawne oraz konkurencyjność na rynku.

GLC rozumie te wyzwania i oferuje wszechstronne usługi prawne, dostosowane do unikalnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres dziedzin prawa, co pozwala nam zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie – od bieżącej obsługi prawnej, przez skomplikowane procesy windykacji należności, aż po zaawansowane kwestie związane z compliance w prawie pracy oraz obsługą organów spółek. Dzięki takiej wszechstronnej pomocy, przedsiębiorstwa mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne są odpowiednio zarządzane.

Nasza misja to nie tylko zapewnienie zgodności operacyjnej i ochrony przed ryzykiem, ale także wykorzystanie prawa jako narzędzia, które aktywnie wspiera rozwój biznesu. Współpracując z GLC, przedsiębiorstwa zyskują nie tylko bezcenne wsparcie prawne, ale również strategicznego partnera, który pomaga w przekształcaniu wyzwań prawnych w realne możliwości biznesowe. To podejście pozwala nam nie tylko reagować na bieżące potrzeby prawne naszych klientów, ale również przewidywać przyszłe wyzwania i przygotowywać na nie skuteczne strategie.

Działamy skutecznie

Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów. Nasze podejście skupia się na skuteczności działań oraz realizacji celów klienta w sposób terminowy i efektywny.

Nasz zespół to 160 ekspertów

Zespół GLC Advisory tworzą adwokaci, radcowie oraz doradcy podatkowi. Część z nich ma podwójne uprawnienia, co pozwala obsługiwać klientów kompleksowo.

Obsługujemy Klientów z wielu branż

Na swoim koncie mamy wiele przeprowadzonych spraw z różnych zakresów dla klientów z wielu branż. Wiemy, że wyzwania prawno-podatkowe w każdej z branż są różne, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Mamy 25 lat doświadczenia

Na przestrzeni lat działalności zdobyliśmy ogromną wiedzę i zaufanie klientów. Od lat skutecznie dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

W obliczu ciągle zmieniającego się krajobrazu prawnego, przedsiębiorcy potrzebują stałego, kompetentnego wsparcia prawnego, które jest dziś nieodzowne dla zapewnienia bezpieczeństwa, ciągłości i stabilności działalności biznesu. W GLC zapewniamy dostęp do kompleksowego wsparcia prawego, które umożliwia

naszym klientom skuteczne zarządzanie ryzykiem i wykorzystanie prawa jako narzędzia do osiągania celów biznesowych. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach związanych z działalnością gospodarczą;
 • Kompleksową pomoc w zapewnieniu zgodności działalności biznesu z przepisami prawa (compliance);
 • Przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych, regulamin i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Sporządzane i zmiany umów spółek i statutów;
 • Reprezentowanie podmiotu przed organami państwowymi, sądami i instytucjami;
 • Przeprowadzanie audytów prawnych, identyfikujących potencjalne ryzyka prawne oraz due diligence;
 • Ochronę własności intelektualnej, w tym znaków towarowych;
 • Wsparcie w procesach rejestrowych, w tym zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Analizę i ocenę ryzyka prawnego związanego z nowymi projektami i inwestycjami;
 • Prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz mediacje biznesowe.

Zakres usług

Obsługa prawna biznesu

Połączenia, podziały i przekształcenia

Zakładanie spółek

Compliance

RODO, AML/CFT i Whistleblowing

Sukcesja Biznesu

Doradztwo prawne dla FinTech

Doradztwo Transakcyjne

Spory sądowe

Plany motywacyjne

Obsługa organów spółek

Efektywna i zgodna z prawem obsługa organów spółek to fundament prawidłowego funkcjonowania każdej spółki. Skomplikowane wymogi prawne dotyczące działalności zarządu, rady nadzorczej czy zgromadzeń wspólników wymagają precyzyjnej znajomości prawa korporacyjnego oraz doświadczenia w jego stosowaniu. GLC oferuje wsparcie prawne, które nie tylko ułatwia bieżące zarządzanie spółką, ale również pomaga w skutecznym planowaniu i realizacji długoterminowej strategii korporacyjnej. Nasi specjaliści zapewniają kompleksową obsługę, która obejmuje wszystkie aspekty działalności organów spółek, od przygotowania zgromadzeń po doradztwo w zakresie zmian korporacyjnych, wspierając naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych przy pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Przygotowanie i organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji;
 • Sporządzanie protokołów i uchwał wynikających z posiedzeń organów spółek;
 • Doradztwo w zakresie praw i obowiązków członków organów zarządzających i nadzorczych;
 • Przygotowanie regulaminów zarządu, regulaminów rad nadzorczych i innych organów spółek;
 • Wsparcie w procesie zmian w składzie zarządu lub radzie nadzorczej, w tym przygotowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS);
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych i między wspólnikami, udziałowcami czy akcjonariuszami;
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek;
 • Przygotowanie regulaminów działania organów spółek;
 • Wsparcie w przygotowaniu i realizacji strategii korporacyjnych, w tym fuzji, podziałów i przekształceń;
 • Analiza i przygotowanie dokumentów na potrzeby audytów zewnętrznych;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie zgodności działalności organów spółek z przepisami prawa;
 • Doradztwo w zakresie struktur korporacyjnych, w tym optymalizacja struktur prawnych i podatkowych dla efektywnego zarządzania ryzykiem i zwiększenia efektywności operacyjnej;
 • Reprezentację organizacji w kontaktach z organami regulacyjnymi, w tym przy składaniu wniosków, raportów i innych dokumentów wymaganych przez prawo;
 • Wsparcie w negocjacjach z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz przy zawieraniu umów strategicznych, w tym przygotowanie i opiniowanie umów akcjonariuszy i umów inwestycyjnych;
 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących działalności organów spółek i zgodności z przepisami korporacyjnymi, w celu wsparcia strategicznych decyzji zarządu;
 • Opracowywanie strategii obrony przed przejęciami wrogimi, w tym planów obronnych i doradztwo w zakresie praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 • Doradztwo w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, w tym przygotowanie dokumentacji ofertowej i wsparcie prawne w procesie emisji;
 • Przygotowanie i wdrażanie polityk compliance prawnego, w tym polityk antykorupcyjnych, polityk w zakresie ochrony danych osobowych i innych regulacji wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Umowy spółki, statuty i wewnętrzne akty prawne

Dokładność i aktualność dokumentów korporacyjnych są niezbędne dla zapewnienia legalności działania każdej spółki oraz ochrony interesów jej wspólników, udziałowców czy akcjonariuszy. Dokumenty te, takie jak umowy spółki, statuty oraz inne akty wewnętrzne, muszą precyzyjnie odzwierciedlać strukturę i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednocześnie będąc zgodne z najnowszymi przepisami prawnymi. W GLC specjalizujemy się w opracowywaniu, aktualizacji i dostosowywaniu wszelkich dokumentów korporacyjnych, zapewniając, że są one skutecznym narzędziem wspierającym strategiczne cele naszych klientów oraz ich bieżącą działalność. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Opracowywanie i modyfikowanie umów spółki, aby odzwierciedlały aktualne cele biznesowe i były zgodne z obowiązującym prawem;
 • Sporządzanie i zmianę statutów spółek w reakcji na zmiany w przepisach prawa korporacyjnego oraz potrzeby biznesowe;
 • Tworzenie wewnętrznych regulaminów i aktów prawnych, kluczowych dla organizacji i zarządzania spółką;
 • Dostosowywanie dokumentów korporacyjnych do wymogów prawnych;
 • Negocjowanie i wprowadzanie zmian w dokumentach korporacyjnych, maksymalizując korzyści dla spółki i jej wspólników (akcjonariuszy);
 • Przeprowadzanie audytów prawnych dotychczasowych umów i statutów w celu wykrycia potrzeb aktualizacji lub modyfikacji;
 • Doradztwo w kwestii zgodności dokumentów korporacyjnych z normami prawnymi;
 • Rozwiązywanie konfliktów i niejasności wynikających z interpretacji umów spółki oraz innych aktów wewnętrznych;
 • Wsparcie w procesie rejestracji zmian w dokumentach korporacyjnych w odpowiednich rejestrach publicznych, w tym rejestrze przedsiębiorców (KRS);
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zmian korporacyjnych, takich jak fuzje, podziały czy przekształcenia.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Dobra umowa jest podstawą sukcesu w biznesie. Stąd niezwykle ważne jest, aby każda z nich była nie tylko skrupulatnie opracowana, ale również zapewniała pełne bezpieczeństwo transakcyjne, odpowiadała na specyficzne potrzeby obu stron i była w pełni zgodna z obowiązującym prawem. Taka precyzja i uwaga do detalu gwarantują, że umowy stają się solidnym fundamentem, na którym można budować trwałe relacje biznesowe, unikając przy tym potencjalnych konfliktów i nieporozumień. Odpowiadając na te potrzeby GLC oferuje przedsiębiorcom profesjonalne sporządzanie i opiniowanie umów, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo prawne i ochronę ich interesów w każdym aspekcie działalności gospodarczej. Dzięki naszemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu, jesteśmy w stanie przygotować umowy, które nie tylko minimalizują ryzyko, ale również wspierają strategie biznesowe naszych klientów, umożliwiając im skuteczne negocjacje i realizację zamierzonych celów. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Sporządzanie projektów umów handlowych, w tym umów o współpracy, umów sprzedaży, umów dystrybucyjnych i licencyjnych;
 • Tworzenie regulaminów, ogólnych warunków umownych i umów ramowych;
 • Opiniowanie umów i dokumentów prawnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz interesami klienta;
 • Negocjacje warunków umownych z kontrahentami i doradztwo transakcyjne;
 • Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych dla umów i transakcji;
 • Przygotowanie umów o zachowaniu poufności (NDA) oraz umów o ochronie danych osobowych;
 • Doradztwo w zakresie umów z pracownikami, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i umów o ochronie własności intelektualnej;
 • Sporządzanie umów inwestycyjnych, w tym umów joint venture i umów o finansowanie;
 • Przygotowanie standardowych formularzy umownych dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • Wsparcie w procesie rozwiązywania sporów umownych i egzekwowania praw z umów;
 • Doradztwo w zakresie aktualnych trendów prawnych i najlepszych praktyk umownych.

Windykacja należności

Windykacja należności to więcej niż tylko proces prawny; to sztuka zachowania płynności finansowej i unikania pułapek niewypłacalności kontrahentów. W GLC podchodzimy do windykacji z strategiczną precyzją i kreatywnością, aby maksymalizować skuteczność przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji biznesowych. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu, wspieramy przedsiębiorstwa w zabezpieczeniu ich stabilności finansowej, transformując wyzwania windykacyjne w możliwości. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Przygotowanie wezwań do zapłaty i innych dokumentów niezbędnych w procesie windykacyjnym;
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • Negocjacje z dłużnikami w celu polubownego uregulowania należności;
 • Analizę sytuacji prawnej dłużnika, w tym możliwości egzekucji należności;
 • Wdrażanie strategii windykacyjnych dostosowanych do specyfiki branży i indywidualnej sytuacji klienta;
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji i minimalizacji ryzyka niewypłacalności kontrahentów;
 • Monitorowanie spłat i zarządzanie należnościami;
 • Prowadzenie negocjacji restrukturyzacyjnych z dłużnikami;
 • Wsparcie w procesie sprzedaży wierzytelności.

Compliance w prawie pracy

Zachowanie zgodności z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa pracy jest kluczowe dla ochrony przedsiębiorstwa przed potencjalnymi sporymi finansowymi i reputacyjnymi. W GLC dostarczamy nie tylko usługi prawne, ale także strategiczne doradztwo, mające na celu kreowanie bezpiecznego i produktywnego miejsca pracy, które sprzyja zarówno pracownikom, jak i celom biznesowym. Dzięki naszemu zaangażowaniu w zapewnienie aktualności procedur i dokumentacji zgodnie z najnowszymi wymogami, nasze przedsiębiorstwa klientów mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne są należycie obsługiwane. Swoim klientom oferujemy między innymi:

 • Opracowywanie i aktualizacje dokumentacji pracowniczej, w tym umowy o pracę i regulaminy wewnętrzne;
 • Przygotowanie i wdrażanie procedur wewnętrznych i polityk związanych z zatrudnieniem;
 • Doradztwo w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Reprezentację przedsiębiorstw w negocjacjach oraz sporach pracowniczych przed sądami pracy i w mediacjach;
 • Wsparcie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnieniach grupowych i indywidualnych;
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Przygotowywanie procedur oceny ryzyka zawodowego i mobbingu;
 • Doradztwo w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji;
 • Pomoc w restrukturyzacji zatrudnienia i implementacji rozwiązań outsourcingowych;
 • Opracowywanie systemów oceny pracowniczej i ścieżek rozwoju kariery;
 • Szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry zarządzającej i pracowników.

Zapytaj o nasze usługi

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!