Kto może wybrać estoński CIT w 2024 r.?

Ryczałt od dochodów spółek, a więc tzw. estoński CIT wybiera co raz więcej podatników pomimo początkowo niskiego zainteresowania. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w porównaniu do przepisów z 2022 r. znacząco zliberalizowano warunki przejścia i funkcjonowania w reżimie estońskiego CIT. Po drugie, ta forma opodatkowania staję się powoli bardziej przewidywalna dla podatników m. in. poprzez wydanie szeregu interpretacji indywidualnych, a także objaśnień podatkowych Ministra Finansów. Estoński CIT to nadal jednak liczne wątpliwości, a w niektórych przypadkach – pułapki na podatników.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

Jakie warunki podmiotowe należy spełnić, aby wybrać estoński CIT w 2024 r.?

Estoński CIT w 2024 r. jest możliwy, jeśli spełniono następujące warunki:

 • mniej niż 50% przychodów podatnika z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:
  1. z wierzytelności,
  2. z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  3. z części odsetkowej raty leasingowej,
  4. z poręczeń i gwarancji,
  5. z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  6. ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  7. z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
 • jako podatnik musisz zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby bądź ponosić miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych i odprowadzać od tych wynagrodzeń podatki oraz składki, przy czym dla małych podatników i podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej wprowadzono inne limity zatrudnienia.
 • musisz prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej;
 • jako podatnik nie możesz posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 •  jako podatnik nie sporządzasz za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;
 • musisz złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Należy pamiętać, iż ustawodawca dopuszcza wybór estońskiego CIT również w trakcie roku podatkowego i w tym zakresie została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów w dniu 25 stycznia 2024 r. sygn. DD8.8203.1.202 precyzująca moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia zawiadomienia ZAW-RD.

Przed przejściem na estoński CIT należy pamiętać o spełnieniu warunków określonych w art. 7aa ustawy o CIT, a więc należy:

 • sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz
 • wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Kiedy nie możesz wybrać estońskiego CIT?

Pewne kategorie podatników nie skorzystają z ryczałtu od dochodów spółek – są to:

 • przedsiębiorstwa finansowe;
 • instytucje pożyczkowe;
 • podatnicy osiągający dochody w ramach specjalnej strefy ekonomicznej;
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji;
 • podatnicy, którzy brali udział w określonych reorganizacjach i zostali utworzeni:
  1. w wyniku połączenia lub podziału albo
  2. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro;
 • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;
 • podatników, którzy:
  1. zostali podzieleni przez wydzielenie albo wyodrębnienie albo
  2. wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
   • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.
   • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
   • w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

Czy przekształcenie spółki wyłącza możliwość skorzystania z estońskiego CIT?

Zmiana formy prawnej poprzez przekształcenie spółki w inną spółkę, czy też przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie wyłącza możliwości skorzystania z estońskiego CIT po zakończeniu procesu przekształcenia.

W niektórych przypadkach może powstać obowiązek opodatkowania tzw. dochodu z przekształcenia – zgodnie z art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT – jest kwota odpowiadająca sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień (określanymi na dzień przekształcenia).

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja spółka może wybrać estoński CIT w 2024 r. i czy spełnia wszystkie warunki w tym zakresie, bądź zastanawiasz się czy estoński CIT może przynieść Ci określone korzyści podatkowe Nasza kancelaria pomoże dokonać analizy i precyzyjne określić skutki podatkowe zdarzeń, które są objęte ryczałtem od dochodów spółek.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Księgowość spółki w programie Microsoft Dynamics 365 Business Central

  W poniższym artykule poruszone zostaną najważniejsze obszary wymagające uwagi przedsiębiorców, tj: Dostosowanie systemów teleinformatycznych do wymiany informacji z rządową platformą,...

  GLC partnerem XV Ogólnopolskich Dni Rachunkowości

  Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” jako partner i sponsor nagród! Było...

  Dzień czekolady 2024!

  W dniu 12 kwietnia, uroczyście świętowaliśmy Dzień Czekolady! To był dzień pełen słodyczy, radości i oczywiście, pysznej czekolady. Kochamy czekoladę,...