+48 32 479 10 50

Zmiany w podatku akcyzowym w 2018 r.

Zmiany przygotowane przez Ministra Rozwoju i Finansów docelowo mają uprościć i ułatwić rozliczenie podatku akcyzowego przez podatników poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz szczegółowe doprecyzowanie aktualnie obowiązujących przepisów.

Całokształt nowelizacji powiązany jest z dokumentem z dnia 14 lutego 2017 roku przyjętym uchwałą Rady Ministrów, tejże Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) obejmującą projekt strategiczny w zakresie prawa gospodarczego (tzw. Konstytucja Biznesu), mający na celu przyjęcie jasnych i klarownych przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz eliminację istniejących wątpliwości interpretacyjnych, co w konsekwencji ma usprawnić otoczenie prawne obywateli i przedsiębiorców.

Planowane zmiany mają obejmować m. in. wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy
(e-DD), zmianę właściwości organów podatkowych orzekających w sprawie zwrotu akcyzy czy odmienną regulację stawki podatku na wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe. Istotne modyfikacje docelowo mają objąć również zakres działalności browarów (ujednolicenie systemu zwolnień, m. in. wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie
z akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający
z właściwości wyrobów).

Na dzień dzisiejszy (19.12.2017 r.) etap realizacji wprowadzania w życie planowanych zmian prezentuje się następująco:

 • projekt z dnia 28 września 2017 roku dotyczący objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowy (tejże zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych) został uchwalony dnia 27 października 2017 r.;
 • projekt z dnia 25 października 2017 roku dotyczący wprowadzenia regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych (płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich), a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi został uchwalony przez Sejm w dniu 12 grudnia 2017 roku;
 • projekt z dnia 28 lutego 2017 roku dotyczący likwidacji opodatkowania akcyzą samochodów osobowych został odrzucony na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2017 roku.

Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych wprowadzono zmiany dotyczące podmiotów dokonujących obrotu suszem tytoniowym, ich obowiązków podatkowych oraz zabezpieczeń akcyzowych, wprowadzono również nową formę zabezpieczenia akcyzowego – hipotekę na nieruchomości.

Uchwalona przez Sejm w dniu 12 grudnia 2017 r. zmiana ustawy przewiduje opodatkowanie akcyzą płynów do papierosów elektronicznych (definiowanych jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę) w wysokości 50 groszy za każdy mililitr oraz wyrobów nowatorskich będących substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Zmiany te w praktyce oznaczają analogiczne traktowanie tych wyrobów jak tradycyjnych wyrobów tytoniowych i łączą się z finalnym wprowadzeniem obowiązku oznaczenia wyrobów znakami akcyzy [obowiązek banderolowania] oraz zwiększoną kontrolą państwa nad  ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą).

Ze względu na istotność wprowadzanych zmian zgodnie z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2018 r., wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy, a po dniu 31 grudnia 2018 r. w przypadku wyrobów wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie tejże ustawy jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Ze względu na obszerność planowanych zmian i dynamikę ich wprowadzania w życie oraz możliwe wątpliwości w zakresie faktycznego stosowania w praktyce nowych uregulowań szczegółowych informacji, w razie wszelkich wątpliwości, udzieli Państwu nasz zespół ekspertów.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Prezydenta – nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 25 grudnia tego roku.

Więcej informacji o kontrahentach

Przepisy przewidują spore ułatwienie dla podatników, którzy w prosty sposób będą mogli uzyskać informację o swoich kontrahentach – przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.
Zmiany w przepisach przewidują wyłączenie tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika informacji o wywiązaniu się z niektórych obowiązków podatkowych. Przykładowo – Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie o tym, czy podatnik złożył deklarację. Dowiemy się również, czy nasz kontrahent nie zalega w podatkach.
Organ podatkowy będzie udostępniał informacje w poprzez wydanie na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa powyżej. W praktyce wiosek będzie mógł złożyć każdy – kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej.

Dokumenty z działalności analitycznej KAS dowodem w postępowaniu podatkowym

Nowe przepisy wskazują także wprost dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej jako dowód w postępowaniu podatkowym. Zmiany mają na celu dostosowanie katalogu dowodów dopuszczalnych w postępowaniu podatkowym również do specyfiki funkcjonowania KAS.
Jaki jest cel wprowadzonych zmian? Intencją rządu jest zwiększenie pewności obrotu gospodarczego, wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców oraz większa świadomość podatników na temat sytuacji podatkowej kontrahenta.

Stosowanie nowych przepisów może przysporzyć wątpliwości interpretacyjne zwłaszcza w zakresie ustalenia katalogu dokumentów, które będą obejmować zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy. W przypadku niejasności dotyczących prawnych aspektów wprowadzonych zmian skontaktuj się z Kancelarią. Nasz dział prawny chętnie przygotuje odpowiedź na każde Twoje pytanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w Ordynacji podatkowej – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji. 

Zamknięcie roku w firmie – czas sporządzić spis z natury!

Przypominamy, że koniec grudnia to czas obowiązkowego sporządzenia spisu z natury (remanentu). Jest to niezbędny warunek zamknięcia ksiąg i dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Terminy sporządzenia spisu z natury

Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego – jest to wtedy jednocześnie spis na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość.

Spis z natury sporządza się również m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego i w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Co obejmuje spis z natury?

 1. towary handlowe,
 2. materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 3. półwyroby i wyroby gotowe,
 4. produkcję niezakończoną (w toku),
 5. towary uszkodzone lub zniszczone (braki), odpady,
 6. rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki.

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (pełną księgowość) są zobowiązani objąć spisem z natury także środki trwałe oraz środki pieniężne w kasie.
Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, ale znajdujące się poza przedsiębiorstwem, a także towary obce (te ostatnie nie wymagają wyceniania, wystarczy je ująć w spisie i podać ich wartość).

Jak wycenić składniki objęte spisem?

 1. materiały i towary handlowe – według cen zakupu lub nabyciaalbo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
 2. półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia,
 3. odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
 4. niesprzedane wartości dewizowe – według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy,
 5. rzeczy zastawione – według ich wartości rynkowej,
 6. produkcję niezakończoną – według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.
 7. produkcję zwierzęca – według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Forma spisu z natury

Oto dane, jakie powinny być zawarte w spisie z natury:

 • imięi nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników, jakie muszą zostać spisem objęte,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łącza wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisyosób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wiązanych ze sporządzeniem spisu z natury w Państwa firmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości GLC.
 

Zmiany w PIT w 2018 r.

W roku 2018 przedsiębiorców i nie tylko, czekają kolejne zmiany podatkowe. Niestety, w większości przypadków stanowią one efekt postępującej fiskalizacji oraz walki Państwa o każdy grosz. Dla przedsiębiorców zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. będą wiązały się z ograniczeniami, odebraniem uprawnień lub zwiększeniem formalności.

W przypadku osób fizycznych i płaconych przez nich podatków dochodowych, najistotniejszymi zmianami są:

Zmiany dotyczące opodatkowania twórców

Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał wyższy limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi, zostanie on podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł. Jednak zostanie ograniczone grono autorów, którym będzie przysługiwała możliwość odliczenia wyżej wymienionych kosztów. Uprawnienie to będzie przysługiwać tylko prowadzącym działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki. Tym samym pozostałe osoby korzystające obecnie z tej preferencji, w 2018 roku nie będą miały prawa do skorzystania z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Opodatkowanie programów motywacyjnych

Realizacja programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną (lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do tej spółki), od której podatnika uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytuły umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, umowa o dzieło, zlecenie, działalność menedżerska i o zarządzanie podmiotem, wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych – przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Tym samym, samo wydanie akcji lub udziałów nie będzie oznaczało zapłaty podatku. Preferencja ta dotyczy jednak podatników nabywających akcje spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się̨ na terytorium państw, które zawarły z Polską umowę̨ o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to iż jeśli program motywacyjny zostanie utworzony przez polską spółkę to, inaczej niż w przypadku spółek zagranicznych, gdzie podatek płacony jest dopiero w chwili faktycznego zbycia papierów, podatek zapłacony musi zostać dwukrotnie.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Od nowego roku zostaje podniesiona także tzw. kwota wolna od podatku, z 6.600 zł do 8.000 zł. Co oznacza, iż korzyści z tej zmiany odniosą osoby uzyskujące niewielkie dochody (emerytury i renty, czy umowy zlecenia), bowiem oznacza to iż u nich kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.440 zł. Natomiast u osób zarabiających w przedziale od 8.000 zł do 13.000 zł kwota zmniejszająca podatek ma charakter degresywny i wyniesie ona od 1.440 zł do 556,02 zł. Odpowiednio u osób o dochodach w przedziale 13.000 zł do 85.528 zł będzie ona wynosiła 556,02 zł i będzie ona się zmniejszała stopniowo do 0,00 zł –  w przypadku osób zarabiających w przedziale od 85.528 zł do 127.000 zł. Oznacza to, że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Natomiast dla podatników o wyższych dochodach kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku).

Zwiększenie limitu niektórych zwolnień podatkowych i nowe zwolnienia

Wśród najważniejszych zmian warto wskazać wyższe limity m.in.:

 • wygrane w konkursach i nagrody związane ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość wygranej lub nagrody nie przekracza 2 000 zł (było 760 zł)
 • świadczenia dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy (świadczenia dla byłych pracowników) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł (było 2.280 zł),
 • świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane z ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł  (było 380 zł).

Zmiany w podatku zryczałtowanym od najmu

Zmiany dosięgną także preferencyjnego sposobu rozliczania przychodu z najmu poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 proc. Od 1 stycznia 2018 roku, jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100.000. zł, zastosowania 8,5 % stawki ryczałtu będzie niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100.000 zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 %.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w zakresie ustawy o PDOF – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji. Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, a także stopień skomplikowania niektórych regulacji – interpretacja przepisów może nastręczać wiele wątpliwości. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertów.

Zmiany w CIT w 2018 r.

Nadchodzący rok przynosi wiele ciekawych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – uPDOP) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Omawiamy najważniejsze z nich.

Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w CIT

Na szczególną uwagę zasługuję fakt, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa o PDOP będzie regulować dwa źródła przychodów: działalność gospodarczą oraz tzw. zyski kapitałowe. Podkreślić należy, iż nowelizacja uPDOP wymienia przychody z zysków kapitałowych. Wśród przychodów  z zysków kapitałowych znajdują się m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych  dywidendy, przychody z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia udziałów i akcji oraz przychody z pochodnych instrumentów finansowych. W konsekwencji wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów strata podatkowa powstała w jednym źródle przychodów nie będzie mogła obniżać dochodu z drugiego źródła.

Wyłączenie neutralności podatkowej transakcji wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w sytuacji podjęcia czynności bez uzasadniania ekonomicznego

Bardzo ważną zmianą w zakresie regulacji uPDOP jest istotne ograniczenie neutralności podatkowej wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w sytuacji podjęcia tych czynności bez ekonomicznego uzasadnienia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 12 uPDOP aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie korzystał ze zwolnienia w PDOP w przypadkach gdy celem tej transakcji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. To samo dotyczy połączenia spółek, podziału spółek oraz wymiany udziałów.

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych

W ustawie nowelizacyjnej przewidziano również szerokie zmiany w zakresie finansowania dłużnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15c uPDOP podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uPDOP, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m uPDOP, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Co istotne, przepisu art. 15c ust. 1 uPDOP nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 3 000 000 złotych; jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oblicza się mnożąc kwotę 250 000 przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Nowelizacja CIT wprowadziła w pewnym zakresie wyłączenie z kosztów zakupu przez podatników tzw. usług niematerialnych.

W myśl nowej treści art. 15e uPDOP podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Wprowadzenie minimalnego opodatkowania nieruchomości komercyjnych

Ustawa nowelizacyjna wprowadza także novum w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym nowej kategorii przychodów w odniesieniu do podatników posiadających budynki handlowo-usługowe lub biurowe o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Podstawą opodatkowania będzie kwota nadwyżki wartości początkowej ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca ponad kwotę 10 mln. zł. Ustawa nowelizacyjna wprowadza stawkę podatkową w wysokości 0,035%.
Zmiany w CIT dotyczą również zasad opodatkowania CFC, rozszerzają zakres amortyzacji jednorazowej i modyfikują opodatkowanie podatkowych grup kapitałowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w zakresie ustawy o PDOP – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji. Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, a także stopień skomplikowania niektórych regulacji – interpretacja przepisów może nastręczać wiele wątpliwości. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertów.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski