Zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku

Zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku.

1. Banderole akcyzowe na e-papierosy i wyroby nowatorskie

Od początku 2019 roku zostały objęte przepisami ustawy o podatku akcyzowym płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Ustawodawca wprowadził nowe wzory znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na te wyroby. Wskazuje też na sposób ich nanoszenia na opakowania. Nowe rozporządzenie ma bezpośredni związek ze zmianą przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zmienianej na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137).

Zgodnie z tą ustawą, począwszy od 1 stycznia 2019 r., do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych od 1 stycznia 2019 roku wynosi 50 gr za mililitr. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie 141,29 zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Objęcie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, spowodowało konieczność nałożenia obowiązku oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Oznacza to, że w przedsiębiorstwach, które produkują, nabywają wewnątrzwspólnotowo lub importują płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie nastąpi wzrost liczby procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności w zakresie tych wyrobów związanych z koniecznością spełnienia wprowadzanego obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów znakami akcyzy.

  1. Zmiany w akcyzie na wyroby węglowe z dniem 1 stycznia 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku mamy do czynienia z nowymi zasadami dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a sprzedawca wyrobów węglowych nie jest  już obowiązany do wystawienia dokumentu dostawy na rzecz finalnych nabywców węglowych na terytorium kraju oraz składania kwartalnych  zestawień dokumentów dostawy wyrobów węglowych.

Przed wejściem w życie regulacji wynikających z ustawy nowelizującej ustawę o podatku akcyzowym, a zatem do 31 grudnia 2018 r., pośredniczący podmiot węglowy, który sprzedawał zwolnione od akcyzy wyroby węglowe na rzecz nabywców finalnych, musiał wystawić dokument dostawy, bądź też fakturę zastępującą taki dokument. Sprzedawca wyrobów węglowych objętych zwolnieniem musiał uzyskać również na tym dokumencie dostawy (bądź odpowiednio fakturze) potwierdzenie odbioru tych wyrobów węglowych przez nabywcę któremu zostały dostarczone wyroby.

Alternatywą dla obowiązku złożenia przez nabywcę finalnego na dokumencie dostawy (lub fakturze) czytelnego podpisu potwierdzającego odbiór wyrobów węglowych objętych zwolnieniem jest potwierdzenie odbioru wyrobów węglowych objętych zwolnieniem zamieszczone w umowie pomiędzy sprzedawcą, a finalnym nabywcą wyrobów węglowych. Na sprzedawcy natomiast ciąży obowiązek sporządzania kwartalnie zestawienia dokumentów dostawy, czy też faktur, które zostały wystawione w związku z przeprowadzonymi transakcjami oraz przekazania jednego egzemplarza tego zestawienia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, co do którego zostało sporządzone zestawienie (art. 138r ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w obowiązującym jeszcze brzemieniu ustawy). Przepisy dotyczące dokumentu dostawy wyrobów węglowych oraz dotyczące zestawień dokumentów dostawy wyrobów węglowych na tle nowelizowanej ustawy straciły moc z dniem 1 stycznia 2019r.

W myśl znowelizowanych przepisów, pośredniczący podmiot węglowy aby zachować  zwolnienie od podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych dostarczanych do finalnych nabywców, będzie miał obowiązek:

  • wystawić fakturę zawierającą pozycję CN wyrobów węglowych oraz ich ilość wyrażoną w kilogramach

lub sporządzić listę finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego (lista taka ma być sporządzana za okresy kwartalne i zawierać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL finalnego nabywcy uprawnionego do odbioru deputatu węglowego).

  • odebrać od nabywcy oświadczenie wskazujące na zużycie wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

Tym samym zamiast dokumentów dostawy sprzedawca będzie musiał wystawić fakturę, a finalny nabywca nie będzie już składał potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy, wobec odstąpienia od stosowania takiego dokumentu. Szczególne znaczenie w tym miejscu trzeba przyznać oświadczeniu o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych, które składać ma nabywca finalny w każdym przypadku celem dopełnienia procedur zmierzających do uzyskania zwolnienia od konieczności płacenia podatku akcyzowego od zużywanych wyrobów węglowych.

  1. Zwrot akcyzy dla rolników

Ustawa przewiduje, że wysokość dopłat do paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała rolnikowi, będzie wynikała z ilości zużytego przez niego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON, którą rząd określa zawsze pod koniec roku. Obecnie ta stawka wynosi 1 złoty za 1 litr ON. W praktyce oznacza to, że w 2019 roku rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.
Na dodatkowe środki liczyć mogą także hodowcy bydła i producenci mleka.

W projekcie ustawy zapisano, że oni będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Jednak rolnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.

Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła. Po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do ARiMR.