prawo spółek

Ochrona sygnalistów – najważniejsze zapisy projektu ustawy

Sygnaliści (ang. „whistleblower”) to osoby, które nagłaśniają nielegalne lub też nieuczciwe praktyki stosowane w przedsiębiorstwie lub też inne wykryte nieprawidłowości. Dotychczas sygnaliści nie podlegali jakiejkolwiek ochronie w związku ze swoimi działaniami, a w konsekwencji byli narażeni na negatywne reakcje, toteż w Unii Europejskiej dostrzeżono konieczność wprowadzenia prawnych mechanizmów ich ochrony, czego efektem jest Dyrektywa Parlamentu...
Read More

Uproszczenie zbywania akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

W dniu 01 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które rozszerzyły dotychczasowy krąg spółek kapitałowych poprzez wprowadzenie tzw. prostej spółki akcyjnej. Poniżej zostanie omówione zagadnienie związane ze zbywaniem akcji takie spółki. Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, akcje takie są zbywalne z tym jednakże zastrzeżeniem, że nie mogą być dopuszczane...
Read More

Rada dyrektorów w Prostej Spółce Akcyjnej

Jedną z całkowitych nowości w polskim systemie prawnym, jest wprowadzenie na wzór systemu amerykańskiego rady dyrektorów jako organu prostej spółki akcyjnej. Cechą charakterystyczną rady dyrektorów, jest łączenie przez ten organ funkcji zarządu i rady nadzorczej. Tym samym Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna zarówno za prowadzenie spraw spółki, jej reprezentacje jak i sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem jej...
Read More

Wkład w postaci pracy w Prostej Spółce Akcyjnej

Akcje w prostej spółce akcyjnej (P.S.A.) mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. Wkłady niepieniężne można podzielić na: zwiększające wysokość kapitału akcyjnego – czyli takie, które spełniają kryteria zdolności aportowej wkładów (np. prawa rzeczowe, takie jak własność nieruchomości czy ruchomości; prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, takie jak autorskie prawa majątkowe,...
Read More

Forma umowy dla Prostej Spółki Akcyjnej

Odnosząc się do zagadnienia formy umowy Prostej Spółki Akcyjnej należy zauważyć, że w jej przypadku zastosowanie mają regulacje analogiczne do tych odnoszących się już do Spółki Akcyjnej. Umowa prostej spółki akcyjnej również powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Udział notariusza w procesie zawiązania spółki ogranicza ryzyko błędów, co do treści umowy, zwłaszcza skutkujących jej...
Read More

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Nowością legislacyjną wprowadzoną w konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej jest brak kapitału zakładowego znanego z tradycyjnej spółki akcyjnej. Stosownie do treści art. 3003 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 poz. 1526, „KSH”): „W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się...
Read More

Prosta Spółka Akcyjna – dla kogo jest rozwiązaniem?

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1 wprowadziła do prawa polskiego nowy typ spółki handlowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Prosta Spółka Akcyjna – największa rewolucja w Kodeksie Spółek Handlowych od czasów jego uchwalenia Termin wejścia w życie przepisów był wielokrotnie przesuwany, jednak z dniem 1 lipca...
Read More

Spółki komandytowe – Podcast Czynimy Biznes Łatwiejszym

Dyskusja na temat spółek komandytowych trwa – w GLC również. Zdania są podzielone, opinie różne… Na większość pytań, odpowiedź brzmi tak samo: TO ZALEŻY. Dwóch adwokatów, doradców podatkowych zespołu GLC: Bartosz Kubista oraz Marek Mikuła dyskutują o różnych podejściach do tematu spółki komandytowej i zmian jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Co jest najlepszym rozwiązaniem...
Read More

Jak wygląda procedura połączenia spółek?

Łączenie spółek może być dobrą metodą zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich prowadzenia. Coraz więcej osób decyduje się na ten proces. Na czym polega połączenie spółek? Mówiąc bardzo skrótowo, połączenie spółek polega przeniesieniu majątku jednej spółki na drugą spółkę. Żeby lepiej zrozumieć cały proces warto wiedzieć co rozumiemy pod pojęciem spółki. Spółka kapitałowa...
Read More

Wymiana udziałów (akcji)

Korzystna interpretacja ogólna MF przy restrukturyzacji rozłożonej w czasie Podatnicy planujący restrukturyzację związaną z wymianą udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego uzyskali jednoznaczne stanowisko w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Wątpliwości interpretacyjne, które były podstawą wydania...
Read More
1 2 3