+48 32 479 10 50

18 grudnia 2014

Jesteś vatowcem? Sprawdź, czy musisz zapłacić VAT od upominków dla kontrahentów

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Świąteczne upominki dla kontrahentów i pracowników wpływają na wysokość podatku VAT, jaki przedsiębiorca musi zapłacić do Urzędu Skarbowego. Dobra wiadomość jest taka, że wartość tego podatku od towarów, które kupimy z przeznaczeniem na prezenty, można odliczyć od zobowiązania wobec fiskusa.

Zła wiadomość jest taka, że w pewnych okolicznościach od tych samych upominków będzie jednak trzeba zapłacić VAT, ponieważ są one traktowane jak wszystkie inne darowizny.

Kiedy można odliczyć VAT od prezentów dla kontrahentów?

Nie ma specjalnych zasad dotyczących odliczania VAT-u od towarów zakupionych w celu przekazania ich nieodpłatnie, jako prezentu. Podobnie jak w każdym innym przypadku, VAT należny do Urzędu Skarbowego można obniżyć o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych1.

Związek między zakupami a czynnościami opodatkowanymi nie musi być bezpośredni co oznacza, że towary nie muszą zostać wykorzystane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej, by w związku z ich zakupem przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Wystarczający jest w tym przypadku związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT.

Tym samym towary zakupione z przeznaczeniem na upominki dla kontrahentów, mogą zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Celem przekazania takich upominków nie są bowiem względy osobiste, ale promocja firmy, okazanie dbałości o kontrahentów czy też chęć poprawy relacji z klientami. Skoro zaś wręczenie prezentów lub upominków kontrahentom służy działalności opodatkowanej w sposób pośredni, można odliczyć podatek naliczony od ich zakupu.

Kiedy od upominków trzeba zapłacić VAT?

Niezależnie od wspomnianej możliwości odliczenia, w pewnych okolicznościach od prezentów trzeba będzie jednak zapłacić VAT i to od ich wartości rynkowej, a nie ceny zakupu. Opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów lub usług należących do przedsiębiorstwa2:
1)      na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2)      wszelkie inne darowizny,
jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Bez VAT-u prezenty o małej wartości

Są jednak wyjątki. Zasad tych nie stosuje się do prezentów o małej wartości i próbek3. Przez prezenty o małej wartości należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w takiej ewidencji, pod warunkiem, że jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) ‑ a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia ‑ określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Innymi słowy, przekazanie prezentu kontrahentowi lub pracownikowi będzie co do zasady podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – na analogicznych zasadach, jak gdyby doszło do ich faktycznej sprzedaży na rzecz konsumenta, jeżeli przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT w związku z zakupem lub wytworzeniem tych towarów.

Opodatkowaniu nie będą podlegać tylko te towary, których wartość nie przekracza 100 zł i jest prowadzona ewidencja tych osób, pozwalająca na ustalenie ich tożsamości, albo przy braku ewidencji, gdy wartość towaru nie przekracza 10 zł.

Kiedy VAT od materiałów drukowanych?

Warto wspomnieć jeszcze jeden szczególny przypadek – drukowane materiały reklamowe. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w odniesieniu do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy mają one wartość użytkową z punktu widzenia klienta.

Jeżeli nie – jak ma to miejsce np. w przypadku ulotek – to przekazanie takiego materiału nie podlega VAT. Jeżeli tak – jak ma to miejsce w przypadku kalendarza z logo firmy – to jego przekazanie podlega VAT, chyba że możemy uznać kalendarz za prezent o małej wartości. Wówczas jego przekazanie na cele prowadzonej działalności będzie wyłączone z opodatkowania VAT. Stanowisko to podzielają również organy podatkowe4.

VAT od usług – bez względu na wartość

Podobne zasady obowiązują w przypadku nieodpłatnego przekazania usług, z tym zastrzeżeniem, że ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnego progu zwolnienia, wobec czego nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu niezależnie od ich wartości.

Zarówno w przypadku produktów materialnych jak i usług, należny VAT trzeba rozliczyć na podstawie faktury wewnętrznej. Wartość uwzględnionych na niej upominków musi być równa ich wartości rynkowej, to znaczy takiej, po jakiej przedsiębiorca mógłby je sprzedać, a nie cenie zakupu.

Przypisy:

  1. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 2 uVAT
  2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 uVAT
  3. jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 uVAT).
  4. por. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. IPPP2/443-633/13-2/KOM

Podstawa prawna:

  • Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.)

18 grudnia 2014 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga