+48 32 479 10 50

29 czerwca 2022

Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych czerwiec 2022

Od 4 czerwca 2022r. obowiązuje szereg zmian w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.). Zmiany te nastąpiły na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079). Dział doradztwa podatkowo – prawnego przygotował dla Państwa opracowanie zmian.

   1. NIP lub REGON jako numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego

    Wprowadzono definicję numeru identyfikacyjnego podmiotu zatrudniającego, którym będzie NIP lub REGON. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, na podstawie jakiego numeru należy wpisywać do ewidencji PPK podmioty zatrudniające oraz umowy o zarządzanie PPK.

    Zmianie co do zasady nie ulega katalog podmiotów zatrudniających tj. nadal będą nimi pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców będących osobami zatrudnionymi. Jednakże, w sytuacji, gdy pracodawca/zleceniodawca nie będzie posiadał numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON), status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Może to mieć znaczenie w szczególności dla osób zatrudnionych u zagranicznych pracodawców.

    Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 14 a i pkt  21 ustawy o PPK

   2. Nowe obowiązki mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych będących podmiotem zatrudniającym wobec PFR

    Od 6 czerwca 2022r. mikroprzedsiębiorcy i osoby fizyczne będące podmiotem zatrudniającym będą zobowiązani – na wezwanie Państwowego Funduszu Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie – do złożenia oświadczenia, czy spełniają warunki wyłączenia ze stosowania omawianej ustawy.

    W aktualnym stanie prawnym podmioty zatrudniające niestosujące ustawy PPK na podstawie art. 13 ust. 1 tej ustawy, nie miały obowiązku składania oświadczenia o powodach niewdrażania PPK. Od 4 czerwca 2022r. taki obowiązek zostaje na nie nałożony – przy czym wyłącznie na wezwanie PFR.

    Podstawa prawna: art. 8 ust. 5c ustawy o PPK

   3. Dopłata roczna dla uczestników PPK będących jednocześnie uczestnikami Pracowniczych planów emerytalnych

    Ze względu na uchylenie wyłączenia z art. 13 ust. 3 ustawy o PPK, uczestnicy PPK, będący jednocześnie uczestnikami Pracowniczych planów emerytalnych, uzyskali prawo do dopłaty rocznej, kiedy to wpłaty do PPK w części finansowanej przez pracodawcę nie są wnoszone przez wzgląd na porozumienie między pracodawcą a związkami zawodowymi. Dotychczas osoby te były tego uprawnienia pozbawione.

    Podstawa prawna: art. 13 ust. 3 ustawy o PPK

   4. Umowy o prowadzenie PPK dla osób w wieku 55+

    Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 55. rok życia a nie ukończyła 70 r.ż. może nastąpić wyłącznie na wniosek tej osoby – kwestia ta została doprecyzowana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Zmianie nie ulega obowiązek poinformowania osoby zatrudnionej przez podmiot zatrudniający o możliwości złożenia wniosku.

    Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o PPK

   5. Nowy termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

    Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej będzie mogła zostać zawarta już po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

    Dotychczas zawarcie umowy o prowadzenie PPK możliwe było dopiero po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

    Zmiana ta umożliwia zatem wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla nowych pracowników.

    Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy o PPK

   6. Zmiany terminów obowiązków informacyjnych

    Następuje zmiana terminu na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową.

    Dotychczas uczestnik PPK składał podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Od 4 czerwca 2022r. uczestnik PPK składał będzie takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

    Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o PPK

   7. Ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK i terminów rozpoczęcia obowiązywania deklaracji wpłat

    Podmioty zatrudniające będą mogły dokonywać pierwszych wpłat już od dnia, w którym wpłaty zostały naliczone i pobrane – nawet w tym samym miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

    Zarówno pierwsza wpłata jak i kolejne dokonywane będą najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została one obliczone i pobrane.

    Od 6 czerwca b.r. deklaracja dodatkowej wpłaty będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ona złożona, czyli tak samo jak pozostałe deklaracje składane w PPK. Dotychczas w przypadku tej deklaracji obowiązywała ona od momentu złożenia jej podmiotowi zatrudniającemu.

    Podstawa prawna: art. 27 ust. 3a ustawy o PPK i art. 28 ust. 1 i ust. 4 ustawy o PPK

   8. Korekty nienależnie dokonanych wpłat

    Nowelizacja umożliwia wycofanie nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa, po stwierdzeniu, że zostały dokonane bezpodstawnie. Powinny one zostać zwrócone na rzecz podmiotu, który je sfinansował. Taki zwrot będzie możliwy bez potrzeby składania przez uczestnika PPK dyspozycji odkupienia lub umorzenia jednostek uczestnictwa.

    Podstawa prawna: art. 28 ust. 6 oraz art. 28a ustawy o PPK

   9. Nowe uprawnienia kontrolne PIP

    Państwowa Inspekcji Pracy zyskała uprawnienia do ścigania wykroczeń, polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK a także do prowadzenia kontroli – w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK – podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami (np. zleceniodawców).

    Na mocy aktualnych przepisów PIP nie posiadała takich kompetencji – powierzenie PIP kontroli także w tym zakresie, oznacza szersze możliwości kontroli realizacji przepisów ustawy o PPK przez organy państwowe.

    Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 14b oraz art. 13 ust. 6 ustawy o PIP

29 czerwca 2022

Zobacz więcej
Wróć do bloga