Umowy o dzieło w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło jak dotąd nie stanowiły zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, dzięki czemu artyści oraz wytwórcy mogli otrzymywać wyższe dochody z prowadzonej działalności.

Wobec wybuchu pandemii SARS-CoV-19 i konieczności objęcia nie tylko pracowników, ale i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, pomocą finansową ze strony państwa, w ocenie prawodawcy zaistniała potrzeba poddania weryfikacji zawieranych w Polsce umów o dzieło, które dotychczas znajdowały się poza zasięgiem organów administracji publicznej. Na mocy art. 22 Tarczy antykryzysowej 1.0, wprowadzono do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) pkt 17 art. 36 w brzmieniu: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”.

Nowy przepis w art. 36 pkt 17 uSUS nie tylko nakłada nowy obowiązek na płatników składek oraz pozostałych zamawiających rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zawieranych umów o dzieło, ale także przyznaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych możliwość poddawania ich weryfikacji. Przypomnieć należy, iż dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiadał uprawnienia do kwestionowania zawierania umów o pracę, a także umów zlecenia jako zawieranych dla pozoru, zaś teraz dodatkowo nabędzie możliwość – po przeprowadzeniu kontroli – kwestionowania zawierania umów o dzieło jako czynności zmierzających do uniknięcia uiszczania należności z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ustalenie innego aniżeli umowa o dzieło stosunku cywilnego doprowadzi do tego, że płatnik będzie musiał zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami ustawowymi nawet do 5 lat wstecz.

Równolegle podkreślić trzeba, iż obecnie brak jest planów legislacyjnych zmierzających do objęcia ubezpieczeniami społecznymi umów o dzieło, co może ulec jednak zmianie po pozyskaniu w 2021 roku danych o skali zjawiska.

Na sam koniec warto również przypomnieć, które elementy umów cywilnoprawnych pozwalają na odróżnienie umowy o dzieło od pozostałych umów cywilnoprawnych:  „Stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło nie ma charakteru zobowiązania trwałego (ciągłego), a stanowi wyłącznie zobowiązanie do świadczenia jednorazowego i to po obu stronach tego stosunku zobowiązaniowego. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony w sposób wskazujący na jego indywidualne cechy. Czynności stanowiące przedmiot umowy o świadczenie usług również prowadzą do wystąpienia określonych skutków, gdyż każda czynność człowieka rodzi następstwa i prowadzi do zmiany rzeczywistości, w której następuje. Tak więc wynikiem umowy o świadczenie usług jest również określony rezultat, tyle tylko że w tym przypadku nie stanowi on elementu istotnego tej więzi prawnej, jak ma to miejsce w umowie o dzieło”.

 Nowy obowiązek rejestrowy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. W dniu 20 listopada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z którym zgłaszanie umów o dzieło będzie następowało za pośrednictwem formularza RUD.

Jeżeli mają Państwa pytania lub wątpliwości dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych lub obowiązku zgłaszania umów do rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  FAQ – szkody górnicze

  Pomimo ciągłych przemian gospodarczych i społecznych związanych przede wszystkim z naciskiem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kopalnie nadal stanowią...

  Upadłość konsumencka – umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

  W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta zasadą jest, że sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas spłaty...

  Zaniżanie wynagrodzenia a odpowiedzialność karna

  Zaniżenie wysokości wynagrodzenia pracownika jako pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego z art. 300 §2 KK. Być może każdy pracodawca miał...