4 grudnia 2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które w gruntowny sposób znowelizowały doręczenia w kilku obszarach, które zostaną pokrótce scharakteryzowane w niniejszym artykule.

Profesjonalni pełnomocnicy mogli do tej pory doręczać pisma procesowe bez pośrednictwa sądu, w związku z tym pojawiła się koncepcja, aby rozszerzyć tą sposobność na doręczanie w formie elektronicznej. W związku z rozwojem technologii nie ma konieczności, żeby pisma pomiędzy pełnomocnikami w toku postępowania były doręczane tylko i wyłącznie w formie papierowej. W związku z wprowadzoną nowelizacją, doręczenia wyłącznie w formie elektronicznej są dopuszczalne, jeśli adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej złożą sądowi oświadczenia o odpowiedniej treści. Ponadto profesjonalni pełnomocnicy są obowiązani podać dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej lub numer faksu) do wiadomości sądu. Oświadczenia nie podlegają odwołaniu oraz nie można zastrzec warunku ani terminu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach lub na zgodny wniosek stron, sąd zarządza odstąpienie od takiego sposobu doręczania zgodnie z literalnym brzmieniem art. 132 § 13Kodeksu postępowania cywilnego1(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

Zmianie uległ art. 133 § 3 KPC, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości przy doręczaniu pism sądowych bezpośrednio stronom. W związku z wprowadzoną zmianą, pisma, które wzywają stronę do osobistego stawiennictwa doręcza się tylko bezpośrednio tej stronie. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie art. 11355 KPC, w którym uregulowana jest  sytuacja strony nie mającej miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Znaczącą trudność w funkcjonowaniu sądownictwa stanowiło do tej pory doręczenie pierwszego pisma w sprawie, co z kolei miało zasadniczy wpływ na dalszy bieg postępowania. Wiele osób przebywa poza granicami Polski bez uprzedniego zgłoszenia organom ewidencji ludności, albo też uchyla się od udziału w sprawie, w związku z czym nierzadko zdarzają się sytuacje, że pierwsze pismo jest zwracane bez doręczenia. Sądy prowadzą nieraz procesy, zakładając, że pisma zostały doręczone, jednakże w rzeczywistości nigdy one nie dotarły do pozwanych. Z tej przyczyny dodano do KPC art. 1391z którego wynika, że jeśli pozwany, mimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego to wtedy przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyła mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązuje do doręczenia pozwanemu tego pisma za pośrednictwem komornika. Doręczenie pisma przez komornika będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla powoda.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770 ze zm.), opłata za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia wynosi 60 zł. Dodatkowo komornik jeśli nie zastanie pozwanego pod wskazanym adresem może podjąć czynności, które będą zmierzały do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, co wiąże się z kolejnymi kosztami obciążającymi powoda opiewającymi na kwotę 40 zł. Warto nadmienić, że komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem czynności przekracza 10 km. Przy ustalaniu odległości bierze się pod uwagę najkrótszą drogę dojazdu samochodem [art. 15 ust.2a Ustawy o kosztach komorniczych]. Powód ma dwa miesiące (licząc od dnia doręczenia mu zobowiązania przez przewodniczącego), aby złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Drugą opcją jest zwrócenie pisma i wskazanie aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie [art. 1391§ 2 KPC]. Po bezskutecznym upływie terminu dwumiesięcznego sąd zawiesi z urzędu postępowanie.

Podsumowując, zmiany przepisów stwarzają między innymi możliwość doręczania pism w formie elektronicznej pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami w toku postępowania, jeśli zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Nowelizacją został także dodany art. 1391wprowadzający doręczanie pism za pośrednictwem komornika w sytuacji, gdy pozwany, mimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego. Będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami dla strony powodowej, co zostało opisane w niniejszym artykule.

1Zwany dalej: KPC

autor: Aleksandra Nowak
prawnik

 

4 grudnia 2019

Zobacz więcej
Wróć do bloga