Zwrot VAT

Zwrot podatku VAT jest jednym z fundamentów funkcjonowania całego systemu VAT. Konstrukcja zwrot podatku VAT jest przewidziana dla sytuacji, w których u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wysokość podatku naliczonego (wynikającego z zakupu usług i towarów) przewyższa wysokość podatku należnego (wynikającego generalnie ze sprzedaży usług i towarów).

W omawianej sytuacji podatnik ma prawo do:

 • obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy;
 • zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie powyższej regulacji podatnik może więc zawsze samodzielnie dokonać wyboru pomiędzy przeniesieniem nadwyżki podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy a zwrotem bezpośrednim tej nadwyżki.

Zwrot VAT jako przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy

Decyzja wykorzystania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w następnym okresie rozliczeniowym pozwala rozłożyć w dłuższym okresie należny zwrot i obliguje w zasadzie do jej wykorzystania w następnym rozliczeniu miesięcznym czy też kwartalnym. Należy przy tym mieć na uwadze, że jeżeli w kolejnym okresie nie zostanie ona w całości wykorzystana, wówczas może być przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Zwrot VAT jako faktyczny zwrot różnicy na rachunek bankowy

Ustawodawca sprecyzował, iż zwrot bezpośredni podatku VAT odbywa się w trzech terminach:

1/ podstawowym – 60-dniowym terminie, który został przewidziany dla najczęstszych przypadków zwrotu VAT. Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Przepisy te oznaczają w praktyce, iż urząd skarbowy ma bezwzględny obowiązek dokonania zwrotu w powyższym terminie. Należy pamiętać, że dzień złożenie rozliczenia to dzień jego faktycznego wpływu do urzędu skarbowego (nie zaś termin na jego złożenie) oraz że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Zasadność zwrotu jest najczęściej weryfikowana w ramach czynności sprawdzających, które zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej, dokonywane są w celu:

     1) sprawdzenia terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków (w tym również pobieranych od płatników i inkasentów);
     2) stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji;
    3) ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

2/ przyśpieszonym – 25-dniowym terminie, w którym niektórzy podatnicy mogą skorzystać z przywileju w postaci żądania zwrot przez urząd skarbowy, na wniosek podatnika, nadwyżki podatku naliczonego w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej z żądaniem takiego zwrotu, jeżeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z:
1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały zapłacone w całości, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. kwestia rozliczeń przez rachunek bankowy).
2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 VATU, jeżeli kwoty te (podatku naliczonego) zostały przez podatnika zapłacone;
3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Także w tym przypadku, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, a w razie potwierdzenia zasadności zwrotu urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z ww. odsetkami.

3/ w terminie 180-dniowym, który jest zarezerwowany dla przypadków gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym m. in. czynności opodatkowanych na terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Ustawodawca nie sprecyzował jednak w sposób dostateczny co należy rozumieć przez umotywowany wniosek. W kręgu przedsiębiorców zdaje się, że najczęstszym motywem zwrotu są czysto ekonomiczne przyczyny.

Podsumowanie

Wybór pomiędzy przeniesieniem nadwyżki podatku VAT na następny okres rozliczeniowy a jego zwrotem jest często niełatwą dla podatnika decyzją.
Decyzja o zwrocie podatku nie powinna być podejmowana w sposób automatyczny. W praktyce warto prześledzić prognozowaną sprzedaż opodatkowaną, aby w umiejętny sposób skonsumować powstałą wcześniej nadwyżkę podatku naliczonego, która obniży podatek należny w następnym okresie.

Okres inwestowania oraz spadków sprzedaży przy związanych z tym zakupach oraz brakiem sprzedaży w dalszych okresach rozliczeniowych, powinien zaś skłonić podatnika do wystąpienia o zwrot bezpośredni na rachunek bankowy, który w praktyce zawsze kończy się dokonaniem czynności sprawdzających przez urząd skarbowy.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Podobne artykuły

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...

  Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

  Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co...

  Jaki program do księgowości 2023? – ranking

  Właściwe prowadzenie księgowości to podstawa działania i pracy nad rozwojem każdej firmy. O ile jeszcze parę lat temu korzystanie z...