+48 32 479 10 50

Wymiana udziałów (akcji)

Korzystna interpretacja ogólna MF przy restrukturyzacji rozłożonej w czasie

Podatnicy planujący restrukturyzację związaną z wymianą udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego uzyskali jednoznaczne stanowisko w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Wątpliwości interpretacyjne, które były podstawą wydania interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. dotyczyły wykładni przepisów art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4, 11 i 12 ustawy o CIT. Przedmiotowe przepisy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w całości implementowały przepisy Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r.

Wymiana udziałów – Dyrektywa 2009/133/WE

Celem implementacji przepisów Dyrektywy 2009/133/WE do polskiego porządku prawnego było co do zasady zniesienie skutków podatkowych wymiany udziałów. Przypomnieć należy, iż Dyrektywa określa „wymianę udziałów” jako czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Oczywistym jest, iż zarówno przepisy Dyrektywy 2009/133/WE, jak i przepisy art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4, 11 i 12 ustawy o CIT miały umożliwić podatnikom neutralne podatkowo wymiany udziałów (akcji) dokonywane w celu uzyskania przez spółkę nabywającą większości praw głosu w spółce nabywanej.

W obecnej treści art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4, 11 i 12 ustawy o CIT przewiduje się, iż przedmiotowe przepisy stosuję się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

Literalna wykładnia powyższych przepisów nie wskazuje, czy transakcje rozłożone w okresie, o którym mowa powyżej, mają dotyczyć transakcji z jednym udziałowcem (akcjonariuszem) czy też z dowolną liczą osób fizycznych lub prawnych, z którym zawarto odrębne transakcji wniesienia aportów, a które w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy doprowadzą do uzyskania przez spółkę nabywająca większościowego pakietu udziałów (akcji).

Obowiązująca linia orzecznicza sądów administracyjnych

Wskazać należy, iż literalna analiza powyższych przepisów niewątpliwie ograniczała zakres dokonywanych transakcji w zasadzie do jednego udziałowca (akcjonariusza). Takie rozumienie nie jest jednak zgodne z wykładnią celowościową art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4, 11 i 12 ustawy o CIT i obecnie obowiązującą (dominującą) linią orzeczniczą sadów administracyjnych.

Powyższy pogląd wyraził m. in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2018 r. sygn. akt II FSK 753/18 dotyczącym przepisów ustawy PIT. Literalne brzmienie przepisu art. 24 ust. 8a w związku z ust. 8c ustawy o PIT nie ogranicza jego stosowania do nabycia udziałów tylko od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji. Zgodnie z prezentowanym stanowiskiem, zróżnicowanie podatkowych skutków działań mających ten sam cel tylko w zależności od dopuszczalnej w świetle przepisów prawa ilości osób, które zawiązały spółkę, mogłoby zniweczyć cel założony przez ustawodawcę w art. 24 ust. 8a poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzić do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek kapitałowych podejmujących tożsame, zgodne z prawem, działania restrukturyzacyjne w zależności od tego, jaki pakiet udziałów (akcji) posiadali.

Uwzględniając powyższe – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał, że należy zatem przyjąć za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a–8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

Przedmiotowa interpretacja ogólna jest bardzo istotnym elementem stabilizacji niepewnego systemu podatkowego związanego z restrukturyzacjami spółek prawa handlowego. Wnioski zaprezentowane przez Ministra Finansów należy w pełni zaaprobować, zaś sytuacja prawno-podatkowa grup wspólników zbywających swoje udziały (akcje) do spółek nabywających jest zdecydowanie bardziej bezpieczna z punktu widzenia występującego uprzednio ryzyka podatkowego.

Pełną treść interpretacji ogólnej znajdziesz na: www.mf.gov.pl

Jakie korzyści płyną ze stałej obsługi prawnej firmy?

Jedną z usług kancelarii prawnych jest obsługa prawna firm. To rozwiązanie, które może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Sprawdźmy, dlaczego warto zdecydować się na pomoc profesjonalnego prawnika.

Na czym polega stała obsługa prawna firm?

Stała obsługa prawna firm:

 • polega na świadczeniu kompleksowych usług o charakterze prawnym przez kancelarię na rzecz klienta (na zasadzie outsourcingu),
 • klient otrzymuje wsparcie i doradztwo ekspertów prawnych w zakresie zależnym od indywidualnych potrzeb,
 • szczegóły obsługi prawnej firmy określa podpisana umowa.

Najczęściej ze stałej obsługi prawnej korzystają średnie przedsiębiorstwa, które nie dysponują własnym działem prawnym. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by również większe podmioty sięgały po pomoc wykwalifikowanych kancelarii zewnętrznych. Na współpracę z kancelariami coraz częściej decydują się też mikroprzedsiębiorcy, prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze. Warto dodać, że z obsługi prawnej mogą korzystać firmy ze wszystkich branż, działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Obsługa prawna spółek – zakres usług

Obsługa prawna spółek obejmuje:

 • porady prawne w zakresie prawa spółek, dotyczące np. tworzenia, funkcjonowania, podziału i likwidacji spółek,
 • porady prawne w zakresie prawa gospodarczego, dotyczące np. przygotowywania umów handlowych, ich negocjowania i opiniowania,
 • porady prawne w zakresie prawa pracy, dotyczące np. zatrudniania nowych pracowników oraz redukcji zatrudnienia,
 • porady prawne w zakresie prawa nieruchomości, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej oraz innych dziedzin prawa, w ramach których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia,
 • audyty prawne oraz przygotowywanie opinii, analiz prawnych i analiz podatkowych,
 • reprezentowanie w kontaktach z organami administracji oraz z organami egzekucyjnymi,
 • reprezentowanie w postępowaniach spornych i arbitrażowych,
 • windykację należności.

Obsługa prawna spółek jest kompleksowa i dotyczy szerokiego zakresu usług – to pierwsza zaleta korzystania z pomocy kancelarii. Konkretny zakres usług może się różnić w zależności od potrzeb firmy. Jakie inne korzyści płyną z takiej obsługi?

Zalety stałej obsługi prawnej firmy

Dlaczego warto korzystać ze stałego wsparcia księgowego i prawnego dla spółek? Firma, która decyduje się na taką współpracę:

 • korzysta z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych ekspertów prawniczych;
 • może liczyć na stałą pomoc prawną, ale też doraźne wsparcie w razie wystąpienia nagłych problemów prawnych. Czas reakcji jest szybszy niż przy współpracy z zewnętrznym prawnikiem, który nie jest zaznajomiony ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa;
 • firma ma pewność, że prowadzi swoją działalność i podejmuje decyzje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami biznesowymi. Za nieprzestrzeganie prawa grożą wysokie kary pieniężne, a nawet – kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Ważne! Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Dlatego w przypadku osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej i nie mają działu prawnego w firmie, korzystanie z usług kancelarii jest koniecznością!
 • spółka rozwija się i zwiększa swoją konkurencyjność na rynku. Decydując się na współpracę, otrzymuje spokój i wygodę. Dzięki kompleksowemu wsparciu prawnemu może skupić się na pozostałych obszarach swojej działalności i poszukiwać nowych dróg rozwoju, prowadzących do wzrostu zysków;
 • ma możliwość wyboru formy obsługi prawnej, w tym rozliczenia ryczałtowego czy godzinowego;
 • ponosi niższe koszty niż przy zatrudnieniu własnego prawnika.

Aby czerpać wszystkie korzyści i zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa, należy korzystać z kancelarii działających na rynku od wielu lat, które:

 • stale podnoszą swoje kwalifikacje,
 • znają aktualne przepisy prawa i na bieżąco śledzą wszystkie zmiany,
 • świadczą usługi na przejrzystych zasadach.

Wybierając taką kancelarią prawną, mamy pewność najlepszego zabezpieczenia swoich interesów oraz bezpieczeństwa prawnego firmy.

Jak rozwinąć start-up?

Rozmowy o start-upach ciąg dalszy! Tym razem o tym jak rozwijać innowacyjne pomysły w Polsce.

Spotkanie to ciąg dalszy rozmowy, jaką rozpoczęliśmy w 4 odcinku naszych podcastów „Czynimy Biznes Łatwiejszym”.

Maciej Szymik do dyskusji zaprosił Janusza Dramskiego – Manager beIN Offices Katowice – Serviced Offices Center, I. wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który od lat zajmuje się rozwojem start-upów!

 • Jaka jest kondycja start-up w Polsce?
 • Jak rozwijać dobre pomysły?
 • Gdzie na świecie start-up rozwija się najlepiej i z kogo brać przykład?

Temat się poleca dla wszystkich start-up’ów.

Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku podatkowego

Co zrobić, gdy nie jesteś zadowolony z aktualnych usług księgowych? Czy musisz czekać do następnego roku rozliczeniowego, czy możesz podjąć decyzję o zmianie już teraz? Jak się do tego przygotować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Zmiana biura rachunkowego zwykle następuje wraz z początkiem roku obrotowego. To rozwiązanie na tyle wygodne, że dotychczasowe biuro zajmuje się stworzeniem sprawozdania za poprzedni rok, a nowe zaczyna prowadzenie księgowości od nowego roku, czyli od czystej karty. Niestety są takie sytuacje, w których nie opłaca się czekać, a zmiana księgowości jest potrzebna tu i teraz.

Może to być spowodowane niezadowoleniem z usług czy też zmianą skali działalności firmy, przez co dotychczasowe biuro nie może podjąć się działań, które aktualnie są niezbędne dla klienta. Jeśli właśnie stoisz przed decyzją o zmianie biura rachunkowego, to sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę, by zrobić to dobrze.

Jak przygotować się do zmiany biura rachunkowego?

Jeśli podejmujesz decyzję o zmianie firmy prowadzącej księgi w ciągu roku, to musisz się odpowiednio do tego przygotować, bo to wyzwanie zarówno dla Ciebie, jak i firm, z których usług korzystasz. O czym pamiętać, by zmiana biura księgowego poszła gładko? O okresach wypowiedzenia umowy,  ustaleniu warunków współpracy z nowym biurem, przeniesieniu wszystkich danych i odpowiednich korektach, odebraniu niezbędnych dokumentów, a także pełnomocnictwach.

Okres wypowiedzenia umowy

Zmieniając biuro rachunkowe, należy działać z wyprzedzeniem. Nie warto robić tego na ostatnią chwilę, bo to może generować tylko błędy i przyszłe problemy. Na początku konieczne jest wypowiedzenie umowy poprzedniemu partnerowi – samo to może trwać dłużej niż miesiąc i warto mieć to na uwadze. To jednak nie wszystko! Odpowiednio wcześniej trzeba poinformować dotychczasowe biuro rachunkowe o podjętej decyzji i zamknięciu współpracy. Szacuje się, że najlepiej zrobić to minimum z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Umowa z nowym biurem rachunkowym

Przy zmianie usług księgowych, kolejną niezbędną kwestią jest odpowiednie stworzenie zapisów umowy, odpowiedzialności i harmonogramu prac z przejęciem ksiąg z nowym biurem. Warto w takiej umowie wyszczególnić wszelkie kwestie związane z przenoszeniem danych oraz składaniem korekt rozliczeniowych za poprzednie okresy. Dla nowego biura to intensywny czas, w którym przegląda zapisy poprzednich miesięcy, by zadbać o prawidłowe rozliczenie.

Przeniesienie danych księgowych

Jednym z największych wyzwań przy zmianie biura rachunkowego jest przeniesienie danych za minione miesiące. Oczywiście, cały ten proces można usprawnić dzięki specjalnych programom finansowo-księgowym. W przypadku, gdy biura księgowe korzystały z innych programów, rozwiązaniem jest przygotowanie baz danych i przeniesienie ich do nowego systemu.

Odebranie dokumentów

Przy przenoszeniu się warto także dokładnie sprawdzić, czy otrzymałeś wszystkie niezbędne wydruki, rachunki, wydruki z KPiR, potwierdzenia zapłaty czy ewidencje środków trwałych. Wśród tej dokumentacji powinna znajdować się także umowa spółki. Po sprawdzeniu, czy wszystko, co niezbędne zostało przekazane, należy sporządzić protokół, w którym potwierdzasz odbiór wymienionych dokumentów.

Pełnomocnictwo

To niezwykle istotne! Wraz z przeniesieniem dokumentacji i zdecydowaniem się na outsourcing księgowy należy także upoważnić je do reprezentowania firmy przed Urzędem Skarbowy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przy nadaniu pełnomocnictwa nowemu partnerowi konieczne jest cofnięcie wszystkich pełnomocnictw i upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną poprzedniemu

Decyzja o współpracy z biurem rachunkowym, które będzie spełniało Twoje wymagania i pozwoli Ci skupić się na najważniejszych zadaniach w firmie to poważna zmiana, która bardzo szybko się opłaci. Nie ma sensu czekać do nowego okresu rozliczeniowego, jeśli już teraz czujesz, że aktualne usługi księgowe nie są wystarczające i nie spełniają Twoich oczekiwań.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski