+48 32 479 10 50

23 września 2021

Rola biegłego rewidenta

Autor

Łukasz Zarzycki

Head of Audit , partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, Executive MBA

Biegły rewident jest nie tylko wolnym zawodem ale także zawodem zaufania publicznego. Osoba wykonująca zawód biegłego rewidenta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz  nieposzlakowaną opinię.

Kim jest biegły rewident?

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem prestiżowym, a osoby chcące go wykonywać, muszą zdać kilkanaście państwowych egzaminów oraz odbyć 2 letni staż. Audytor finansowy wydaje opinie co do kondycji przedsiębiorstwa , a tym samym prowadzi do zwiększenia wiarygodności badanych podmiotów, potwierdzając upubliczniane dane finansowe. Ma to  istotny wpływ na potwierdzenie wiarygodności podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego. Dodatkowo w wydanym stanowisku informuje o trudnej sytuacji danego podmiotu lub nawet braku możliwości kontynuowania przez niego dalszej dzielności.

Biegły rewident musi być osobą godną zaufania, cieszącą się nieposzlakowaną opinią

W końcu biegły rewident ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej — w tym przypadku najważniejszy jest obiektywizm, staranność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Wymogi stawiane audytorom finansowym

Aby zostać biegłym rewidentem należy skończyć studia i zdobyć wykształcenie wyższe. Biegły rewident ma obowiązek odbycia praktyk i aplikacji (kilkuletniej) w firmie, która przeprowadza audyty — celem jest zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do dalszej pracy. Uprawnienia zostają nadane po zdaniu końcowego  egzaminu oraz zaprzysiężeniu. Dopiero po spełnieniu wszystkich formalnych wymagań kandydat może wnioskować o wpis na listę biegłych rewidentów. Ważne jest to że biegli rewidenci są zobligowani do ciągłego doskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

Jakie biegły rewident ma obowiązki i uprawnienia ?

Jego podstawowym i najważniejszym zadaniem audytora jest przeprowadzanie audytów finansowych — badanie rocznych sprawozdań i weryfikowanie ich poprawności.
Obowiązkiem audytora jest dająca stosowną pewność, że poddawane weryfikacji sprawozdanie finansowe przedstawia dane zgodne z prawdą, obrazujące faktyczną sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Sporządzenie stanowiska nieodzwierciedlającej zastanej sytuacji biegły rewident jest penalizowane, a Biegły rewident może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem lub ograniczenia wolności.
Choć audytor zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, istnieją wyjątki od reguły — jeśli stwierdzi, iż popełniono przestępstwo, jego zadaniem jest powiadomienie odpowiednich organów. Biegły rewident jest zobligowany do tworzenia dokumentacji z badania, która podlega z kolei weryfikacji  przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA)

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego?

Podmioty podlegające obligatoryjnemu badaniu są wymienione w ustawie o rachunkowości. Są to między innym spółki akcyjne, ale także podmioty które przekroczyły ustawowe progi dotyczące sumy bilansowej, przychodów oraz liczby zatrudnionych pracowników.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu tych podmiotów podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Każdy podmiot może dobrowolnie podać te dokumenty weryfikacji w celu np. uwiarygodnienia przedstawianych danych finansowych instytucjom zewnętrznym takim jak banki, firmy leasingowe. Celem weryfikacji przez biegłego rewidenta prezentowanych w sprawozdaniu finansowym  danych finansowych, zapisów księgowych, dokumentów źródłowych jest sprawdzenie czy prezentowane dane obrazują faktyczną sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.  faktycznym, obrazują sytuację danego podmiotu.

Jak przeprowadza się audyt i co jest jego rezultatem?

Pierwszym krokiem w działaniach audytora jest zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Biegły rewident bierze udział w inwentaryzacji istotnych składników majątku. Dopiero po krótkiej fazie przygotowawczej przystępuje do właściwej analizy — badania sprawozdania finansowego. Jeśli nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, efektem jego działań będzie stanowisko biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Jeżeli podczas kontroli zauważy istotne nieprawidłowości, wezwie do ich skorygowania, a w przypadku celowego nie skorygowania zauważonych nieprawidłowości przez podmiot będzie zobligowany do wydania stanowiska z zastrzeżeniami opisującymi zauważone nieprawidłowości.
Wydanie negatywnego stanowiska następuje w przypadku zauważonego przez biegłego rewidenta braku możliwości kontynowania przez jednostkę dzielności gospodarczej. Wydane stanowisko może ostrzegać  pozostałych uczestników obrotu gospodarczego przed  np. zawieraniem kontraktów z niewypłacalną jednostką.

Jak współpracować z biegłym rewidentem?

Ważna jest ścisła współpraca z audytorem, a także działanie zgodne z jego wskazówkami, a także dostarczenie wszystkich wymaganych przez niego dokumentów. Brak współpracy z audytorem, niedostarczenie mu wymaganych dokumentów skutkować może stanowiskiem biegłego rewidenta w sprawie braku możliwości wydania opinii. Stanowisko biegło rewidenta dotyczące braku możliwości potwierdzenia czy prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne należy odczytywać jako komunikat, że podmiot nie współpracował z biegłym rewidentem lub zataił przed nim istotne informacje. Podmiot z taką opinią nie może być traktowany jako wiarygodny uczestnik obrotu gospodarczego.
Biegły rewident musi być  osobą niezależną. Niezależność jest ściśle zdefiniowana w ustawie oraz w kodeksie etyki zawodowej wraz z podaniem zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na tą niezależność.
Niezależność biegłego rewidenta gwarantuje obiektywną ocenę badanej jednostki oraz wydanie rzetelnej i bezstronnej opinii, co nabiera szczególnego znaczenia w ocenie jednostek zainteresowania

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

23 września 2021 : Łukasz Zarzycki

Zobacz więcej
Wróć do bloga