Fundacje rodzinne 2023. Jak założyć fundację rodzinną w 2023 roku?

Fundacja rodzinna – nowy sposób na zaplanowanie sukcesji przedsiębiorstwa
Jak jest teraz?

W Polsce ponad 830 tysięcy przedsiębiorstw to firmy rodzinne, które generują przychód na poziomie ponad 322 miliardów złotych w skali roku – 18% polskiego PKB.

Instytut Biznesu Rodzinnego podał, że w przeciągu najbliższych pięciu lat, sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych, jednakże jedynie 8,1% następców deklaruje chęć osobistego prowadzenia przedsiębiorstwa stworzonego przez rodziców.

Obecnie w polskim porządku prawnym nie ma instrumentów zapewniającym ochronę przed rozdrobnieniem majątku po śmierci właściciela przedsiębiorstwa, a zwłaszcza brak jest regulacji umożliwiających czerpanie zysków bez osobistego zaangażowania sukcesorów w prowadzoną działalność.

Dla zapewnienia sukcesji aktualnie wykorzystuje się tzw. rozwiązania holdingowe, jednakże wymaga to budowy dalece złożonych struktur i pociąga za sobą znaczne koszty. Co więcej, nie gwarantuje to zachowania ,,rodzinnego” charakteru prowadzonej działalności.

Jak będzie – fundacja rodzinna.

Ustawodawca, by uniknąć scenariusza, w którym:

 • majątek rodziców jest dzielony pomiędzy dzieci, a następnie wnuków na coraz mniejsze części,
 • tworzone są skomplikowane struktury holdingowe,
 • majątek jest przenoszony do zagranicznych fundacji rodzinnych,

postanowił stworzyć instytucję fundacji rodzinnej.

Podstawowe założenia ustawy o fundacji rodzinnej to:

 • fundacja rodzinna będzie osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej, sporządzenie statutu, wniesienie wybranego mienia do fundacji rodzinnej oraz wpis do rejestru fundacji rodzinnych,
 • fundatorem będzie mogła być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • krąg beneficjentów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień powinien być ustalany przez fundatora; beneficjentem będzie mogła być osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego.

Jakie korzyści będzie dawać fundacja rodzinna?

Główne funkcje i korzyści fundacji rodzinnej to:

 • Gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby,
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń,
 • Zapewnianie środków dla beneficjentów, w szczególności osób bliskich,
 • Możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów,
 • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny,
 • Oddzielenie spraw biznesowych od rodzinnych,
 • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku,
 • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie,
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r.o fundacji rodzinnej
 2. Wynik badania Instytutu Biznesu Rodzinnego „Firma rodzinna to marka” w ramach projektu Statystyka firm rodzinnych. http://www.ibrpolska.pl/raporty/statystyka_firm_rodzinnych/ (dostęp z dnia 28 sierpnia 2019 r.).
 3. Wynik badania Instytutu Biznesu Rodzinnego w 2017 r. http://www.ibrpolska.pl/aktualnosci/przyszlosc-firm-rodzinnych-sukcesorzy-przed-trudna-decyzja-o-przejeciu-firmy- rodzicow/
 4. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/fundacja-rodzinna
Avatar photo

Legal counsel. Specialises in corporate law, mergers, acquisitions and company transformations. He also supports clients in issues related to consumer insolvency and broadly defined business law. He is a co-author of the book publication, „Economic activity in the SME sector. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa”. He applies his extensive experience to both day-to-day business support and complex transactional processes.