PIT- 2 w 2023. Najważniejsze zmiany.

PIT- 2 powraca w 2023 roku w nowej, rozbudowanej wersji. Złożenie tego druku może mieć również wpływ na wysokość wynagrodzenia netto w 2023 roku. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. PIT-2 będzie dotyczył wszystkich informacji mających wpływ na sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy.

Nowy druk PIT-2 będzie miał zastosowanie dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy druk powstał z uwagi na zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0. Pełna nazwa druku PIT-2 to: Oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak sama nazwa wskazuje, formularz ten łączy w sobie kilka wniosków/oświadczeń, które dotychczas były składane osobno.

Co można zrobić za pomocą PIT-2?

 • złożyć oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek
 • złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych kosztów pracowniczych uzyskania przychodu
 • złożyć oświadczenie w sprawie zwolnień takich jak ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów
 • złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

Formularza PIT-2 nie trzeba składać corocznie. Raz złożone oświadczenie pozostaje bowiem ważne. Oświadczenie należy złożyć ponownie, gdy doszło do zmian w stosunku co do wcześniejszego oświadczenia. Należy podkreślić, że dotychczas złożone formularze PIT-2 zachowają moc, ponieważ są one wiążące do momentu odwołania.

Aktualnie kwota zmniejszająca podatek, która może być odliczana od podatku wynosi 3 600 zł (12% z kwoty wolnej 30 000). Miesięcznie odliczeniu może więc podlegać kwota 300 zł. Podatnik w oświadczeniu będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia. Jeżeli do jej odliczania uprawniony będzie jeden płatnik – odliczeniu będzie podlegać pełna kwota (300 zł miesięcznie, a więc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Przy dwóch upoważnionych płatnikach – każdy z nich będzie stosował odliczenie w wysokości 150 zł miesięcznie (czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek), zaś przy trzech – 100 zł miesięcznie (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

Istotną zmianą jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do składania PIT-2. Będą to bowiem nie tylko podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, ale także podatnicy będący członkami zarządu, podatnicy związani z płatnikiem mocą umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego.

W odniesieniu do wspomnianych już umów zlecenia zleceniobiorcy wypełniają cały druk PIT-2.

Jak wypełnić PIT-2?

Część A: W tej części podatnik wskazuje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia

Część B: W części B podatnik podaje nazwę przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, bądź z którą jest związany na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie od osoby fizycznej w polu B.5. wskazuje imię i nazwisko tej osoby fizycznej.

Część C: Oświadczenie dot. pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Od teraz, jeżeli pracownik ma trzech pracodawców może upoważnić każdego z nich do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną wysokość podatku.  Podatnik ma możliwość zmniejszenia podatku dochodowego. Ma do tego celu 300 zł. Może złożyć wniosek do płatnika (pracodawcy) o pomniejszenie podatku o 300 zł, jeżeli ma dwóch pracodawców, kwotę 300 zł może rozdysponować między 2 pracodawców (tj. po 150 zł) lub między 3 pracodawców (tj. po 100 zł).

Część D: Oświadczenie dot. stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe składane rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielni zajmujących się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Tą część wypełniają więc tylko osoby otrzymujące wynagrodzenie (a więc zarówno pracownicy jak i zleceniobiorcy) od podmiotów wskazanych powyżej. Część C i D dotyczą tej samej kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe, to którą część podatnik wypełni zależy od tego, od kogo otrzymuje wynagrodzenie. Wskazani wyżej płatnicy pomniejszają zaliczkę na podatek obliczoną od dokonywanych świadczeń o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek bez oświadczenia podatnika. Ci płatnicy w przypadku zaznaczenia pola D.8 nie mają możliwości zastosowania pełnej kwoty pomniejszenia.

Część E: Oświadczenie dot. zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). W polu E.10 należy skreślić niewłaściwą treść tj. pkt 1 lub pkt 2; pkt 2 skreśla się, gdy podatnik przypuszcza, że jego dochody nie przekroczą 120.000 zł, a małżonek/dziecko nie uzyska żadnych dochodów; pkt 1 skreśla się, jeżeli przewidywane roczne dochody pracownika przekroczą 120.000 zł, a małżonek/dziecko nie uzyska żadnych dochodów lub uzyska dochody poniżej 120.000 zł.

Część F: Oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. W rozumieniu art. 22 ust 2 pkt 3 updof, koszty te przysługują w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położona poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy  i podatnik nie uzyskuje podatku za rozłąkę. Innymi słowy, część tą wypełnia się, gdy podatnik mieszka w innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. Dzięki zaznaczeniu pola F.12. podatnik będzie mógł skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu tj. 300 zł miesięcznie. W przypadku, gdy podatnik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy bądź nie złoży oświadczenia, jego koszty uzyskania przychodu z tego tytułu wyniosą 250 zł.

Część G: Oświadczenie dot. korzystania przez podatnika z tzw. „zerowego PIT” w postaci ulgi na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce („ulga na powrót”), ulgi dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin 4+”) oraz ulgi dla pracujących seniorów („ulga dla pracujących seniorów”). W tej części można zaznaczyć więcej niż jeden kwadrat, tj. można skorzystać np. jednocześnie z ulgi na powrót oraz ulgi dla rodzin 4+, ale należy pamiętać o tym, że roczny limit przychodów wolnych od podatku jest wspólny i wynosi on 85 528 zł.

Część H: Wniosek dot. rezygnacji z „ulgi dla młodych” i/lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wypełnienie części H powinien rozważyć płatnik, który zakłada, że przekroczy próg 85 528 zł dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ w przypadku przekroczenia tego progu podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym będzie musiał opłacić zaległe zaliczki, powstałe po przekroczeniu przez niego progu 85 528 zł.

Część I: Wniosek dot. rezygnacji z autorskich kosztów uzyskania przychodów wynoszących 50%; koszty te uregulowane zostały w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof. Koszy uzyskania przychodów wynoszące 50% można stosować w przypadku wynagrodzeń z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Część J: Wniosek płatnika w sprawie niepobierania zaliczek podatkowych (na mocy art. 31c updof). Osoby, które zarobią nie więcej niż kwota wolna od podatku, czyli 30.000 zł mogą w ogóle nie płacić zaliczek w trakcie roku i nie czekać na ich zwrot po rozliczeniu PIT rocznego. Na podstawie wniosku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od dochodów do 30.000 zł. Jeżeli podatnik przekroczy kwotę 30 000 zł  to od nadwyżki pracodawca będzie pobierał zaliczkę na podatek bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą zaliczkę (tj. o 300 zł w przypadku jednego pracodawcy/zleceniodawcy, 150 w przypadku dwóch i 100 zł w przypadku trzech).

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  PIT- 2 powraca w 2023 roku w nowej, rozbudowanej wersji. Złożenie tego druku może mieć również wpływ na wysokość wynagrodzenia netto w 2023 roku. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. PIT-2 będzie dotyczył wszystkich informacji mających wpływ na sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy.

  Nowy druk PIT-2 będzie miał zastosowanie dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Nowy druk powstał z uwagi na zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0. Pełna nazwa druku PIT-2 to: Oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak sama nazwa wskazuje, formularz ten łączy w sobie kilka wniosków/oświadczeń, które dotychczas były składane osobno.

  Masz pytania?

  dr Bartosz Kubista, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

  Co można zrobić za pomocą PIT-2?

  • złożyć oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek
  • złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych kosztów pracowniczych uzyskania przychodu
  • złożyć oświadczenie w sprawie zwolnień takich jak ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów
  • złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
  • złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

  Formularza PIT-2 nie trzeba składać corocznie. Raz złożone oświadczenie pozostaje bowiem ważne. Oświadczenie należy złożyć ponownie, gdy doszło do zmian w stosunku co do wcześniejszego oświadczenia. Należy podkreślić, że dotychczas złożone formularze PIT-2 zachowają moc, ponieważ są one wiążące do momentu odwołania.

  Aktualnie kwota zmniejszająca podatek, która może być odliczana od podatku wynosi 3 600 zł (12% z kwoty wolnej 30 000). Miesięcznie odliczeniu może więc podlegać kwota 300 zł. Podatnik w oświadczeniu będzie miał prawo upoważnić maksymalnie 3 płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia. Jeżeli do jej odliczania uprawniony będzie jeden płatnik – odliczeniu będzie podlegać pełna kwota (300 zł miesięcznie, a więc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Przy dwóch upoważnionych płatnikach – każdy z nich będzie stosował odliczenie w wysokości 150 zł miesięcznie (czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek), zaś przy trzech – 100 zł miesięcznie (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

  Istotną zmianą jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do składania PIT-2. Będą to bowiem nie tylko podatnicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, ale także podatnicy będący członkami zarządu, podatnicy związani z płatnikiem mocą umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego.

  W odniesieniu do wspomnianych już umów zlecenia zleceniobiorcy wypełniają cały druk PIT-2.

  Jak wypełnić PIT-2?

  Część A: W tej części podatnik wskazuje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia

  Część B: W części B podatnik podaje nazwę przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, bądź z którą jest związany na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie od osoby fizycznej w polu B.5. wskazuje imię i nazwisko tej osoby fizycznej.

  Część C: Oświadczenie dot. pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. Od teraz, jeżeli pracownik ma trzech pracodawców może upoważnić każdego z nich do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną wysokość podatku.  Podatnik ma możliwość zmniejszenia podatku dochodowego. Ma do tego celu 300 zł. Może złożyć wniosek do płatnika (pracodawcy) o pomniejszenie podatku o 300 zł, jeżeli ma dwóch pracodawców, kwotę 300 zł może rozdysponować między 2 pracodawców (tj. po 150 zł) lub między 3 pracodawców (tj. po 100 zł).

  Część D: Oświadczenie dot. stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe składane rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielni zajmujących się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Tą część wypełniają więc tylko osoby otrzymujące wynagrodzenie (a więc zarówno pracownicy jak i zleceniobiorcy) od podmiotów wskazanych powyżej. Część C i D dotyczą tej samej kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe, to którą część podatnik wypełni zależy od tego, od kogo otrzymuje wynagrodzenie. Wskazani wyżej płatnicy pomniejszają zaliczkę na podatek obliczoną od dokonywanych świadczeń o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek bez oświadczenia podatnika. Ci płatnicy w przypadku zaznaczenia pola D.8 nie mają możliwości zastosowania pełnej kwoty pomniejszenia.

  Część E: Oświadczenie dot. zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). W polu E.10 należy skreślić niewłaściwą treść tj. pkt 1 lub pkt 2; pkt 2 skreśla się, gdy podatnik przypuszcza, że jego dochody nie przekroczą 120.000 zł, a małżonek/dziecko nie uzyska żadnych dochodów; pkt 1 skreśla się, jeżeli przewidywane roczne dochody pracownika przekroczą 120.000 zł, a małżonek/dziecko nie uzyska żadnych dochodów lub uzyska dochody poniżej 120.000 zł.

  Część F: Oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. W rozumieniu art. 22 ust 2 pkt 3 updof, koszty te przysługują w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położona poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy  i podatnik nie uzyskuje podatku za rozłąkę. Innymi słowy, część tą wypełnia się, gdy podatnik mieszka w innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. Dzięki zaznaczeniu pola F.12. podatnik będzie mógł skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu tj. 300 zł miesięcznie. W przypadku, gdy podatnik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy bądź nie złoży oświadczenia, jego koszty uzyskania przychodu z tego tytułu wyniosą 250 zł.

  Część G: Oświadczenie dot. korzystania przez podatnika z tzw. „zerowego PIT” w postaci ulgi na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce („ulga na powrót”), ulgi dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin 4+”) oraz ulgi dla pracujących seniorów („ulga dla pracujących seniorów”). W tej części można zaznaczyć więcej niż jeden kwadrat, tj. można skorzystać np. jednocześnie z ulgi na powrót oraz ulgi dla rodzin 4+, ale należy pamiętać o tym, że roczny limit przychodów wolnych od podatku jest wspólny i wynosi on 85 528 zł.

  Część H: Wniosek dot. rezygnacji z „ulgi dla młodych” i/lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wypełnienie części H powinien rozważyć płatnik, który zakłada, że przekroczy próg 85 528 zł dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ w przypadku przekroczenia tego progu podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym będzie musiał opłacić zaległe zaliczki, powstałe po przekroczeniu przez niego progu 85 528 zł.

  Część I: Wniosek dot. rezygnacji z autorskich kosztów uzyskania przychodów wynoszących 50%; koszty te uregulowane zostały w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof. Koszy uzyskania przychodów wynoszące 50% można stosować w przypadku wynagrodzeń z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

  Część J: Wniosek płatnika w sprawie niepobierania zaliczek podatkowych (na mocy art. 31c updof). Osoby, które zarobią nie więcej niż kwota wolna od podatku, czyli 30.000 zł mogą w ogóle nie płacić zaliczek w trakcie roku i nie czekać na ich zwrot po rozliczeniu PIT rocznego. Na podstawie wniosku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT od dochodów do 30.000 zł. Jeżeli podatnik przekroczy kwotę 30 000 zł  to od nadwyżki pracodawca będzie pobierał zaliczkę na podatek bez jej pomniejszania o kwotę zmniejszającą zaliczkę (tj. o 300 zł w przypadku jednego pracodawcy/zleceniodawcy, 150 w przypadku dwóch i 100 zł w przypadku trzech).

  Photo by Olga DeLawrence on Unsplash

  Wyślij prośbę o kontakt

  Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

   Powiązane wpisy

   dokumentacja cen transferowych 2024

   Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

   Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

   Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

   Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

   50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

   Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...