+48 32 479 10 50

12 marca 2015

Finansowanie zewnętrzne – co się składa na ocenę kredytową firmy?

Ocena wniosku kredytowego, wniosku leasingowego czy wniosku faktoringowego zależy w głównej mierze od rodzaju finansowania i jego okresu.

Badając firmę pod kątem możliwości przyznania jej lub przedłużenia finansowania, analitycy tzw. centrów analiz i oceny ryzyka kredytowego, bazują głównie na historycznych sprawozdaniach i informacjach uzupełniających.

Zwracają uwagę najczęściej na następujące elementy:

 • Historyczne wyniki finansowe firmy – analizowane są 2-3 lata wstecz pod kątem trendów przychodów ze sprzedaży, rentowności działania zwłaszcza na poziomie sprzedaży, struktury kapitałów oraz sprawności działania (głównie obszarów wpływających na płynność finansową, jak cykl i struktura wiekowa należności, zobowiązań i zapasów).
 • Informacje o branży, w jakiej działa firma oraz informacje o bezpośredniej konkurencji i jej sytuacji finansowej.
 • Informacje o sile rynkowej i finansowej odbiorców oraz dostawców, zwłaszcza tych z którymi podpisane są umowy długoterminowe, od których otrzymano referencje lub z którymi współpracuje się od dłuższego okresu. Warto zaznaczyć, że analitycy oceniają również ryzyko związane z utratą kluczowych kontrahentów, więc znaczenie ma także dywersyfikacja portfela dostawców i odbiorców.
 • Historia kredytowa – nie tylko w instytucji, która ocenia, ale we wszystkich, z jakimi firma współpracuje. Znaczenie ma również sam okres prowadzenia działalności.
 • Doświadczenie i opinie rynkowe o osobach zarządzających oraz właścicielach.
 • Podział ryzyka kredytowego wyrażony głównie w zabezpieczeniu zobowiązań kredytowych.
 • Korzystanie z innych usług instytucji finansującej jak np. rachunek bankowy, ubezpieczenia.
 • Rzetelność prognoz finansowych na okres co najmniej otwartego okresu obrachunkowego i roku następnego, a w przypadku kredytu inwestycyjnego na cały okres finansowania.
 • Ocena rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym, tworzonych bardzo często na podstawie dostarczonych przez firmę rachunku i bilansu.
 • Przejrzystość w prowadzeniu ksiągsprawozdawczości, a także zakres informacji wynikającej z rachunkowości zarządczej, którą analitycy mogą ocenić przez pryzmat udzielonych odpowiedzi na pytania uzupełniające.
 • Zmiany w zatrudnieniu, zarówno w ujęciu liczby pracowników jak i struktury zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach.

Na podstawie analizy wymienionych elementów, wyrażonej szeregiem różnych wskaźników i współczynników finansowych, określane są rating finansowy oraz rating jakościowy. Ich połączenie z uwzględnieniem korekt tworzy rating klienta decydujący o przyznaniu lub przedłużeniu finansowania.

Nie bez znaczenia jest również jakość przygotowanego wniosku związanego z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, który można potraktować jako uproszczony biznesplan, zwłaszcza gdy przedstawia się prognozy oraz opis przyszłości.

Tekst: Mariusz Jarosz

12 marca 2015

Zobacz więcej
Wróć do bloga