Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

dokumentacja cen transferowych 2024

Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się pogubić. Dlatego proponujemy uporządkowanie informacji o cenach transferowych krok po korku. Mamy nadzieję, że ten mały przewodnik pomoże w stosowaniu tego zagadnienia w praktyce. 

 

Czym jest dokumentacja podatkowa cen transferowych?

Podstawowym zadaniem dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że warunki transakcji zawieranych w danym roku podatkowym pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. To jest takim, jakie przyjęły by w transakcjach miedzy sobą dwa niezależne od siebie podmioty działające na rynku. Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są również transakcje z podmiotami niepowiązanymi gdy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd, a także rzeczywisty właściciel znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Szukasz pomocy w zakresie cen transferowych? Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić. 

Ceny transferowe w 2024 roku – podstawa prawna

Przepisy regulujące materię cen transferowych zostały zamieszczone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  Przepisy regulujące te kwestie znajdują się  także w rozporządzeniach wykonawczych (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.):

 • w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • dot. cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

– i ich odpowiednikach wydanych w stosunku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ceny transferowe dokumentacja podatkowa

Kto ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Pierwszą czynnością której należy dokonać w ramach procesu przygotowania dokumentacji cen transferowych, jest zidentyfikowanie powiązań występujących pomiędzy podmiotami zawierającymi transakcje, tak aby odpowiedzieć na pytanie kto sporządza ceny transferowe. Rodzaje powiązań zostały szczegółowo wskazane w art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Wśród najpowszechniejszych powiązań można wskazać wspólnego właściciela, czy też transakcje zawierane pomiędzy małżonkami.

Drugim, niezbędnym krokiem jest porównanie progów transakcyjnych których przekroczenie warunkuje konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, z wartością transakcji zawieranych w danym roku obrotowym. Aktualne progi dokumentacyjne kształtują się następująco:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W przypadku podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

Przeczytaj też więcej na ten temat: Ceny transferowe 2024 – kto ma obowiązek sporządzić dokumentację?

Obowiązek podatkowy gdy suma transakcji przekracza próg dokumentacyjny

Należy jednak pamiętać, że przepisy każą ustalać powyższe progi odrębnie dla strony przychodowej i kosztowej. Także dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Oznacza to, że obowiązkiem podatkowym mogą być objęte transakcje pomiędzy więcej niż 2 podmiotami, gdzie każda z osobna co prawda nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, jednak ich łączna suma przekroczy próg dokumentacyjny. W związku z tym, podatnicy są zobowiązani do przeanalizowania warunków zawieranych transakcji. A także ustalenia, czy podobieństwa przedmiotu transakcji oraz innych głównych cech transakcji przemawiają za tym, aby uznać je za transakcje o charakterze jednorodnym. Rozwiązanie to ma eliminować zjawisko sztucznego dzielenia jednorodnej transakcji na kilka mniejszych celem uniknięcia obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych.

kto sporządza dokumentację cen transferowych

Lokalna a grupowa dokumentacja cen transferowych

Podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, a których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, mogą zostać obarczone dodatkowym obowiązkiem w postaci dołączenia do niej grupowej dokumentacji cen transferowych. Grupową dokumentacje cen transferowych sporządzają podmioty należące do grupy kapitałowej:

 • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Co ważne, podmiot należący do grupy nie musi sporządzać w tym celu odrębnej grupowej dokumentacji cen transferowych, lecz może się posłużyć dokumentacją przygotowaną przez inny podmiot powiązany należący do tej samej grupy kapitałowej, a dokumentującej badany okres. Jednakże jak wskazują przepisy, posłużenie się dokumentacją sporządzoną przez inny podmiot nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za zgodność jej treści z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym.

Grupowa dokumentacja cen transferowych zawiera następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej:

 • opis tej grupy;
 • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 • opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 • informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych, podatnicy mają czas do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli natomiast posiadana przez podatnika grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona w języku angielskim, to organ podatkowy może wystąpić z żądaniem przedstawienia jej wersji w języku polskim w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.

Zwolnienia od obowiązku

Jednocześnie przepisy przewidują zwolnienia, gdzie po spełnieniu ustawowych warunków, podatnik nie ma obowiązku przygotowania analizy porównawczej, a organ odstępuje od określenia dochodu w zakresie tych transakcji. Zwolnienia te dotyczą transakcji o niskiej wartości dodanej. To transakcje  wskazane w załączniku nr 6 u.p.d.o.p, wspomagające główną działalność usługobiorcy (np. usługi księgowe), oraz transakcję pożyczek, których warunki udzielenia zostały określone zgodnie z przepisami ustawy.

Ponadto obowiązkowi dokumentacyjnemu nie podlegają transakcje zawierane przez podmioty powiązane, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie, które jednocześnie nie poniosły straty podatkowej, niekorzystające przy tym ze zwolnień podmiotowych w podatku dochodowym, a ich dochody nie zostały uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ze względu na to, warto w zasięgnąć opinii eksperta, który wskaże czy w danym stanie faktycznym jest uzasadnione skorzystanie z określonego zwolnienia. Może to zwolnić podatnika z obowiązku sporządzania dokumentacji.

Dokumentacje cen transferowych – podstawowe elementy

Niezależnie od przekroczenia progów dokumentacyjnych, organy podatkowe mogą wystąpić do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji nie zawierającej analizy porównawczej. W terminie 30 dni od doręczenia takiego żądania. Tym samym, nawet w przypadku transakcji o mniejszej wartości, podatnicy powinni zadbać aby były one zawierane na warunkach rynkowych, aby nie narazić się na doszacowanie dochodu, a także ewentualną odpowiedzialność karno-skarbową.

Podstawowymi elementami dokumentacji cen transferowych są:

 • opis podmiotów powiązanych ;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analiza porównawcza lub analiza zgodności;
 • informacje finansowe.

Tym samym niezbędnym elementem do przygotowania dokumentacji jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe podmiotu. Szczegółowy opis i zakres powyższych elementów znajduje się w rozporządzeniach wykonawczych o których na wstępie artykułu.

Ostatnim obowiązkiem w jest przygotowanie i złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, oraz informacji o cenach transferowych. Na skutek Polskiego Ładu, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych stało się elementem informacji o cenach transferowych składanej naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. W związku z tym, od 2022 roku nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych dokumentów.

W ten sposób dotarliśmy do końca naszego telegraficznego podsumowania najważniejszych kwestii związanych z cenami transferowymi.

Zapraszamy po więcej na nasz podcast oraz kanał na YouTube.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2024 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...

  Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

  Rozwiązanie spółki z o.o., czyli jej likwidacja, możliwe jest w kilku przypadkach. Poniżej przedstawiamy podstawy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością....