Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Klienci często zadają pytanie kto dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jest to niewątpliwie jedna z najczęstszych wątpliwości podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Odpowiedź na to pytanie zawarte jest bezpośrednio w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR)  w art. 53 ust. 1, mówiący o tym, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Czym jest organ zatwierdzający?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7. UoR, przez organ zatwierdzający rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Kto wchodzi w skład organu zatwierdzającego?

Skład organu zatwierdzającego różni się w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Organem zatwierdzającym jest:

 • W jednoosobowej działalności gospodarczej – właściciel,
 • W spółce z o. o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników,
 • W spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej – wspólnicy,
 • W spółce komandytowo-akcyjnej – walne zgromadzenie,
 • W spółce akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
 • W spółdzielni – walne zgromadzenie członków,
 • W przedsiębiorstwie państwowym – rada pracownicza, a w przypadku jej braku organ założycielski,

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej?

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółką kapitałową, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, sprawozdanie finansowe zostaje zatwierdzone przez organ zatwierdzający nowej, przekształconej spółki, w tym przypadku spółki akcyjnej.

Inaczej wygląda sytuacja przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę kapitałową. W takim przypadku sprawozdanie finansowe zatwierdza właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, a nie organ zatwierdzający spółki kapitałowej.

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe według UoR powinno zostać sporządzone w terminie do 3 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego powinno nastąpić jego zatwierdzenie. Wynika to bezpośrednio z przytoczonego we wstępie art. 51 ust. 1.

Zmiany w terminach na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych za 2021 rok

W 2022 roku weszło w życie rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

Rozporządzenie to dotyczy wydłużenia terminów na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych następujących podmiotów:

 • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące,
 • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc,
 • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...

  Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

  Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co...

  Jaki program do księgowości 2023? – ranking

  Właściwe prowadzenie księgowości to podstawa działania i pracy nad rozwojem każdej firmy. O ile jeszcze parę lat temu korzystanie z...