+48 32 479 10 50

10 lipca 2014

Dlaczego warto powierzyć obsługę firmy doradcy podatkowemu z uprawnieniami

Autor

Maciej Szymik

Dyrektor Generalny, partner zarządzający, doradca podatkowy

W Polsce jest ok. 8,5 tys. aktywnych doradców podatkowych. Ustawa deregulacyjna przyniosła istotne zmiany w ich funkcjonowaniu na rynku specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw.

Rozszerzyła katalog usług doradztwa podatkowego, a jednocześnie do wykonywania niektórych z nich dopuściła osoby nieposiadające wpisu na listę doradców podatkowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Co może doradca podatkowy?

W wyniku enumeratywnego wyliczenia czynności doradztwa podatkowego w ustawie, nastąpiło istotne rozróżnienie między usługami doradztwa odbywającymi się na szczególnych zasadach, a pozostałymi usługami świadczonymi na rzecz klientów.
Do czynności doradztwa podatkowego w zakresie regulowanym (zarezerwowanym dla doradców z uprawnieniami) nowe przepisy zaliczyły: reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie w sprawach podatkowych i celnych.

Poza regulacją znalazło się udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych na rzecz podatników lub udzielanie im pomocy w tym względzie.

Bezpieczeństwo interesu Klienta

Nowością na tej liście jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podkreślam to dlatego, że inne przepisy zobowiązują doradcę podatkowego do zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie świadczonych usług doradztwa podatkowego. Jeśli zatem usługi outsourcingu księgowego świadczy doradca z uprawnieniami, to klient jest chroniony w sposób szczególny.
Jakie znaczenie ma tajemnica zawodowa? Osoba zajmująca się np. prowadzeniem ksiąg czy szerzej – prowadzeniem spraw podatnika ma bardzo dużą wiedzę na temat jego samego oraz podejmowanych działań. Pozyskanie informacji dotyczących spraw finansowych podatników może stanowić dużą pokusę dla różnych organów. Doradca podatkowy ma bezwzględny obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Jest zobowiązany zabezpieczyć wszystko, czego się dowiedział przed wykorzystaniem w sposób niepożądany. Z tajemnicy zawodowej – tak jak adwokata i radcę prawnego – może go zwolnić jedynie sąd. Takich gwarancji nie mogą zapewnić osoby prowadzące księgi podatkowe, ale niebędące doradcami podatkowymi.

Dodatkowe znaczenie ma ubezpieczenia od ryzyka popełnienia błędu w trakcie wykonywania czynności doradcy podatkowego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Zawód prawniczy

Deregulacja mocniej podkreśla prawniczą rolę zawodu doradcy podatkowego. Pozwala mu wyjść z cienia innych zawodów prawniczych takich jak adwokat czy radca prawny. Ustawa określa, że tylko osoby, które mają prawo do posługiwania się tytułem doradcy podatkowego, czyli mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone egzaminem, mogą reprezentować klienta przed sądami w postępowaniu administracyjnym. To wprost je wyróżnia.

W dotychczasowej praktyce wiele czynności doradcy podatkowego miało charakter prawny: sporządzanie opinii, przygotowanie analiz, profesjonalne reprezentowanie przed organami administracyjnymi i w sądzie. Wyjątkowość doradców polega jednak na ich interdyscyplinarnym doświadczeniu: łączą kompetencje prawnicze z ekonomicznymi i finansowymi, niejednokrotnie bardzo głęboko wchodząc w procesy księgowe zachodzące w przedsiębiorstwie klienta i jego specyfikę biznesową.

Rola etyki zawodowej

Doradców podatkowych obowiązują zasady etyki zawodowej. Mówią one m.in. o konieczności działania na rzecz i w interesie Klienta, zakazie podejmowania działań w sprawach, w których może dochodzić do konfliktu interesów. Podkreślają niezależność doradcy podatkowego, który w swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki zawodowej.
Precyzują zasady pobierania wynagrodzeń od klientów: wysokość musi być określona z góry i nie może być uzależniona tylko od pomyślnego zakończenia sprawy. Narzucają konieczność informowania Klienta o wszystkich aspektach, jakie mogą mieć wpływ na przebieg dotyczącej go sprawy: jej przebiegu, wyniku, środkach odwoławczych. Klient jest więc dodatkowo chroniony.
Za naruszenie zasad etyki doradca ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do odebrania prawa do wykonywania zawodu.

10 lipca 2014 : Maciej Szymik

Zobacz więcej
Wróć do bloga