+48 32 479 10 50

30 września 2021

Kto ma obowiązek wykonać badanie sprawozdania finansowego?

Zbadać sprawozdanie finansowe może każdy, jednak są jednostki, które muszą to zrobić, co wynika z art. 64 UoR. Naszych klientów najczęściej dotyczą  art. 64 ust 1 pkt 3 i r. oraz ust. 4, zgodnie z którym badaniu podlegają roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, jednostek kontynuujących działalność:

 1. spółek przejmujących i nowopowstałych za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie;
 2. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 3. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego minimum 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy minimum 5 000 000 euro.

W jakich sytuacjach firma jest zwolniona z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego?

Na wstępie należy przypomnieć, że badaniu podlegają jedynie te jednostki, które zamierzają kontynuować prowadzoną działalność. Gdy mowa o pozostałych jednostkach, ustawa ma na myśli każdą formę prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również jednoosobową działalność i spółkę cywilną. Nie ma tu znaczenia forma organizacyjno-prawna, a istotne jest jedynie spełnienie 2 z 3 warunków wymienionych wyżej i zamiar kontynuacji działalności.
Jeżeli w danym roku obrotowym, nastąpiło połączenie spółek, w wyniku którego jedna z nich występowała jako przejmująca lub zawiązano nową spółkę, to sprawozdanie za ten rok podlega obligatoryjnemu badaniu.
Spółka akcyjna, nie będąca w organizacji, musi obligatoryjnie poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe. Za wyjątkiem braku kontynuacji prowadzonej działalności, nie istnieje regulacja pozwalająca na odstąpienie od niego.
Warunek wielkości zatrudnienia, odnosi się do zatrudnienia średniorocznego, w przeliczeniu na pełne etaty. Częstym błędem jest uwzględnianie jedynie zatrudnienia na dzień bilansowy, jednak ustawa nie bez powodu posługuje się pojęciem średniej, która jest wiążąca.
Określone wyżej wartości sumy bilansowej oraz sumy przychodów należy przeliczać na złoty, według kursu średniego NBP z dnia bilansowego, a przy wyznaczaniu wartości przychodów nie uwzględnia się tych uzyskanych z pozostałej działalności operacyjnej np.: ze sprzedaży środków trwałych.

Pozostałe przypadki obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego

Pozostałe przypadki obligatoryjnego badania, wynikające z art. 64 UoR dotyczą jednostek kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego może wynikać nie tylko z UoR, zdarza się że wynika on  z zawartej umowy kredytowej lecz wtedy badanie to uznawane jest za dobrowolne w rozumieniu UoR.

Potrzebujesz pomocy biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego dla twojego przedsiębiorstwa?

Zależy ci na rzetelnie przeprowadzonym audycie, a także profesjonalnej analizie sprawozdania finansowego? Chcesz omówić z biegłym rewidentem aktualną sytuację firmy i opracować dalszy plan rozwoju przedsiębiorstwa?

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

30 września 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Adrian Pękalski

Zobacz więcej
Wróć do bloga