+48 32 479 10 50

14 września 2021

Badanie sprawozdania finansowego 2021

Autor

Łukasz Zarzycki

Head of Audit , partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, Executive MBA

Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność.

Kto jest zobowiązany do wykonania badania sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – badaniu podlegają  roczne sprawozdania finansowe jednostkowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych podmiotów kontynuujących działalność:
1) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
2) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. uwzględnia się dane za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
Dane za 2020 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2020 r. (1 euro = 4,6148 zł/euro)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50 osób co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro 2.500.000 euro × 4,6148 zł/euro
= 11.537.000 zł*
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 5.000.000 euro × 4,6148 zł/euro
= 23.074.000 zł

Co robimy w ramach badania sprawozdania finansowego?

  • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
  • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
  • przejmujemy wszelkie formalności,
  • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych specjalistów,
  • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Przeprowadzimy dla Ciebie badania sprawozdania finansowego – zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

14 września 2021 : Łukasz Zarzycki

Zobacz więcej
Wróć do bloga