+48 32 479 10 50

19 marca 2015

Jak rozliczyć paliwo zakupione za granicą?

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Przedsiębiorcy bardzo często mają wątpliwości co do zasad podatkowego rozliczania kosztów zakupu paliwa za granicą. Kluczową kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie, czy zakup paliwa wlewanego na zagranicznej stacji do baku naszego pojazdu, w tym w ramach kart paliwowych, podlega opodatkowaniu w kraju, w którym nalewamy benzynę, czy też w Polsce na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

W mojej ocenie zakup paliwa (nawet na karty paliwowe) musimy traktować jako zakup towaru. Zgodnie z akceptowanym powszechnie domniemaniem, towar ten zostaje zużyty w kraju nabycia, stąd zasadne jest zastosowanie do niego krajowej stawki podatku w kraju nabycia. Jakie to rodzi konsekwencje.

Paliwo to towar a nie usługa

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług (uVAT)[i], przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Sądzę zatem, że paliwo (nawet kupowane na karty paliwowe) nie stanowi usługi, ale towar w rozumieniu uVAT.
Potwierdzają to również organy podatkowe. Według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie[ii]: transakcje sprzedaży paliwa przy wykorzystaniu mechanizmu kart paliwowych na rzecz polskich klientów dokonywane na stacjach paliw znajdujących się poza Unią Europejską, należy zakwalifikować jako dostawę towarów[iii], której miejsce opodatkowania VAT znajduje się poza Polską na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 uVAT.

Paliwo zatankowane na zagranicznej stacji nie jest dostawą wewnętrzwspólnotową

Skoro zakup benzyny jest w istocie zakupem towaru, temat miejsca i zasad jego opodatkowania musimy rozpatrywać w kategoriach dostawy krajowej towarów albo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Dla uproszczenia przyjęło się, że paliwo wlane do auta za granicą uważa się za zużyte w kraju, w którym zostało zatankowane. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z WNT, ponieważ paliwo nie jest wysyłane ani transportowane z terytorium jednego do innego państwa członkowskiego. Podobne stanowisko zaprezentowała Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu[iv].

Skoro paliwo nie jest wysyłane ani transportowane, miejsce świadczenia należy ustalić zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 uVAT. Z tego przepisu wynika, że miejscem dostawy (tj. miejscem opodatkowania) towarów niewysyłanych i nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Nabycie paliwa powinno być zatem opodatkowane w kraju, w którym paliwo zostało kupione i na zasadach w nim obowiązujących.

W konsekwencji w przypadku zakupu paliwa poza terytorium Polski, które jest wlewane do baku pojazdu, obowiązek rozliczenia VAT w Polsce nie występuje.
Oznacza to, że w przypadku zakupu paliwa dokonanego poza terytorium kraju na polskim nabywcy nie ciążą żadne obowiązki w zakresie rozliczenia VAT w Polsce.

Zakup benzyny z kartą paliwową

Stanowisko to potwierdza Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach[v]. W sprawie, do której się odwołuje, podatnik dokonywał zakupu paliwa, za które płacił kartą paliwową na terenie Unii Europejskiej. Faktury za zakup paliwa wystawiane były na właściciela karty paliwowej (firmę francuską), który występował o zwrot zapłaconego w cenie paliwa podatku w krajach, gdzie paliwo było tankowane. Na koniec miesiąca firma francuska refakturowała koszty zakupu paliwa bez podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że dostawą wewnątrzwspólnotową nie jest sama czynność faktyczna, jaką jest wywóz towarów. Wywóz musi nastąpić w wyniku dokonania dostawy, czyli przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Refakturowanie kosztów paliwa w przedstawionym przypadku, nie stanowił zatem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zatem stanowisko wnioskodawcy, że refakturowanie kosztów zakupu paliwa przez francuską firmę nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należało uznać za prawidłowe.

Od paliwa kupionego za granicą nie odliczysz VAT, ale będzie kosztem

Skoro paliwo nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to nie stanowi na gruncie polskich przepisów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w Polsce (podatnik musiałby na podstawie odrębnych przepisów wystąpić o zwrot podatku w kraju nabycia paliwa).

Skoro zaś kwoty zakupu paliwa nie mogą zostać odliczone na gruncie podatku od towarów i usług, cała kwota brutto zapłacona za kupione paliwo, łącznie z VAT, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków dochodowych[vi]. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych[vii].

Deklaracja VAT bez zagranicznego paliwa

Ponieważ zakup paliwa poza terytorium Polski nie jest opodatkowany w kraju (nie występuje WNT), nie wywołuje również żadnych skutków w Polskim podatku VAT. Transakcji tej zatem nie wykazuje się ani w deklaracji VAT, ani w informacji podsumowującej.

[i] art. 2 pkt 6 uVAT,
[ii] por. Interpretację Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 r., sygn. IPPP3/443-592/13-5/KC
[iii] o której mowa w art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 8 ustawy o VAT
[iv] z dnia 22 listopada 2007 r., sygn. ILPP2/443-14/07-2/GZ).
[v] Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2009 r., sygn. IBPP3/443-668/09/IK
[vi] art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie updop i art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie updof
[vii] , por. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. ILPB3/423-853/10-3/GC.

19 marca 2015 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga