4 lipca 2014

Sprawozdanie finansowe – kopalnia wiedzy o spółce

Autor

Łukasz Zarzycki

Head of Audit , partner zarządzający, biegły rewident, doradca podatkowy, Executive MBA

Zasadniczym celem sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest rzetelna i jasna prezentacja sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki. Mówiąc szerzej, sprawozdanie określa faktyczny stan firmy, daje podstawy do planowania i umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Jednocześnie dokumentuje finansową historię przedsiębiorstwa, daje podstawy do prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych i pozwala sprawdzić, na ile zostały zrealizowane planowane wcześniej założenia i zamierzenia. Wskazuje nie tylko wyniki jednostki, ale również jej dynamikę – zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie. Stanowi również podstawę do oceny działań i skuteczności kierownictwa jednostki odpowiedzialnego za zarządzanie jej majątkiem.

Narzędzie dla partnerów biznesowych

Dla kogo są istotne te informacje? Nie tyle dla samego zarządu, sądu rejestrowego czy urzędu skarbowego, co dla wspólników lub akcjonariuszy (członków – w przypadku spółdzielni). Odbiorcami sprawozdania finansowego są również konkurenci, potencjalni inwestorzy, kontrahenci, dostawcy, banki i inne instytucje finansowe, urzędy statystyczne. Wewnątrz firmy również pracownicy i związki zawodowe.

W jakim celu mogą wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu? Przede wszystkim na ich podstawie mogą podejmować decyzje: czy współpracować ze spółką, na jakich warunkach, czy i na jakich warunkach uczestniczyć w finansowaniu jej działalności (poprzez zakup akcji, udzielenie kredytu, pożyczki, czy kredytu kupieckiego), w jaki sposób planować kolejne inwestycje, a w przypadku pracowników – np. zostać w firmie czy się z nią rozstać?

Rola badania biegłego rewidenta

Jak jest w tym rola badania sprawozdania przez biegłego rewidenta? Jego opinia i raport służą przede wszystkim uwiarygodnieniu informacji zawartych w sprawozdaniu. Z definicji badanie biegłego ma na celu:
−        sprawdzenie, czy sprawozdanie zostało sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
−        weryfikację, czy prowadzenie ksiąg jest zgodne z zasadami rachunkowości,
−        sprawdzenie, czy sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem lub umową,
−        potwierdzenie czy sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
−        wskazanie czy nie istnieją poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Jeśli, któryś z powyższych punktów budzi wątpliwości, biegły rewident nie otrzymał pełnej dokumentacji, na podstawie której mógłby dokonać oceny stanu jednostki lub dostrzegł rozbieżności z prawem, wydaje opinię z zastrzeżeniami, a w niektórych przypadkach opinie negatywną lub odmawia wyrażenia opinii.

Bezpieczeństwo księgowości w firmie

W praktyce, badanie sprawozdania finansowego spółki dostarcza kluczowych danych niezbędnych do oceny rzetelności prowadzenia księgowości firmy i skuteczności działań zarządu. Inwestorów informuje o rzeczywistej kondycji finansowej spółki. Daje wiarygodną i obiektywną informację na temat stanu przedsiębiorstwa i jego finansów. Pozwala zidentyfikować potencjalne źródła ryzyka finansowego. Wskazuje słabości organizacyjne, które niosą ze sobą zagrożenie oszustwa.

Celem audytu sprawozdań finansowych oprócz wydania opinii przez biegłego rewidenta jest w moim przekonaniu także analiza ksiąg rachunkowych pod kątem bezpieczeństwa procesów księgowych w firmie. Dzięki współpracy z działem rachunkowym w firmie zwracam uwagę na problemy funkcjonujące w księgowości i mogę zasugerować sposoby optymalizacji procesów księgowych w firmie.

Przy okazji mogę podpowiedzieć, jak wykorzystać dane finansowe spółki w procesie zarządzania firmą.
Brak współpracy z biegłym rewidentem w trakcie badania, utrudnianie go, traktowanie jako zła koniecznego nie tylko odbiera wszystkie te możliwości. Rodzi również uzasadnione podejrzenie, że procesy księgowe w spółce są prowadzone niezgodnie z przyjętymi standardami, a działalność – z naruszeniem prawa.

4 lipca 2014 : Łukasz Zarzycki

Zobacz więcej
Wróć do bloga