+48 32 479 10 50

Upadły dłużnik zapomni o korekcie VAT

Dzięki jednej zmianie w uldze na złe długi w podatku VAT postępowania upadłościowe wobec dłużników nie będą musiały kończyć się przed czasem.

To szansa dla wierzycieli na odzyskanie długów – czytamy w „Pulsie Biznesu”. Obecnie dłużnik, który nie zapłacił w ciągu 150 dni należności wynikającej z faktury, a odliczył naliczony na niej VAT, musi po upływie tego okresu skorygować podatek – zmniejszyć odliczony wcześniej VAT.

Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od tej zasady, także dla bankrutujących firm, co stwarza komplikacje dla syndyków i wierzycieli.

W jaki sposób planowane zmiany pomogą przedsiębiorcom, komentują na łamach gazety eksperci GRUPY Leader: Bartosz Kubista i Łukasz Zarzycki.

Źródło: Puls Biznesu z 28 lipca 2014 r., dodatek „Puls Firmy”, str. 1, autor: Iwona Jackowska

Nienależna nadpłata zaległością podatkową

Nadpłatę nienależnie wypłaconą podatnikowi po korekcie zeznania podatkowego trzeba będzie oddać urzędowi skarbowemu w ciągu 30 dni, wynika z artykułu opublikowanego w „Pulsie Biznesu”.

Dotychczas w niektórych przypadkach organom podatkowym trudno było dochodzić zwrotu niesłusznie zwróconej im nadpłaty podatku. Ma to zmienić planowana nowelizacja Ordynacji Podatkowej.

Artykuł powołuje się na opinię Zbigniewa Macieja Szymika, dyrektora Generalnego GRUPY Leader, który wskazuje na konieczność doprecyzowania przepisów podatkowych w tym względzie.

Źródło: „Puls Biznesu” z 21 lipca 2014, autor: Iwona Jackowska

http://firma.pb.pl/3783019,61386,nienalezna-nadplata-zalegloscia-podatkowa

Dlaczego warto powierzyć obsługę firmy doradcy podatkowemu z uprawnieniami

W Polsce jest ok. 8,5 tys. aktywnych doradców podatkowych. Ustawa deregulacyjna przyniosła istotne zmiany w ich funkcjonowaniu na rynku specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw.

Rozszerzyła katalog usług doradztwa podatkowego, a jednocześnie do wykonywania niektórych z nich dopuściła osoby nieposiadające wpisu na listę doradców podatkowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Co może doradca podatkowy?

W wyniku enumeratywnego wyliczenia czynności doradztwa podatkowego w ustawie, nastąpiło istotne rozróżnienie między usługami doradztwa odbywającymi się na szczególnych zasadach, a pozostałymi usługami świadczonymi na rzecz klientów.
Do czynności doradztwa podatkowego w zakresie regulowanym (zarezerwowanym dla doradców z uprawnieniami) nowe przepisy zaliczyły: reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie w sprawach podatkowych i celnych.

Poza regulacją znalazło się udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych na rzecz podatników lub udzielanie im pomocy w tym względzie.

Bezpieczeństwo interesu Klienta

Nowością na tej liście jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podkreślam to dlatego, że inne przepisy zobowiązują doradcę podatkowego do zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie świadczonych usług doradztwa podatkowego. Jeśli zatem usługi outsourcingu księgowego świadczy doradca z uprawnieniami, to klient jest chroniony w sposób szczególny.
Jakie znaczenie ma tajemnica zawodowa? Osoba zajmująca się np. prowadzeniem ksiąg czy szerzej – prowadzeniem spraw podatnika ma bardzo dużą wiedzę na temat jego samego oraz podejmowanych działań. Pozyskanie informacji dotyczących spraw finansowych podatników może stanowić dużą pokusę dla różnych organów. Doradca podatkowy ma bezwzględny obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Jest zobowiązany zabezpieczyć wszystko, czego się dowiedział przed wykorzystaniem w sposób niepożądany. Z tajemnicy zawodowej – tak jak adwokata i radcę prawnego – może go zwolnić jedynie sąd. Takich gwarancji nie mogą zapewnić osoby prowadzące księgi podatkowe, ale niebędące doradcami podatkowymi.

Dodatkowe znaczenie ma ubezpieczenia od ryzyka popełnienia błędu w trakcie wykonywania czynności doradcy podatkowego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Zawód prawniczy

Deregulacja mocniej podkreśla prawniczą rolę zawodu doradcy podatkowego. Pozwala mu wyjść z cienia innych zawodów prawniczych takich jak adwokat czy radca prawny. Ustawa określa, że tylko osoby, które mają prawo do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego, czyli mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone egzaminem, mogą reprezentować klienta przed sądami w postępowaniu administracyjnym. To wprost je wyróżnia.

W dotychczasowej praktyce wiele czynności doradcy podatkowego miało charakter prawny: sporządzanie opinii, przygotowanie analiz, profesjonalne reprezentowanie przed organami administracyjnymi i w sądzie. Wyjątkowość doradców polega jednak na ich interdyscyplinarnym doświadczeniu: łączą kompetencje prawnicze z ekonomicznymi i finansowymi, niejednokrotnie bardzo głęboko wchodząc w procesy księgowe zachodzące w przedsiębiorstwie klienta i jego specyfikę biznesową.

Rola etyki zawodowej

Doradców podatkowych obowiązują zasady etyki zawodowej. Mówią one m.in. o konieczności działania na rzecz i w interesie Klienta, zakazie podejmowania działań w sprawach, w których może dochodzić do konfliktu interesów. Podkreślają niezależność doradcy podatkowego, który w swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki zawodowej.
Precyzują zasady pobierania wynagrodzeń od klientów: wysokość musi być określona z góry i nie może być uzależniona tylko od pomyślnego zakończenia sprawy. Narzucają konieczność informowania Klienta o wszystkich aspektach, jakie mogą mieć wpływ na przebieg dotyczącej go sprawy: jej przebiegu, wyniku, środkach odwoławczych. Klient jest więc dodatkowo chroniony.
Za naruszenie zasad etyki doradca ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do odebrania prawa do wykonywania zawodu.

Sprawozdanie finansowe – kopalnia wiedzy o spółce

Zasadniczym celem sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest rzetelna i jasna prezentacja sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki. Mówiąc szerzej, sprawozdanie określa faktyczny stan firmy, daje podstawy do planowania i umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Jednocześnie dokumentuje finansową historię przedsiębiorstwa, daje podstawy do prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych i pozwala sprawdzić, na ile zostały zrealizowane planowane wcześniej założenia i zamierzenia. Wskazuje nie tylko wyniki jednostki, ale również jej dynamikę – zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie. Stanowi również podstawę do oceny działań i skuteczności kierownictwa jednostki odpowiedzialnego za zarządzanie jej majątkiem.

Narzędzie dla partnerów biznesowych

Dla kogo są istotne te informacje? Nie tyle dla samego zarządu, sądu rejestrowego czy urzędu skarbowego, co dla wspólników lub akcjonariuszy (członków – w przypadku spółdzielni). Odbiorcami sprawozdania finansowego są również konkurenci, potencjalni inwestorzy, kontrahenci, dostawcy, banki i inne instytucje finansowe, urzędy statystyczne. Wewnątrz firmy również pracownicy i związki zawodowe.

W jakim celu mogą wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu? Przede wszystkim na ich podstawie mogą podejmować decyzje: czy współpracować ze spółką, na jakich warunkach, czy i na jakich warunkach uczestniczyć w finansowaniu jej działalności (poprzez zakup akcji, udzielenie kredytu, pożyczki, czy kredytu kupieckiego), w jaki sposób planować kolejne inwestycje, a w przypadku pracowników – np. zostać w firmie czy się z nią rozstać?

Rola badania biegłego rewidenta

Jak jest w tym rola badania sprawozdania przez biegłego rewidenta? Jego opinia i raport służą przede wszystkim uwiarygodnieniu informacji zawartych w sprawozdaniu. Z definicji badanie biegłego ma na celu:
−        sprawdzenie, czy sprawozdanie zostało sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
−        weryfikację, czy prowadzenie ksiąg jest zgodne z zasadami rachunkowości,
−        sprawdzenie, czy sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem lub umową,
−        potwierdzenie czy sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
−        wskazanie czy nie istnieją poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Jeśli, któryś z powyższych punktów budzi wątpliwości, biegły rewident nie otrzymał pełnej dokumentacji, na podstawie której mógłby dokonać oceny stanu jednostki lub dostrzegł rozbieżności z prawem, wydaje opinię z zastrzeżeniami, a w niektórych przypadkach opinie negatywną lub odmawia wyrażenia opinii.

Bezpieczeństwo księgowości w firmie

W praktyce, badanie sprawozdania finansowego spółki dostarcza kluczowych danych niezbędnych do oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy i skuteczności działań zarządu. Inwestorów informuje o rzeczywistej kondycji finansowej spółki. Daje wiarygodną i obiektywną informację na temat stanu przedsiębiorstwa i jego finansów. Pozwala zidentyfikować potencjalne źródła ryzyka finansowego. Wskazuje słabości organizacyjne, które niosą ze sobą zagrożenie oszustwa.

Celem audytu sprawozdań finansowych oprócz wydania opinii przez biegłego rewidenta jest w moim przekonaniu także analiza ksiąg rachunkowych pod kątem bezpieczeństwa procesów księgowych w firmie. Dzięki współpracy z działem rachunkowym w firmie zwracam uwagę na problemy funkcjonujące w księgowości i mogę zasugerować sposoby optymalizacji procesów księgowych w firmie.

Przy okazji mogę podpowiedzieć, jak wykorzystać dane finansowe spółki w procesie zarządzania firmą.
Brak współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania, utrudnianie go, traktowanie jako zła koniecznego nie tylko odbiera wszystkie te możliwości. Rodzi również uzasadnione podejrzenie, że procesy księgowe w spółce są prowadzone niezgodnie z przyjętymi standardami, a działalność – z naruszeniem prawa.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski