Nowe obowiązki dla pracodawców – Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie przepis art. 23 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dotyczący automatycznego wznowienia wpłat do PPK. Zgodnie z intencją ustawodawcy raz złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK, zaś wznowienie następuje co cztery lata.

Co to oznacza dla pracowników i pracodawców?

I. Co oznacza tzw. autozapis do PPK?

Autozapis (ponowny zapis do PPK) polega na automatycznym zapisaniu do programu wpłat do PPK, o ile uprawiona osoba nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, niezależnie od tego, czy dokonała takiej rezygnacji już uprzednio. 

Autozapis dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających – bez znaczenia, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK lub jego brak.

Pierwszy autozapis nastąpi 1 kwietnia 2023r., następny w 2027r. a kolejne co 4 lata.

II. Jakich pracowników obejmuje autozapis?

Autozapis odnosi się do osób uprawionych w wieku od 18 do 55 roku życia, podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które:

 1. uprzednio złożyły deklarację dotyczącą rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK,
 2. mimo, że zostały zapisane do programu, następnie przekazały deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Aktualny członek programu PPK nie musi ponownie się do niego zapisywać.

Autozapis obejmuje zatem osoby, które zrezygnowały z PPK, chyba że złożą one nową deklarację rezygnacji z tej formy oszczędzania.

III. Nowe obowiązki pracodawców

W związku z automatycznym wznowieniem wpłat do PPK, wyrażonym w przywołanym we wstępie art. 23 ustawy o PPK, pracodawcy powinni wypełnić następujące obowiązki:

 1. do końca lutego 2023 roku należy poinformować uczestników PPK, którzy złożyli wcześniej deklaracje rezygnacji, o ponownym dokonywaniu za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku;
 2. od 1 kwietnia 2023 roku należy rozpocząć dokonywanie wpłat do PPK za osoby, które nie złożą ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Należy równolegle pamiętać, że nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

IV. Uprawnienia pracowników

Ponieważ autozapis polega na automatycznym zapisie do programu PPK, jeżeli pracownik nie zamierza korzystać z programu, winien złożyć pracodawcy rezygnację z uczestnictwa do końca lutego 2023r.

Pracownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa również w okresie późniejszym. Ze względu na konstrukcję ustawy nie jest jednak jasne, czy w razie złożenia rezygnacji w marcu 2023r. pracodawca nie będzie jednak zobowiązany do odprowadzenia wpłaty za kwiecień 2023r. Z tego względu warto tę kwestię rozważyć odpowiednio wcześnie.

Jednocześnie bez zmian pozostaje prawo pracownika do wyrażenia chęci uczestnictwa w PPK w każdej chwili, niezależnie od złożenia uprzednio rezygnacji.

Następny autozapis będzie miał miejsce w 2027r., co oznacza, że w tym roku po raz kolejny będzie należało podjąć decyzję o chęci uczestnictwa w programie.

Pobierz informator w formacie PDF

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności rady nadzorczej?

  Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej jest istotnym narzędziem raportowania, które dostarcza informacji o działaniach i osiągnięciach rady nadzorczej w ramach...

  Dyrektywa UE o transparentności płac

  Dyrektywa UE o transparentności płac jest ważnym aktem prawny wprowadzonym przez Unię Europejską w celu walki z różnicami płacowymi między...

  Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy

  Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2023.912 z dnia 2023.05.15) W związku z tegorocznymi nowelizacjami Kodeksu pracy, od 23 maja...