+48 32 479 10 50

2 kwietnia 2015

Budżet przedsiębiorstwa. Dlaczego warto budżetować?

Zarząd przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar, strukturę organizacyjną czy branżę, podejmując bieżące decyzje, kształtuje przyszłą sytuację firmy. Dobre decyzje muszą opierać się m.in. na analizie aktualnej sytuacji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa, przewidywaniach dotyczących przyszłych przychodów i towarzyszących im kosztów oraz pełnej i właściwej alokacji dostępnych zasobów.

Funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie

Narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji jest budżet, któremu musi towarzyszyć analiza jego wykonania. W praktyce budżetowanie pełni w firmie kilka znaczących funkcji:

 • ułatwia lokowanie zasobów ponieważ uwidacznia różne warianty wyboru oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo,
 • pozwala lepiej poznać szanse i zagrożenia planowanych zdarzeń gospodarczych w firmie
 • umożliwia kontrolę nad efektywnością działań poprzez dostarczaniu informacji o odchyleniach od prognoz,
 • ułatwia dokonywanie zmian w alokacji zasobów,
 • pozwala przewidzieć efekty działań poprzez skumulowanie cząstkowych prognoz w jeden, spójny dokument.

Co to jest budżet firmy?

Budżet przedsiębiorstwa jest zbiorem dokumentów obejmujących szereg informacji o sytuacji ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorstwa. Pozwala opracowywać spójną dla całej organizacji strategię i kierunki rozwoju oraz konstruować rzetelne prognozy finansowe.

Budżet to wyrażony w liczbach plan na określony okres. Liczbowe przedstawienie planu narzuca pewnego rodzaju porządek, umożliwiając zorientowanie się jakie środki pieniężne i przez jakie jednostki organizacyjne będą wydatkowane, gdzie i jakie koszty będą ponoszone oraz jakie przychody będą uzyskiwane. Budżet łączy w ten sposób funkcje planowania i kontroli.

Cechy dobrego budżetu

Dodatkową cechą budżetu jest ukazanie równowagi ekonomicznej, której utrzymaniu ma być podporządkowana działalność firmy. W dobrze prowadzonej firmie proces planowania trwa nieustannie. W rezultacie zawsze istnieją wzorce działania i wzorce służące do oceny wykonania zadań.
Cechą dobrego budżetu jest również elastyczność, która pociąga za sobą wzajemne zmienności wielkości ekonomicznych.

Korzyści z budżetowania

Podstawowe korzyści wynikające z budżetowania obejmują:

 • dostarczanie informacji zarządczej,
 • optymalizacja kosztów,
 • ujawnienie rezerw w posiadanych zasobach i racjonalizacja ich rozdysponowania,
 • bieżące monitorowanie rozwoju,
 • ocena możliwości osiągnięcia założonych celów i rezultatów,
 • szybka diagnoza problemów (wąskich gardeł),
 • umożliwienie bieżącego monitorowania procesu rozwoju przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie zarządzania,
 • motywowanie do osiągnięcia w określonym terminie założonego wyniku,
 • dyscyplinowanie w zakresie uzyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów zgodnie z założonym planem,
 • ujawnienie rezerw czynników produkcji i umożliwienie ich rozdysponowania,
 • monitorowanie bieżącego przebiegu procesów produkcyjnych/usługowych,
 • śledzenie rzeczywistych przychodów i ponoszonych kosztów oraz możliwość porównywania ich z założeniami w tym zakresie,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Wsparcie GRUPY Leader w zakresie budżetowania to m.in.:

 • Pomoc w wyborze metod budżetowania, planowania i prognozowania
 • Tworzenie kompleksowej metodologii budżetowania
 • Pomoc w definiowaniu kluczowych czynników sukcesu
 • Budowanie budżetów i analizowanie odchyleń
 • Projektowanie kart wyników, KPI’s i analizowanie wyników
 • Tworzenie prognoz, symulacji oraz modeli ekonomicznych

Usługi doradcze w zakresie budżetowania i planowania przedsięwzięć biznesowych – czytaj więcej http://grupaleader.pl/budzetowanie-planowanie/

Tekst: Mariusz Jarosz

2 kwietnia 2015

Zobacz więcej
Wróć do bloga