Jakie wymogi w zakresie prawa bilansowego narzuca firmom estoński CIT?

Zmiany przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. spowodowały wzrost zainteresowania podatników ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estońskim CIT. W aktualnym stanie prawnym do grupy podmiotów, które mogą wybrać tę formę opodatkowania zaliczamy spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założycie lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo statusu prawnego o charakterze powierniczym. Tak szeroki katalog podmiotów oraz znaczne złagodzenie warunków koniecznych do spełnienia, by wybrać tę formę opodatkowania powoduje w konsekwencji, że coraz więcej firm decyduje się na tę opcję.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT można dokonać zarówno z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, jak również w trakcie roku (wraz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego) – należy pamiętać jednak, że w takim przypadku powstaje dodatkowy obowiązek sprawozdawczy. W związku z rozpoczęciem stosowania nowego modelu opodatkowania art. 7aa updop narzuca przedsiębiorcom obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy opodatkowania, a co za tym idzie, obowiązek sporządzenia dodatkowego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zmiany formy opodatkowania, nie jest tożsame z sprawozdaniem rocznym. Sprawozdanie takie, nie wymaga zatwierdzenia ani złożenia go w sądzie rejestrowym.

Istotnym jest natomiast wymóg wynikający z art. 7aa updop, który nakazuje jednostkom konieczność wyodrębnienia w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek następujących informacji:

 1. kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz
 2. kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Obowiązki ewidencyjne w trakcie estońskiego CIT

Podatnicy wybierający estoński CIT zobowiązani są zgodnie z art. 28d updop do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, który zapewni prawidłowe określenie:

1) wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku oraz

2) w kapitale własnym:

 1. kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz
 2. kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

Ponadto podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.

Warto zwrócić również uwagę, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego powinna zwierać również informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Wartym rozważenia jest więc decydując się na wybór tej formy opodatkowania analiza i dostosowanie obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont oraz ewidencji kosztów, by łatwo można było wyodrębnić tego typu dane.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

  Rozwiązanie spółki z o.o., czyli jej likwidacja, możliwe jest w kilku przypadkach. Poniżej przedstawiamy podstawy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością....