+48 32 479 10 50

17 czerwca 2022

PIT-2 (kwota wolna od podatku) – od 1 lipca 2022 roku duże zmiany. Co trzeba wiedzieć?

Szykują się duże zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku (PIT-2). Nowelizacja wchodzi w życie już 1 lipca 2022 roku. Co trzeba wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

W zakresie PIT-2 od 1 lipca 2022 r. dojdzie do następujących zmian:

  1. Wprowadzony zostanie jednolity wzór dla wszystkich oświadczeń do tej pory składanych odrębnie (w jednym oświadczeniu będzie można wskazać kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu, rozliczenia wspólne z małżonkiem).
  2. Kwotę zmniejszającą podatek (od 1 lipca 2022 r. będzie to 300zł) podatnik, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, będzie mógł ją podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im stosowne oświadczenia.
  3. Rozszerzeniu ulegnie też katalog podmiotów, które będą mogły korzystać z PIT-2, katalog ten rozszerzy się o podatników uzyskujących przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także o osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Obniżka PIT z 17 do 12%

Ustawodawca przewidział obniżenie stawki PIT z 17% na 12%.
Bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku: 30 000 zł dochodu i kwota II progu podatkowego: 120 000 zł dochodu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17% do 12% nowelizacja wprowadza również̇ możliwość́ ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Podatnicy, którzy na 2022 rok wybrali podatek liniowy będą̨ mogli zmienić́ formę̨ opodatkowania na skalę podatkową po zakończeniu roku.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Likwidacja ulgi dla klasy średniej ma być korzystna podatkowo, ponieważ w zamian ustawodawca wprowadza obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy, ze zmiany stawki skorzystają na takich samych zasadach wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej.

Mimo iż likwidacja ulgi dla klasy średniej przyjęta jest od 1 stycznia 2022 roku, to zaliczek na podatek dochodowy, w których ulga dla klasy średniej została zastosowana, nie przelicza się.

Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy za I kwartał (w przypadku rozliczeń kwartalnych) lub miesiące styczeń – maj (w przypadku rozliczeń miesięcznych) pozostaje na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o PIT. W przypadku gdyby likwidacja ulgi dla klasy średniej nie spowodowała polepszenia sytuacji podatnika, to na 2022 rok mają zostać wprowadzone przepisy przejściowe.
Zgodnie z ich treścią, w 2022 roku będzie funkcjonował tzw. hipotetyczny podatek należny za 2022 rok.

Hipotetyczny podatek należny za 2022 rok to podatek obliczony na zasadach obowiązujących przed zmianą przepisów, czyli:

  1. przy wyliczaniu hipotetycznego podatku stosuje się w I progu podatkowym stawkę 17%.
  2. hipotetyczny podatek należny będzie uwzględniał ulgę dla klasy średniej. Nie będzie go obliczał podatnik, a urząd skarbowy na podstawie złożonego zeznania rocznego.

W sytuacji, gdy podatek należny za 2022 rok wynikający ze złożonego zeznania rocznego na nowych zasadach będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Zwrot różnicy podatku będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika.

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania w PIT za 2022 r.

Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Podatnik będzie mógł zmienić formę opodatkowania w PIT. Będzie to wybór w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r. To przepis epizodyczny, tylko dla tego roku. Warunkiem jest prowadzenie odpowiedniej księgowości w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.

Wybór formy opodatkowania ma się odbywać w następujący sposób:

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się w formie podatku liniowego i zryczałtowanego podatku dochodowego możliwość zmiany formy opodatkowania będzie udostępniona dopiero po zakończeniu roku podatkowego 2022 r., czyli następczo (ex post) w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w 2023 r.
  2. Przedsiębiorcy na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. dotyczy to formy rozliczenia z fiskusem za drugą połowę 2022 roku (pierwotne założenie dotyczyło daty 20 sierpnia 2022 r., jednakże jest to dzień przypadający na dzień wolny od pracy – sobotę).

Możliwość częściowego odliczenia składek zdrowotnych

Możliwość ta będzie dostępna dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Podatek liniowy

Dla przedsiębiorców rozliczających się według jednolitej, 19% stawki podatku proponuje się wprowadzenie odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie.

Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 8700 zł.

Wysokość tej kwoty będzie podlegała corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, po zaokrągleniu do pełnych 100 złotych w górę.

kwota wolna od podatku zmiany pit 2

Ryczałt

Podatnicy opodatkowujący przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mogli odliczyć 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Dotyczy to także ryczałtu opłacanego w trakcie roku obrotowego.

Karta podatkowa

Podatnicy opodatkowujący przychody z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej będą mogli odliczyć 19% składki zdrowotnej.

Skala

Podatnicy płacący podatek dochodowy na zasadach ogólnych (na tzw. skali podatkowej) nie będą mogli odliczyć składek zdrowotnych.

Ulgi prorodzinne

PIT dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 lipca 2022r. zakłada powrót możliwości wspólnego rozliczenia dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Decydując się na takie rozwiązanie pojawi się możliwość skorzystania z 1,5 kwoty wolnej a w przypadku samodzielnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości.

Ulga na dziecko

Nowelizacja przewiduje podwyższenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z kwoty 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.

Ujednolicenie terminu rozliczeń w PIT

O ile najwięcej podatników ma czas na rozliczenie się z fiskusem do 30 kwietnia każdego roku, to w przypadku poszczególnych deklaracji PIT ustawodawca przewidział krótszy termin na ich złożenie.

Od 2023 roku będziemy mieli więcej czasu na złożenie następujących zeznań rocznych:
PIT-28 –ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wcześniej do 28 lutego)
PIT-16A –karta podatkowa (wcześniej do 31 stycznia)
PIT-19A –zryczałtowany podatek dochodowego od przychodów osób duchownych (wcześniej: do 31 stycznia)

Krańcowym terminem rozliczenia oraz zapłaty podatku dla wszystkich podatników PIT ma być każdorocznie dzień 30 kwietnia.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Do 22 sierpnia 2022 r. podatnicy mogą zrezygnować z opodatkowania przychodów z okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Konsekwencją złożenia takiego oświadczenia będzie opłacanie przez podatnika podatku dochodowego od dochodów osiągniętych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej 12%/32%.

Podatnicy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie po zakończeniu roku 2022 będą musieli złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

17 czerwca 2022

Zobacz więcej
Wróć do bloga