+48 32 479 10 50

2 sierpnia 2021

Uproszczenie zbywania akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

W dniu 01 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które rozszerzyły dotychczasowy krąg spółek kapitałowych poprzez wprowadzenie tzw. prostej spółki akcyjnej. Poniżej zostanie omówione zagadnienie związane ze zbywaniem akcji takie spółki.
Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, akcje takie są zbywalne z tym jednakże zastrzeżeniem, że nie mogą być dopuszczane ani wprowadzana do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje takie nie mogą być zatem przedmiotem obrotu na giełdzie.
Pomimo powyższego, rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem § 2 komentowanego przepisu, są ważne. Celem takiego ukształtowania omawianej regulacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu pewności obrotu prawnego.

Forma zbycia akcji Prostej Spółki Akcyjnej

Bardzo istotna jest forma, w jakiej powinno nastąpić zbycie lub obciążenie akcji prostej spółki akcyjnej. Ustawodawca w tym wypadku przewiedział formę dokumentową pod rygorem nieważności. Czym jest forma dokumentowa? Forma dokumentowa stanowi obecnie formę o najniższym poziomie sformalizowania (najmniej solenną z form znanych ustawie). Jej zachowanie wymaga złożenia oświadczenia woli w postaci dokumentu. Stosownie do art. 773 KC dla jej zachowania konieczne jest złożenie oświadczenia woli w jakiejkolwiek postaci (graficznej, w postaci obrazu, dźwięku itp.) i utrwalenie jego treści na jakimkolwiek nośniku (np. papierze, pliku pdf., wav, mp. 3, itp), tak by możliwe było zapoznanie się z treścią oświadczenia (Kodeks Cywilny Komentarz, red. Gniewek, wyd. 9, 2019 Legalis).
Forma zbycia akcji w prostej spółce akcyjnej jest łagodniejsza niż w przypadku udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (gdzie wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu), jednakże są bardziej wymagające niż w przypadku spółki akcyjnej, ponieważ pojawił się wymóg zbycia akcji w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oznacza to zatem, że akcje prostej spółki akcyjnej mogą zostać zbyte np. poprzez e-mail. Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki może uzależnić zbycie akcji od zgody spółki lub też w inny sposób je ograniczyć. Natomiast zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości.
Przewidziane przez ustawodawcę uproszczenia w obrocie akcjami prostej spółki akcyjnej należy uznać korzystne dla obrotu gospodarczego, ale dopiero praktyka pokaże, jaka jest skuteczność takich uregulowań.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

2 sierpnia 2021

Zobacz więcej
Wróć do bloga