+48 32 479 10 50

Nowy Polski Ład – kwota wolna od podatku i zmiana progu podatkowego

Jak zapowiada rząd, Polski Ład ma przynieść korzystne zmiany w podatkach dla niemal 18 milionów Polaków. Zaprezentowany projekt został stworzony z myślą o polskich rodzinach oraz seniorów. Sprawdźmy co się zmieni.

Jakie zmiany przyniesie Nowy Polski Ład?

Jednym z założeń Polskiego Nowego Ładu, a w zasadzie zmian legislacyjnych przewidzianych w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw opracowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jest „zatrzymanie większej ilości pieniędzy w kieszeni każdego Polaka”.

Zmianami, które pozwolą urzeczywistnić powyższe założenie są:

 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego;
 • możliwość wspólnego rozliczania się małżonków (podwyższenie kwoty wolnej od podatku);
 • PIT-0 dla pracujących emerytów.

Kwota wolna od podatku dochodowego

Obecnie kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 8.000,00 zł, natomiast zgodnie z projektem ustawy „nowa” kwota wolna od podatku dochodowego będzie wynosiła 30.000,00 zł. Oznacza to, iż podatnicy zapłacą podatek od dochodów przekraczających kwotę 30.000,00 zł.

Kwota wolna od podatków dla rozliczających się małżonków

Możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków nie zawsze była korzystnym rozwiązaniem, w szczególności w przypadku, gdy oboje małżonkowie osiągali bardzo wysokie dochody. Rozwiązaniem, które ma zachęcić do wspólnego rozliczania się małżonków ma być wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60.000,000 zł.

PIT-0 dla pracujących emerytów

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, świadczenia emerytów i rencistów nieprzekraczające kwoty 2.500,00 zł brutto zostaną objęte zerowym podatkiem dochodowym („PIT-0”).

Przedstawione rozwiązania, które maja za zadanie polepszyć sytuację finansową Polaków, są na etapie konsultacji i uzgodnień, co oznacza, iż w toku prac legislacyjnych mogą ulec zmianie. Tym samym warto zaznaczyć, że ewentualna ocena powinna odnosić się do ostatecznego kształtu nie tylko nowej kwoty wolnej od podatku, ale również pozostałych, równolegle wprowadzanych zmian.

Nowy Polski Ład – Zwiększenie progu podatkowego do 120 000

Próg podatkowy nie był zmieniany od kilkunastu lat, według przedstawionego projektu Polski Ład, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tyś.

W roku ubiegłym, w ramach skali podatkowej uległa zmianie pierwsza, niższa stawka podatku. Dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku wyniosła bowiem 17% wobec 18% w latach wcześniejszych.

Zwiększenie progu podatkowego do 120 tyś.

Jedną z zapowiadanych przez Polski Ład zmian jest natomiast podwyższenie progu podatkowego dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, drugi próg podatkowy miałby wzrosnąć z 85.528 zł do 120.000 zł.

Co oznacza to dla podatników?

Dotychczasowa stawka podatku w wysokości 32% utrzymuje się na poziomie 85.528 zł od 2009 r. Przeprowadzonym w 2016 i 2017 r. zmianom w zakresie wzrostu kwoty wolnej od podatku nie towarzyszyły zmiany polegające na podwyższeniu progu dochodów, o którym mowa w skali podatkowej. Obecnie, osiągając dochód nie wyższy niż 85.528 zł, należy odprowadzić 17% podatku. Wszystko powyżej tegoż limitu opodatkowane jest stawką 32%. Po wejściu w życie ustawy stawka 32% PIT, miałaby zastosowanie wyłącznie do nadwyżki dochodu nad kwotę 120.000 zł.

Dla przykładu, osoby zarabiające rocznie 120.000,00 zł uzyskają w ten sposób realną korzyść na poziomie 5170,00 zł w skali roku.

W projekcie nie przewidziano zmiany liczby progów podatkowych. O ile formalnie istnieją tylko dwa, to jako trzeci próg można potraktować daninę solidarnościową – dodatkowy podatek w wysokości 4% od nadwyżki nad 1 mln zł rocznego dochodu.

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Model podzielonej płatności znamy i stosujemy nie od dziś, a dokładnie od 1 lipca 2018. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za zobowiązanie w taki sposób, aby część zapłaty odpowiadającej kwocie VAT z otrzymanej faktury, została dokona na rachunek VAT. Natomiast pozostała część, odpowiadająca wartości netto z dokumentu, trafia na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy, dla których prowadzony jest rachunek VAT lub rozliczana jest w inny sposób.

Jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Przede wszystkim należy pamiętać, że są to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.

Najważniejsze z nich to:

 • zapłata całości lub części kwoty VAT z otrzymanej faktury,
 • zwrot kwoty VAT wynikającej z faktury korygującej wystawionej na rzecz nabywcy,
 • uregulowanie zobowiązania publicznoprawnego z tytułu VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego, należności celnych, a także składek ZUS, wraz z odsetkami,
 • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

Pełny katalog celów, na jakie mogą być wydatkowane środki zdeponowane w rachunku VAT zawarty został w art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

Co zrobić z nadwyżką na rachunku VAT?

W myśl art. 108b ustawy o VAT, podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o ich uwolnienie „zamrożonych” środków pieniężnych zgromadzonych rachunku VAT.

Krok po kroku…

 • Wzór – poza podstawowymi informacjami identyfikującymi podatnika, dokument powinien zawierać numer rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego, przy którym jest on prowadzony, oraz określenie kwoty, jaka ma zostać przekazana (brak urzędowego wzoru),
 • Forma – papierowo, elektronicznie, lub ustnie do protokołu,
 • Termin – w każdej chwili,
 • Opłata skarbowa – brak.

Przepisy nie wprowadzają również wymogu właściwego umotywowania wniosku, czy załączania konkretnych dokumentów uzupełniających. Wydaje się jednak, że zwięzłe uzasadnienie wniosku jest skutecznym sposobem na poinformowanie organu podatkowego o ewentualnej trudnej sytuacji finansowej jednostki, które może nadać mu właściwy priorytet.

Kiedy urząd podejmie decyzję?

60 dni – tyle czasu ma naczelnik urzędu skarbowego na podjęcie decyzji, w następstwie której:

 • w przypadku zgody – wyda postanowienie, w którym wskaże kwotę, jaka ma zostać przekazana na konto rozliczeniowe podatnika; informację przekaże również bankowi, lub SKOKowi, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku;
 • w razie odmowy – wyda decyzję w tym zakresie.

Kiedy organ nie zwolni środków?

Zgodnie z brzmieniem art. 108b ust. 5 ustawy o VAT organ podatkowy ma prawo odmówić przekazania środków z rachunku VAT, gdy:

 • podatnik ma zaległości z tytułu VAT, CIT lub PIT, podatku akcyzowego, lub należności celnych,
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, np. gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych,
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja), np. w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego.

A co, jeśli nie zgadzasz się z decyzją organu?

14 dni od daty doręczenia decyzji – tyle czasu ma podatnik na złożenie odwołania od decyzji organu.

Co dzieje się w przypadku likwidacji rachunku?

W myśl art. 62e ustawy Prawo bankowe, przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego, bank zamyka przypisany do niego rachunek VAT. Uznaje również kwotą zgromadzonych na nim środków, wskazany przez posiadacza rachunku, inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku.

Warto wiedzieć…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można przekazywać środków ze swojego rachunku VAT w jednym banku na swój rachunek VAT w innym banku. Jest to dozwolone tylko w obrębie jednego banku i jednej firmy.

Przed zamknięciem rachunku podatnik może środki wykorzystać zgodnie z dopuszczalnymi formami w ustawie, np. zapłacić podatek. Jeśli tego nie zrobi, a bank wypowie mu rachunek, to środki na rachunku VAT pozostają do czasu, kiedy urząd skarbowego wyda decyzję o ich uwolnieniu. Do tego momentu środki zdeponowane są na rachunku technicznym bez możliwości ich wykorzystania.

Nowy Polski Ład – składka zdrowotna

Zaprezentowane zmiany odnośnie składki zdrowotnej wzbudzają najwięcej kontrowersji. Według uzasadnień Ministra Finansów, pracownicy i przedsiębiorcy zapłacą ją w wysokości 9% dochodu. Natomiast wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, ma spowodować, że mniej korzystne stanie się wypychanie pracowników na umowę o dzieło lub zlecenie. Czy faktycznie to się zmieni?

Aktualna składka zdrowotna

Obecnie, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. W myśl art. 27 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) składka ta podlega odliczeniu od podatku w 7,75% podstawy wymiaru.

Stan ten dotyczy zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i również tych będących pracownikami.

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

Nowy ład, co prawda nie wprowadza zmian w zakresie samej stawki podatku – ta pozostanie na niezmienionym poziomie 9% podstawy. Na mocy nowych rozwiązań podatnicy nie będą mogli, jak dotychczas, odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.

Jak wygląda sytuacja w przypadku działalności gospodarczej?

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest fakt, iż u osób prowadzących działalność gospodarczą podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody – podstawa wymiaru nie będzie więc już stała, zryczałtowana, jak dotąd w wysokości 382 zł.

Po wprowadzonych zmianach przedsiębiorcy zapłacą 9 procent swojego rzeczywistego dochodu i to bez możliwości wspomnianego wyżej odliczenia składki od podatku. Będzie to znacząca zmiana dla osób prowadzących chociażby jednoosobową działalność gospodarczą, jak również wspólników spółek osobowych.

Jak to wygląda w przypadku pozostałych przedsiębiorców?

Składka, w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych, będzie obliczana od dochodu i wyniesie 9 procent. Dodatkowo podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie. Natomiast w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu składka zdrowotna będzie wynosić jedną trzecią stawki ryczałtu.

Rzeczywisty dochód będzie podstawą wymiaru składki dla przedsiębiorców opłacających:

 • podatek dochodowy według skali podatkowej,
 • podatek liniowy, czyli 19 proc. PIT,
 • podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ustawy PIT).

Nowy Polski Ład – uszczelnienie exit tax

Wprowadzenie pakietu uszczelniającego system podatkowy w Polsce jest jednym z założeń Polskiego Nowego Ładu przewidzianych w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja Nowego Polskiego Ładu w zakresie rozwiązań podatkowych obejmuje wprowadzenie zmiany przepisów w zakresie m.in. exit tax – czyli podatku od niezrealizowanych zysków lub też podatku od wyjścia.

Podatek od niezrealizowanych zysków jest podatkiem dochodowym, którego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Opodatkowaniu podlega przeniesienie majątku (ruchomego, udziałów, akcji, instrumentów finansowych) poza terytorium Polski oraz zmiana rezydencji podatkowej (czyli obowiązku płacenia całości podatków w Polsce) przez podatnika. Podstawą opodatkowania exit tax jest suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątkowych, a w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Stawka podatkowa dla osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, a dla osób fizycznych – 3% lub 19% podstawy opodatkowania.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym exit tax nie dotyczy każdego przeniesienia aktywów w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, a jedynie takiego, z którym związana jest utrata przez państwo jurysdykcji podatkowej. Mowa tu zatem o przypadkach utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. Oznacza to, że w przypadku przeniesienia za granicę (np. do Czech, Słowacji, Cypru lub innego raju podatkowego) siedziby spółki, opodatkowaniu będą podlegały niezrealizowane zyski wynikające np. ze wzrostu wartości majątku przenoszonej spółki (ponieważ Polska traci prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tych aktywów).

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, podczas ogłaszania projektów ustaw w ramach Nowego Polskiego Ładu wskazał m.in., że:

„polskie przepisy w zakresie exit tax wymagają uzupełnienia, ponieważ dotyczą tylko zwykłej wyprowadzki z Polski, a nie innych czynności o takim samym efekcie, np. połączenia polskiej spółki (oddziału) z zagranicznym koncernem lub wniesienia jej (go) aportem. Dlatego rząd zamierza zwiększyć liczbę zdarzeń objętych exit tax.” na m.in. tzw. transgraniczne przekształcenia.

Obecnie podatek ten nie dotyczy pośredniego przeniesienia własności biznesu, tym samym, jeżeli w toku prac legislacyjnych, powyższe propozycje nie ulegną zmianie, wówczas exit tax obejmie również tzw. transgraniczne przekształcenia.

Ministerstwo Finansów publikuje projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład

Ministerstwo Finansów w poniedziałek 26 lipca opublikowało projekt ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład. Przepisy mają wejść w życie z początkiem 2022 roku.

Co proponuje Ministerstwo?

Na portalu legislacja.gov.pl pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dostępny jest pod adresem: legislacja.gov.pl

Zyska niemal 18 milionów osób płacących podatki. Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT. Nie będą go płacić osoby najuboższe i 2/3 emerytów i rencistów. Kolejna grupa to osoby, dla których zmiana będzie neutralna. Czyli dla aż 90 procent osób płacących podatki nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. To ponad 23 mln osób. W portfelach Polaków zostanie ok. 14 mld zł rocznie. To nie jest obciążanie Polaków nowymi podatkami, a historyczna obniżka podatków dla nich  – wskazał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Niestety, Minister nie wspomniał, że aby część społeczeństwa mogła zyskać, druga część musi stracić, i tak chociaż pozytywnie trzeba ocenić następujące rozwiązania:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł – obecnie kwota ta wynosi 8 000 zł. Kwota ta dotyczyć będzie podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, nie skorzystają z niej (tak jak obecnie) przedsiębiorcy rozliczający PIT według stawki liniowej,
 • zmiana wysokości drugiego progu podatkowego z 85 528 zł na 120 000 zł rocznego dochodu,
 • ,,ulga dla klasy średniej pracującej” – ma dotyczyć osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie),

Projekt zawiera również wiele rozwiązań, które znacznie pogorszą sytuację przedsiębiorców, takich jak między innymi

 • Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie liczona od dochodu, a w przypadku ryczałtu – będzie wynosić 1/3 stawki ryczałtu
 • Przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć składki zdrowotnej od podatku,
 • Obowiązkową składką zdrowotna objęci zostaną członkowie zarządów zaangażowani na podstawie powołania
 • Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków – obejmie także połączenia transgraniczne

Wszystkie powyższe rozwiązania zostaną opisane w kolejnych artykułach na Blogu GLC.

Uproszczenie zbywania akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

W dniu 01 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które rozszerzyły dotychczasowy krąg spółek kapitałowych poprzez wprowadzenie tzw. prostej spółki akcyjnej. Poniżej zostanie omówione zagadnienie związane ze zbywaniem akcji takie spółki.

Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, akcje takie są zbywalne z tym jednakże zastrzeżeniem, że nie mogą być dopuszczane ani wprowadzana do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje takie nie mogą być zatem przedmiotem obrotu na giełdzie.

Pomimo powyższego, rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem § 2 komentowanego przepisu, są ważne. Celem takiego ukształtowania omawianej regulacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu pewności obrotu prawnego.

Forma zbycia akcji Prostej Spółki Akcyjnej

Bardzo istotna jest forma, w jakiej powinno nastąpić zbycie lub obciążenie akcji prostej spółki akcyjnej. Ustawodawca w tym wypadku przewiedział formę dokumentową pod rygorem nieważności. Czym jest forma dokumentowa? Forma dokumentowa stanowi obecnie formę o najniższym poziomie sformalizowania (najmniej solenną z form znanych ustawie). Jej zachowanie wymaga złożenia oświadczenia woli w postaci dokumentu. Stosownie do art. 773 KC dla jej zachowania konieczne jest złożenie oświadczenia woli w jakiejkolwiek postaci (graficznej, w postaci obrazu, dźwięku itp.) i utrwalenie jego treści na jakimkolwiek nośniku (np. papierze, pliku pdf., wav, mp. 3, itp), tak by możliwe było zapoznanie się z treścią oświadczenia (Kodeks Cywilny Komentarz, red. Gniewek, wyd. 9, 2019 Legalis).

Forma zbycia akcji w prostej spółce akcyjnej jest łagodniejsza niż w przypadku udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (gdzie wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu), jednakże są bardziej wymagające niż w przypadku spółki akcyjnej, ponieważ pojawił się wymóg zbycia akcji w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oznacza to zatem, że akcje prostej spółki akcyjnej mogą zostać zbyte np. poprzez e-mail. Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki może uzależnić zbycie akcji od zgody spółki lub też w inny sposób je ograniczyć. Natomiast zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości.

Przewidziane przez ustawodawcę uproszczenia w obrocie akcjami prostej spółki akcyjnej należy uznać korzystne dla obrotu gospodarczego, ale dopiero praktyka pokaże, jaka jest skuteczność takich uregulowań.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski