+48 32 479 10 50

12 marca 2018

Obowiązek wysyłania drogą elektroniczną sprawozdań finansowych za 2017 rok po 15 marca 2018 r.

Sprawozdania za rok 2017 w papierowej formie będzie można złożyć najpóźniej do 14 marca 2018 roku, ponieważ już od 15 marca 2018 r. powinny zostać złożone do KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.  Z tego powodu przedsiębiorcy zostaną niejako zobligowani do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, zwana dyrektywą BRIS [Business Registers Interconnection System – System Integracji Rejestrów Przedsiębiorców]) ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg nowelizacji, które wejdą w życie w ciągu najbliższych dwóch lat (ustawa zasadniczo  wchodzi w życie dnia 15 marca 2018 r., jednak niektóre zmiany zostaną wprowadzone dopiero 9 kwietnia, 1 października 2018 r., 1 lutego 2019 r. oraz 1 marca 2020 r.).

Zmiany obejmują m. in. ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 23 Kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie czy ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych (o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398) prowadzone będzie w systemie teleinformatycznym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Nowy system, który Ministerstwo Sprawiedliwości udostępni 15 marca 2018 r. umożliwi przedsiębiorcom bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych do RDF.

Ustawodawca przewidział jednak okres przejściowy, który będzie trwał od 15 marca do 30 września 2018 r. W tym okresie dokumenty finansowe wskazane w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dołączone do wniosku, będą mogły mieć formę elektronicznej kopii (skanów).

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w okresie przejściowym należy:

  1. sporządzić dokumenty finansowe tradycyjnie,
  2. po podpisaniu zeskanować je, tworząc tym samym elektroniczną kopię (skan).

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Dopiero z dniem 1 października 2018 r. wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania powyżej wskazanych  dokumentów wyłącznie w postaci elektronicznej, co wiąże się ze zmianą sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Ponadto od dnia 1 października 2018 r. zamieszczenie w Repozytorium Dokumentów Finansowych sprawozdania finansowe lub sprawozdania z badania będą przesyłane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a więc zniesiony zostanie obowiązek osobnego składania tych dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany dotkną również ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – od dnia 9 kwietnia 2018 r. notariusze zostaną zobowiązani do umieszczania elektronicznych wpisów aktów notarialnych, które zawierają dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegają złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do tego rejestru w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
Etapowa cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi do całkowitej rezygnacji z korespondencji przedsiębiorców z KRS-em w tradycyjnej postaci papierowej. Od dnia 1 marca 2020 r. wszelkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który zgodne z założeniami reformy ma być przyjazny dla użytkownika oraz w praktyce powinien znacznie ograniczyć możliwość nieprawidłowego wypełnienia wniosków.

Źródło:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
2. Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1105278,od-15-marca-sprawozdanie-finansowe-do-krajowego-rejestru-sadowego-tylko-w-formie-elektronicznej.htm

12 marca 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga