+48 32 479 10 50

21 lipca 2021

Prosta Spółka Akcyjna – dla kogo jest rozwiązaniem?

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1 wprowadziła do prawa polskiego nowy typ spółki handlowej – prostą spółkę akcyjną (PSA).

Prosta Spółka Akcyjna – największa rewolucja w Kodeksie Spółek Handlowych od czasów jego uchwalenia

Termin wejścia w życie przepisów był wielokrotnie przesuwany, jednak z dniem 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą założyć nowy typ spółki – Prostą Spółkę Akcyjną.
Przysłuchaj naszego podcastu o Prostych Spółkach Akcyjnych GLC #tozależy Czy prosta spółka akcyjna jest prosta?

Prosta Spółka Akcyjna różni się od dotychczasowych form prawnych między innymi następującymi rozwiązaniami:

  • Brak kapitału zakładowego – W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał akcyjny. Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej nie dzieli się na akcje (ilość akcji akcjonariusza nie jest powiązana z wysokością wniesionych wkładów).
  • Praca/usługi jako wkład – po raz pierwszy w prawie polskim dopuszczono przyznawanie praw członkowskich spółki kapitałowej w zamian za wkłady inne niż kapitałowe. Akcjonariusz może się zobowiązać do świadczenia na rzecz spółki pracy w określonym wymiarze czasu i w określonym charakterze. Wkłady te nie zasilają kapitału akcyjnego.
  • Możliwość wypłat z kapitału akcyjnego – majątek odpowiadający wartości wkładów kapitałowych wniesionych do spółki może być zwracany akcjonariuszom, jeżeli nie jest potrzebny na finansowanie prowadzonej działalności i nie zagraża to interesom wierzycieli spółki.
  • Wybór pomiędzy tradycyjnym systemem zarządczym – zarząd i rada nadzorcza oraz ustrojem mieszanym – rada dyrektorów. Nowe przepisy dokonują  jednak rozróżnienia na dyrektorów wykonawczych i dyrektorów nie wykonawczych.
  • Uproszczenie w obrocie akcjami – akcje mogą zostać zbyte w formie dokumentowej – również poprzez email, wiadomość sms, komunikator internetowy.

Wszystkie powyższe rozwiązania zostaną opisane w kolejnych artykułach na Blogu GLC.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

21 lipca 2021 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga