+48 32 479 10 50

23 września 2021

Czym jest badanie sprawozdania finansowego?

Często zwracają się do nas klienci, którzy chcieliby przeprowadzić „badanie bilansu” lub „audyt przedsiębiorstwa”, mając na myśli badanie sprawozdania finansowego. Pojęcia te wbrew pozorom nie są tożsame i używając języka rachunkowości i nie można stosować ich zamiennie.
Audyt finansowy, jest usługą polegającą na sprawdzeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa tylko w zakresie określonym w umowie lub zleceniu. Audyt kończy się wydaniem raportu obejmującego najważniejsze ustalenia oraz zalecenia, który przeznaczony jest do użytku zleceniodawcy. Użycie wyrażenia „badanie bilansu”, sugeruje z kolei, że biegły rewident skupia się wyłącznie na zbadaniu właśnie bilansu, co nie jest zgodne z prawdą.

Czym jest w takim razie badanie sprawozdania finansowego?

Ustawa o rachunkowości (dalej UoR) oraz Ustawa o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej UoBR), nie definiują tego pojęcia, koncentrując się na określeniu dla kogo i kiedy jest ono obligatoryjne. Dlatego pytanie czym ono jest, staje się jak najbardziej zasadne. Przyjmijmy na potrzeby naszych rozważań następującą definicję. Badanie sprawozdania finansowego, to czynność rewizji finansowej, obejmująca szereg czynności i procedur, mających na celu stwierdzenie czy sporządzone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy jednostki.

Co ona oznacza?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że badanie sprawozdania finansowego to czynność rewizji finansowej.  Oznacza to, że może ona zostać wykonane wyłącznie przez biegłego rewidenta, o czym wspomina art. 2 pkt 7 UoBR, w przeciwieństwie np. do audytu, do którego wykonania nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia.

Dlaczego ważne jest, że badanie wykonywane jest przez biegłego rewidenta?

Ponieważ biegły rewident, to osoba zaufania publicznego, której wiedza i umiejętności potwierdzone są egzaminem państwowym, a prawidłowość wykonania czynności rewizji nadzorowana jest przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i Ministerstwo Finansów.

Co jest celem badania?

Celem badania, jest z kolei potwierdzenie, że wykazane w nim informacje są:

  • rzetelne, czyli zgodne ze stanem rzeczywistym, celem rachunkowości, jest odzwierciedlenie zdarzeń, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki, co pomimo najlepszych chęci, nie zawsze się udaje. Biegły sprawdza czy nie doszło do istotnych błędów i proponuje wprowadzenie korekt. Biegłego rewidenta można więc porównać w tym zakresie do lekarza, a jednostkę do osoby, która przyszła na badania kontrolne. Biegły bada jednostkę i stawia diagnozę, wskazując na konieczne zmiany np. w stylu życia. Wizyta u lekarza nie jest czymś przyjemnym ale warto jest ją wykonać, by być zdrowym.
  • kompletne i przejrzyste, minimalny zakres informacji, który należy ujawnić określa UoR, czasem wskutek przeoczenia, nie wszystkie dane są jednak w nim zawarte, co może skutkować odpowiedzialnością określona w art. 77 pkt 2 UoR, którą ostatecznie zawsze ponosi kierownik jednostki.

Czy obawiać się badania?

Badania sprawozdania finansowego nie należy się bać, biegły rewident nie jest urzędnikiem organu podatkowego, a wykryte przez niego nieprawidłowości nie wiążą się z karami. Biegły rewident
to partner jednostki, który współpracując z nią chce doprowadzić do tego, aby przedstawione sprawozdanie finansowe spełniało wszystkie wymagania określone w przepisach.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

23 września 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Adrian Pękalski

Zobacz więcej
Wróć do bloga