+48 32 479 10 50

28 stycznia 2019

Składanie sprawozdań finansowych za rok 2018 drogą elektroniczną

Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki (cały zarząd). Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 będą składane według dotychczasowych zasad.

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan

Sprawozdanie finansowe w tej formie sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

W powyższej formie składane będą także następujące sprawozdania:

  • sprawozdania z działalności jednostki (zgodnie z Art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości);
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe (zgodnie z Art. 63c ustawy o rachunkowości);
  • sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, dołączane do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zgodnie z Art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości);
  • sprawozdania z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności (zgodnie z Art. 63k ustawy
    o rachunkowości).

Co istotne od 01 października 2018 r. sprawozdania finansowe (obligatoryjnie sporządzane w formacie JPK) będą automatycznie trafiały z KRS do organów podatkowych – niezwłocznie po zamieszczeniu dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych zostaną one przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (a w konsekwencji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).
Więcej informacji dotyczących składania sprawozdań drogą elektroniczną znajduje się w artykule z dnia 12 marca 2018 r.

28 stycznia 2019

Zobacz więcej
Wróć do bloga