+48 32 479 10 50

17 grudnia 2018

Nowość: interpretacje indywidualne z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075) do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy instrument prawny, przejawiający się w możliwości wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego [Komisję] interpretacji indywidualnych z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym.

Zakres podmiotowy

Zgodnie z treścią przepisu art. 11b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1075 ze zm.), wniosek o wydanie interpretacji może zostać złożony co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a zatem m.in. z zakresu nadzoru bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego, nadzoru nad rynkiem kapitałowym, nadzoru nad instytucjami płatniczymi czy instytucjami pieniądza elektronicznego. Wniosek powinien zostać złożony w indywidualnej sprawie oraz dotyczyć wyłącznie produktów i usług, które mają na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego. Zakres przedmiotowy ogranicza także treść art. 11b ust. 10 powoływanego przepisu, który stanowi, że ust. 1-9 nie stosuje się:

1) w przypadku gdy wniosek dotyczy przepisów, których naruszenie związane jest z odpowiedzialnością karną;
2) w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację Komisji są przedmiotem toczącego się postępowania przed Komisją lub przed innymi organami, w tym postępowania sądowego lub sądowoadministracyjnego, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta.

Zakres podmiotowy

Z wnioskiem do Komisji wystąpić może podmiot wykonujący działalność na podstawie przepisów
o których mowa w art. 1 ust. 2 powoływanej ustawy, a także podmiot zamierzający wykonywać taką działalność. Zamiar wykonywania działalności powinien wyrażać się oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę.

Elementy konstytutywne wniosku

  • Wniosek o interpretację Komisji powinien zawierać wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, którego ma dotyczyć interpretacja Komisji oraz własne stanowisko podmiotu w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Rzetelny opis zawarty we wniosku o interpretację ma znaczenie przede wszystkim z perspektywy odpowiedzialności takiego podmiotu. Działania podmiotu w zakresie, w jakim zastosował się do interpretacji Komisji, nie mogą stanowić podstawy do nałożenia przez Komisję sankcji administracyjnej. Interpretacja mimo wszystko nie jest jednak dla wnioskodawcy wiążąca.
  • Oprócz opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, konieczne jest wskazanie danych identyfikujących podmiot, takich jak firma, siedziba, NIP, KRS czy adres do korespondencji.
  • We wniosku należy umieścić oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem w dniu jego złożenia nie są przedmiotem postępowań prowadzonych przez Komisję lub inne organy. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W razie złożenia fałszywego oświadczenia, interpretacja Komisji nie wywołuje skutków prawnych.

Opłata

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Wniosek nieopłacony pozostawia się bez rozpoznania.

Czas oczekiwania na interpretację

Interpretacja Komisji jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Niewydanie interpretacji Komisji w terminie uznaje się za potwierdzenie stanowiska wnioskodawcy.

Czy warto?

Wprowadzenie przez ustawodawcę instrumentu prawnego, jakim jest wniosek o interpretację z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym, niewątpliwie stanowi ukłon w kierunku podmiotów zamierzających poszerzyć swoją ofertę biznesową o innowacyjne produkty lub usługi. Stosunkowo niska opłata i zapewniony na poziomie ustawowym szybki czas wydania interpretacji, a także wprowadzony system ochrony przed sankcjami administracyjnymi w zakresie objętym wnioskiem, zachęcają do testowania nowych rozwiązań, gwarantując pewność co do prawa.

17 grudnia 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga