+48 32 479 10 50

23 lipca 2021

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej

Nowością legislacyjną wprowadzoną w konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej jest brak kapitału zakładowego znanego z tradycyjnej spółki akcyjnej. Stosownie do treści art. 3003 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 poz. 1526, „KSH”):

„W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne”.

Oznacza to, że kapitał akcyjny, który chociaż jest kapitałem obligatoryjnym, nie ma charakteru stałego. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego została określona jako 1,00 zł – warto przypomnieć, że w przypadku spółki akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 100.000,00 zł. Co więcej, kapitał akcyjny PSA nie musi zostać ujawniony w umowie spółki, zaś zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie stanowi zmiany umowy spółki (art. 3003 § 2 KSH).
Ostateczną wysokość kapitału akcyjnego przy zgłaszaniu spółki do rejestru przedsiębiorców określa się na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów przeznaczonych na kapitał akcyjny (art. 30012 § 3 pkt 2 KSH). Warto także zauważyć, iż prawodawca dopuścił możliwość wniesienia przez akcjonariuszy wkładów niepieniężnych w postaci prawa niezbywalnego lub świadczenia pracy bądź usług, o ile wkłady te nie są przeznaczone na pokrycie kapitału akcyjnego.

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej nie dzieli się na akcje

W tym miejscu podkreślić jednak trzeba, iż kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej nie dzieli się na akcje (ilość akcji akcjonariusza nie będzie powiązana z wysokością wniesionych wkładów, a wszelkie decyzje w tym zakresie uzależnione są od woli akcjonariuszy), toteż – mając na uwadze minimalną wysokość kapitału akcyjnego – kapitał ten nie pełni także funkcji zabezpieczającej i gwarancyjnej interesów wierzycieli.

Jaki jest cel elastycznego kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej?

Utworzenie elastycznego kapitału akcyjnego ma na celu umożliwić akcjonariuszom jego swobodną modyfikację w zależności od potrzeb spółki, bez konieczności odbywania ściśle sformalizowanego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, co w tradycyjnej spółce akcyjnej w przypadku rozproszonego akcjonariatu było trudne i bardzo czasochłonne.  Nowe regulacje dotyczące kapitału akcyjnego PSA są zupełnie odmienne od regulacji dotyczących spółki akcyjnej, niemniej, pamiętać trzeba, iż emisja nowych akcji w dalszym ciągu stanowi zmianę umowy spółki (art. 300103 KSH), z wyjątkiem sytuacji, w której emisja akcji następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

23 lipca 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Agata Szeląg

Zobacz więcej
Wróć do bloga