+48 32 479 10 50

18 grudnia 2017

Zamknięcie roku w firmie – czas sporządzić spis z natury!

Przypominamy, że koniec grudnia to czas obowiązkowego sporządzenia spisu z natury (remanentu). Jest to niezbędny warunek zamknięcia ksiąg i dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Terminy sporządzenia spisu z natury

Podatnicy zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego – jest to wtedy jednocześnie spis na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość.

Spis z natury sporządza się również m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego i w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Co obejmuje spis z natury?

 1. towary handlowe,
 2. materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 3. półwyroby i wyroby gotowe,
 4. produkcję niezakończoną (w toku),
 5. towary uszkodzone lub zniszczone (braki), odpady,
 6. rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki.

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (pełną księgowość) są zobowiązani objąć spisem z natury także środki trwałe oraz środki pieniężne w kasie.
Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, ale znajdujące się poza przedsiębiorstwem, a także towary obce (te ostatnie nie wymagają wyceniania, wystarczy je ująć w spisie i podać ich wartość).

Jak wycenić składniki objęte spisem?

 1. materiały i towary handlowe – według cen zakupu lub nabyciaalbo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
 2. półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia,
 3. odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
 4. niesprzedane wartości dewizowe – według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy,
 5. rzeczy zastawione – według ich wartości rynkowej,
 6. produkcję niezakończoną – według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.
 7. produkcję zwierzęca – według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Forma spisu z natury

Oto dane, jakie powinny być zawarte w spisie z natury:

 • imięi nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników, jakie muszą zostać spisem objęte,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łącza wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisyosób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości wiązanych ze sporządzeniem spisu z natury w Państwa firmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości GLC.
 

18 grudnia 2017

Zobacz więcej
Wróć do bloga