Prawo dla klientów indywidualnych

FAQ – szkody górnicze

Pomimo ciągłych przemian gospodarczych i społecznych związanych przede wszystkim z naciskiem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kopalnie nadal stanowią istotny element dla kilku regionów Polski, a przede wszystkim Śląska. Niestety działalność kopalni jest nieodłącznie związana z powstawaniem mniejszych bądź większych szkód na terenach, które objęte są wpływami eksploatacji górniczej. Co powinieneś wiedzieć o szkodach...
Read More

Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta zasadą jest, że sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas spłaty zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz zakres umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Co zawiera plan spłaty wierzycieli? W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, sąd: wymienia wierzycieli...
Read More

Umowy o dzieło w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło jak dotąd nie stanowiły zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, dzięki czemu artyści oraz wytwórcy mogli otrzymywać wyższe dochody z prowadzonej działalności. Wobec wybuchu pandemii SARS-CoV-19 i konieczności objęcia nie tylko pracowników, ale i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, pomocą finansową...
Read More

Zaniżanie wynagrodzenia a odpowiedzialność karna

Zaniżenie wysokości wynagrodzenia pracownika jako pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego z art. 300 §2 KK. Być może każdy pracodawca miał kiedyś do czynienia z sytuacją, w której pracownik zwrócił się do niego z prośbą o zaniżenie ustalonego wynagrodzenia za pracę do poziomu wynagrodzenia minimalnego, tłumacząc to problemami z komornikiem. W takiej sytuacji zawsze powstaje pytanie,...
Read More

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które w gruntowny sposób znowelizowały doręczenia w kilku obszarach, które zostaną pokrótce scharakteryzowane w niniejszym artykule. Profesjonalni pełnomocnicy mogli do tej pory doręczać pisma procesowe bez pośrednictwa sądu,...
Read More

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał Wyrok w sprawie C-260/18 Justyna Dziubak i Kamil Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce. Wydany Wyrok pozostaje niezwykle ważny w perspektywie polskich kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt indeksowany we franku szwajcarskim. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza, że: sądy krajowe mogą unieważniać...
Read More

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r. w ustawie o podatku od towarów i usług zmieniono definicję pierwszego zasiedlenia. W nowym brzmieniu pierwsze zasiedlenie odnośnie nieruchomości następuje, gdy oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie,...
Read More

Przetwarzanie danych z dowodów osobistych w kontekście ustawy o dokumentach publicznych

Z dniem 12 lipca br., po półrocznym vacatio legis, weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53). W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż podstawowym celem regulacji jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Przy czym chodzi o kompleksowe działania, w tym nadzór nad producentem najbardziej...
Read More

Posiedzenie przygotowawcze. Nowa instytucja w postępowaniu cywilnym

Ogłoszona w dniu 6 sierpnia 2019 roku nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w znaczącym stopniu modyfikuje organizację procesu cywilnego, a w szczególności początkowy etap postępowania. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż w nowym stanie prawnym wniesienie odpowiedzi na pozew będzie obligatoryjne, zaś jej niewniesienie poczytywane będzie za przyznanie przez pozwanego twierdzeń, co do faktów wskazanych w pozwie...
Read More

Wzrost kosztów i opłat sądowych w sprawach cywilnych

Głównym założeniem nowelizacji w zakresie dotyczącym kosztów sądowych jest ich urealnienie, które ma spowodować zniechęcenie stron do wykorzystywania drogi sądowej, a tym samym odciążyć sądy. Wzrost opłat sądowych ma więc przede wszystkim zachęcić strony do wybierania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz do ich polubownego rozwiązywania. Wybór pozasądowej drogi pozwoli również na przyspieszenie postępowań. Wzrost opłat...
Read More
1 2