+48 32 479 10 50

14 grudnia 2017

Zmiany w PIT w 2018 r.

W roku 2018 przedsiębiorców i nie tylko, czekają kolejne zmiany podatkowe. Niestety, w większości przypadków stanowią one efekt postępującej fiskalizacji oraz walki Państwa o każdy grosz. Dla przedsiębiorców zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. będą wiązały się z ograniczeniami, odebraniem uprawnień lub zwiększeniem formalności.

W przypadku osób fizycznych i płaconych przez nich podatków dochodowych, najistotniejszymi zmianami są:

Zmiany dotyczące opodatkowania twórców

Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał wyższy limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi, zostanie on podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł. Jednak zostanie ograniczone grono autorów, którym będzie przysługiwała możliwość odliczenia wyżej wymienionych kosztów. Uprawnienie to będzie przysługiwać tylko prowadzącym działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki. Tym samym pozostałe osoby korzystające obecnie z tej preferencji, w 2018 roku nie będą miały prawa do skorzystania z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Opodatkowanie programów motywacyjnych

Realizacja programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną (lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do tej spółki), od której podatnika uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytuły umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, umowa o dzieło, zlecenie, działalność menedżerska i o zarządzanie podmiotem, wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych – przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Tym samym, samo wydanie akcji lub udziałów nie będzie oznaczało zapłaty podatku. Preferencja ta dotyczy jednak podatników nabywających akcje spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się̨ na terytorium państw, które zawarły z Polską umowę̨ o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to iż jeśli program motywacyjny zostanie utworzony przez polską spółkę to, inaczej niż w przypadku spółek zagranicznych, gdzie podatek płacony jest dopiero w chwili faktycznego zbycia papierów, podatek zapłacony musi zostać dwukrotnie.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Od nowego roku zostaje podniesiona także tzw. kwota wolna od podatku, z 6.600 zł do 8.000 zł. Co oznacza, iż korzyści z tej zmiany odniosą osoby uzyskujące niewielkie dochody (emerytury i renty, czy umowy zlecenia), bowiem oznacza to iż u nich kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.440 zł. Natomiast u osób zarabiających w przedziale od 8.000 zł do 13.000 zł kwota zmniejszająca podatek ma charakter degresywny i wyniesie ona od 1.440 zł do 556,02 zł. Odpowiednio u osób o dochodach w przedziale 13.000 zł do 85.528 zł będzie ona wynosiła 556,02 zł i będzie ona się zmniejszała stopniowo do 0,00 zł –  w przypadku osób zarabiających w przedziale od 85.528 zł do 127.000 zł. Oznacza to, że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Natomiast dla podatników o wyższych dochodach kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku).

Zwiększenie limitu niektórych zwolnień podatkowych i nowe zwolnienia

Wśród najważniejszych zmian warto wskazać wyższe limity m.in.:

  • wygrane w konkursach i nagrody związane ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość wygranej lub nagrody nie przekracza 2 000 zł (było 760 zł)
  • świadczenia dla emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy (świadczenia dla byłych pracowników) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł (było 2.280 zł),
  • świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane z ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł  (było 380 zł).

Zmiany w podatku zryczałtowanym od najmu

Zmiany dosięgną także preferencyjnego sposobu rozliczania przychodu z najmu poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 proc. Od 1 stycznia 2018 roku, jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100.000. zł, zastosowania 8,5 % stawki ryczałtu będzie niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100.000 zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 %.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w zakresie ustawy o PDOF – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji. Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, a także stopień skomplikowania niektórych regulacji – interpretacja przepisów może nastręczać wiele wątpliwości. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertów.

14 grudnia 2017

Zobacz więcej
Wróć do bloga