Sankcje związane z KSeF

Krajowy System e-Faktur „KSeF” jest swoistą rewolucją w systemie podatku od towarów i usług, a przede wszystkim zasad fakturowania. Uczestnicy obrotu gospodarczego będą co do zasady zobligowani do wystawiania swoim kontrahentom faktur ustrukturyzowanych i spełnienia szeregu nowych wymogów związanych z wdrożeniem KSeF.

Ustawodawca w związku z nowelizacją przepisów podatku od towarów i usług wprowadził również nowy mechanizm sankcji (kary pieniężnej) która będzie nakładana w enumeratywnie wymienionych przypadkach w ustawie o VAT.

Masz pytania?

dr Marek Mikuła, ekspert GLC jest do Twojej dyspozycji.

W przyjętych zmianach do ustawy o VAT zostanie dodany art. 106ni., który będzie przewidywał 3 przypadku w których naczelnik urzędu skarbowego będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej na podatnika.

Jeżeli zatem podatnik wbrew obowiązkowi:

 1. nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
 2. w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur albo niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur, albo w przypadku, gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
 3. nie przesłał w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur faktury, o której mowa w art. 106nf ust. 1 (awaria KSeF) lub art. 106nh ust. 1 (tzw. tryb offline).

– naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

Zgodnie z art. 106ni ust. 3 karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z wystawieniem faktur ustrukturyzowanych organy podatkowe nie będą miał możliwości ukarania podatnika w drodze postępowania karno-skarbowego. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku wystawienia faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF albo wystawiania w okresie awarii lub w trybie offline faktury zgodnie z wzorem nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 106ni ust. 3 ustawy o VAT).

W tym miejscu należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 106ni ust. 7 ustawy o VAT początkujący przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości uniknięcia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o KSeF. Ustawa wprost wyłącza taką możliwość, a zatem nie będzie możliwe wezwanie przedsiębiorcy postanowieniem do usunięcia stwierdzonych naruszeń (art. 21a ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Pozytywnie należy jednak ocenić odsunięcie w czasie wejścia w życie przepisów dotyczących kar pieniężnych za naruszenie obowiązków związanych z KSeF. Komentowany przepis art. 106ni ustawy o VAT wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Podatnicy zatem w początkowym okresie funkcjonowania KSeF nie będą narażeni na wymierzenie kary pieniężnej, zaś już od 1 lipca 2024 r. nie będą narażeni na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie skarbowe z tego tytułu.

Wyślij prośbę o kontakt

Osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą!

  Powiązane wpisy

  Największe wyzwania KSeF – czego jeszcze nie wiemy, a powinniśmy przed wdrożeniem

  Już za pół roku wszystkie firmy będące czynnymi podatnikami VAT zostaną objęte KSeF, czyli Krajowym Systemem e-Faktur. Nadal jednak wielu...

  Uprawnienia KSeF – rodzaje, modele i zasady

  Najnowsze rozwiązania w obszarze finansów i rachunkowości stawiają na innowacje, a Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest tego doskonałym przykładem.

  Klient z zagranicy i KSeF

  Stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur dotyczy podatników mających stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz podatników posiadających stałe miejsce wykonywania...