fbpx
+48 32 479 10 50

VAT: Sprzedawca nie może odmówić wystawienia faktury

Z obowiązku wystawienia faktury nie zwalnia nawet wcześniejsze wydanie klientowi paragonu. Przy kwotach do 450 zł rozwiązaniem dla handlowca może być faktura uproszczona – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Przypadek jednego z czytelników dziennika, któremu odmówiono wystawienia faktury po wydaniu paragonu na stacji benzynowej znanej sieci, komentuje Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy, dyrektor generalny GRUPY Leader.

Przypomina przy tym, że od 1 stycznia 2013 r. podatnicy mają możliwość wystawienia faktury uproszczonej dla udokumentowania sprzedaży o niskiej wartości.

Wystarczy paragon fiskalny, który dodatkowo zawiera NIP nabywcy. Jest on takim samym dokumentem księgowym jak zwykła faktura.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” z 28 stycznia 2014r., autor: Grażyna Leśniak

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zmiany-w-vat/artykuly/773604,vat-sprzedawca-nie-moze-odmowic-wystawienia-faktury.html

Kasa ma być, nawet zakurzona

Do zaistnienia obowiązku instalacji kasy fiskalnej wystarczy nawet jednorazowa transakcja z osobą fizyczną nie zajmującą się biznesem, w której wartość sprzedaży towaru przekroczy 20 tys. PLN.

Dla firm działających głównie w relacjach z partnerami biznesowymi, instalowanie kas fiskalnych jest jednak uciążliwe. O tym jak bardzo, przekonuje w „Rzeczpospolitej” Zbigniew Maciej Szymik z kancelarii podatkowej Tax Leader z Katowic, wchodzącej w skład GRUPY Leader.

Co ciekawe podatnik VAT może świadczyć osobom fizycznym nieprowadzącym biznesu usługi bez instalowania kasy. Warunkiem jest jednak, żeby klient zapłacił za taką usługę za pośrednictwem na przykład banku czy poczty, a z ewidencji bankowej jednoznacznie musi wynikać, o jaką transakcję chodzi. Zbigniew Maciej Szymik sugeruje, że podobne rozwiązanie należałoby dopuścić również dla sprzedaży towarów.

Źródło: „Rzeczpospolita” z 9 stycznia 2014 r., autor: Paweł Rochowicz

W jaki sposób należy zaksięgować dotację? (część 1)

Sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków tj. w zależności od tego, czy dany wydatek zaliczany jest do kosztów bieżących, czy dotyczy nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości wynika, że otrzymane (nieodpłatnie) środki pieniężne należy kwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych. Jest to zasada ogólna, od której występują wyjątki. W przypadku otrzymania dopłat do cen sprzedaży, kwota subwencji będzie stanowiła przychód ze sprzedaży, zaś w przypadku finansowania zakupu środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, wartość otrzymana będzie zaliczana do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Dotację odnosimy na konta księgowe w momencie jej otrzymania tj. stosując metodę kasową. Pod datą zawarcia umowy o dofinansowanie można ująć wartość przyznanej dotacji na kontach pozabilansowych.
Pokażę to na kilku przykładach.

Jak należy ująć w księgach dotację na zakup gruntu?

Do rozliczenia dotacji na zakup gruntu (składnik środków trwałych) należy przyjąć sposób rozliczenia określony w art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą regulacją środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów lub funduszy własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, które odpisuje się stopniowo w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Jak wynika z powyższych przepisów w przypadku aktywów rzeczowych dotacje rozlicza się w czasie, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

Jednak nie wszystkie składniki zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych podlegają odpisom amortyzacyjnym lub umorzeniowym. Tak jest w przypadku gruntów, za wyjątkiem tych, które służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Jak wskazuje art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości grunty nie mogą być aktywowane. Wynika to z naturalnego charakteru tych zasobów tj. z właściwie nieograniczonego okresu ich eksploatacji, co skutkuje również tym, że nie można określić przewidywanego czasu ich zużycia. W dłuższym okresie wartość gruntów zazwyczaj rośnie, a nie spada.

Zatem, w przypadku dotacji na zakup gruntów, które nie podlegają amortyzacji lub odpisom umorzeniowym, należy zastosować inny logiczny sposób rozliczenia, np. uwzględniając cel zakupu. Oznacza to, że kupując np. grunt pod budowę nieruchomości można przy rozliczeniu  bazować na stawce amortyzacyjnej dla budynku i ujmować w przychodach  kwotę dofinansowania ustaloną proporcjonalnie  tak, jakby amortyzowała grunt wg stawki dla  tej nieruchomości. Jeżeli konkretny cel nabycia nie został określony, a składnik majątku będzie służył działalności podmiotu można zastosować stawkę przewidzianą dla amortyzacji wartości firmy tj. nie dłużej niż 20 lat. Przyjętą metodę rozliczenia dotacji należy opisać w polityce rachunkowości.

Przykładowa ewidencja księgowa:

1/ otrzymanie dotacji:
WN konto 13 – „rachunek bieżący/lub wyodrębniony dla dotacji”
MA konto 84 – „rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje na zakup gruntu”

 

Tekst: Ewa Haraburda

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski