+48 32 479 10 50

21 sierpnia 2018

Kolejna rewolucja w cenach transferowych

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2019 roku podatników czekają kolejne znaczne zmiany w cenach transferowych. Tempa nabierają prace nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który w połowie sierpnia trafił do konsultacji publicznych.

Projekt ponownie wywraca do góry nogami aktualne regulacje, które weszły w życie stosunkowo niedawno, bo od 1 stycznia 2017 r. Celem wprowadzenia nowelizacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt wprowadza szereg innych zmian, w szczególności nowe definicje powiązań oraz ceny rynkowej. Zmianie ulegnie też między innymi definicja podmiotów powiązanych, za które – po wejściu w życie proponowanych zmian –  podmioty powiązane uważa się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot. Po raz pierwszy na poziomie ustaw o podatkach dochodowych ma się również pojawić definicja cen transferowych.

Pierwszą ze zmian wymagającą omówienia jest zmiana i zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych. Zniknąć ma stosowany dotychczas próg przychodów i kosztów, po przekroczeniu którego trzeba dziś tworzyć dokumentację cen transferowych (obecnie dokumentację sporządzają podatnicy, których przychody lub koszty za poprzedni rok podatkowy przekroczyły € 2 000 000). Limity przychodowe zostaną zastąpione progami transakcyjnymi, które będą wahały się od € 2 000 000 do € 10 000 000 w skali roku, w zależności od przedmiotu transakcji. Zmieni się również zawartość dokumentacji (zarówno na poziomie lokalnym, jak i grupowym). Szczegółowy zakres dokumentacji określi Rozporządzenie wykonawcze, jednak już teraz wiadomo, że obligatoryjnym elementem local file stanie się analiza porównawcza (benchmark), która dotychczas dotyczyła tylko podatników, których przychody lub koszty przekroczyły € 10 000 000 w skali poprzedniego roku. W myśl nowych regulacji master file sporządzać będą podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych:

  1. dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość,

Jedną z istotnych propozycji nowelizacji jest wprowadzenie uproszczonych rozwiązania (ang. safe harbours) w odniesieniu do niektórych pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Zastosowanie się do wskazanych rozwiązań będzie skutkowało automatycznym uznaniem ceny lub jej elementu za rynkowy. Wskazane rozwiązanie zapewnia podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, z drugiej strony pozwalając podatnikowi na uniknięcie części obowiązków dokumentacyjnych.

Nowelizacja proponuje również umożliwienie zastosowania, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod oszacowania transferu i technik wyceny do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

Interesującym rozwiązaniem jest również wprowadzenie możliwości realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie.

Wreszcie, wydłużeniu ulegną terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz do sporządzenia samej dokumentacji. Termin zostanie na stałe wydłużony do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej i aż 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla dokumentacji grupowej.

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, pomimo niepewności, jaki wprowadzi pewnie kolejna zmiana regulacji cen transferowych w tak krótkim czasie. Co jednak istotne – choć nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., to jednak podatnicy będą mieli prawo dobrowolnego stosowania nowych przepisów do dokumentowania transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 r. To rozsądne rozwiązanie, które pozwoli podatnikom płynnie dostosować się do nowych zasad i wymogów dokumentacyjnych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z cenami transferowymi, skontaktuj się z ekspertami z Departamentu Podatkowego GLC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@glc.pl.

21 sierpnia 2018 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga