+48 32 479 10 50

27 września 2018

Nowość – prokura dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650), wprowadzające tzw. Konstytucję Biznesu. Jednym z ważniejszych nowych uregulowań jest przyznanie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającym wpisowi do CEiDG, uprawnienia do ustanowienia prokurenta (art. 1091 i nast. Kodeksu cywilnego).

Istota regulacji

Zgodnie zatem z obowiązującymi przepisami:

  • ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  • udzielenie oraz wygaśnięcie prokury podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej oraz udzielonej kilku osobom oddzielenie także sposób jej wykonywania,
  • wygaśnięcie prokury następuje w związku z wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wraz ze śmiercią prokurenta,
  • prokura może być w każdym czasie odwołana,
  • prawnienia przyznane prokurentowi ustanowionemu dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność są zbieżne z uprawnieniami prokurenta ustanowionego dla przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki).

Uprawnienia prokurenta

Prawidłowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do wykonywania wszystkich czynności sądowych, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa, z tym zastrzeżeniem że prokurent nie może dokonać zbycia przedsiębiorstwa, dokonać czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości. Powyższe nie stoi oczywiście na przeszkodzie możliwości ustanowienia pełnomocnika do dokonania wskazanych czynności.

27 września 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga