+48 32 479 10 50

27 listopada 2018

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

W przyszłym roku stawka CIT zostanie obniżona z 15% do 9%. Ze zmiany skorzystają mali podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, którzy nie posiadają statusu małego podatnika.

14 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wprowadza m.in. obniżenie stawki CIT z 15 proc. do 9 proc. w odniesieniu do małych podatników kontynuujących działalność gospodarczą. Jednakże, z niższej stawki CIT będą mogli skorzystać również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy nie posiadają statusu małego podatnika.

Od 1 stycznia 2019 r. podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Powyższe będzie dotyczyło podatników, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Stosownego przeliczenia kwot wyrażonych w euro należy dokonywać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Niemniej jednak, z obniżonej stawki CIT nie skorzystają podatnicy, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim zastępującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro.

Nadto, stawka 9 proc. nie zostanie zastosowana do spółki dzielonej, podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału lub wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z powyższym, do zastosowania preferencyjnej, 9 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych będą uprawnieni w szczególności:

  • mali podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody niższe niż 1,2 mln euro,
  • nowe podmioty – do momentu przekroczenia progu przychodów w wysokości 1,2 mln euro.

W praktyce, sposób wpłacania zaliczek w ramach obniżonej stawki CIT polega na tym, że podatnicy będą uprawnieni do odprowadzania zaliczki z uwzględnieniem stawki 9 proc. tylko do momentu, w którym ich przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Tym samym, po przekroczeniu tego progu kolejne zaliczki będą obliczane przy zastosowaniu stawki 19 proc.

W przypadku gdy powstanie nowego podatnika lub wystąpienie określonych działań restrukturyzacyjnych nastąpi w okresie od dnia następującego od ogłoszenia ustawy do dnia jej wejścia w życie, zastosowanie znajdą obecnie obowiązujące stawki CIT, tj. 15 proc. i 19 proc.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wskazano, iż obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w szczególności podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z przyjętym założeniem nowe zasady opodatkowania mają współtworzyć warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm.
W 2017 r. z preferencyjnej, 15 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych skorzystało jedynie około 119 tys. podatników. Jednakże, według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów dzięki omawianej nowelizacji po 1 stycznia 2019 r. z 9 proc. stawki CIT będzie mogło skorzystać nawet 440 tys. podatników.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2193).
  2. Informacja Kancelarii Prezydenta w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

27 listopada 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga